To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Fiscale controles 2019 - Waar gaat de fiscus extra op letten?

17/06/2019

Net zoals de voorgaande jaren maakt de FOD Financiën de thema’s van de nakende controleacties bekend, om op die manier de belastingplichtigen aan te sporen hun fiscale verplichtingen op een correcte manier na te leven[1].

Deze controles gebeuren vooral op basis van fiscale risico-indicatoren. Voor particulieren kan de geautomatiseerde behandeling van de aangifte leiden tot een selectie voor het nazicht van eventuele onregelmatigheden.

Welke controles kan u verwachten en wanneer?

Ondernemingen

Uw onderneming loopt een hoger risico op een controle indien:

  • zij de voorwaarden bij het aanleggen van een liquidatiereserve (voorwaarden vermeld in artikel 184 quater van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) niet heeft nageleefd;
  • zij niet al haar inkomsten heeft aangegeven, met name die uit het buitenland;
  • zij niet-recurrente kosten van uitzonderlijke omvang of van uitzonderlijke impact heeft geboekt;
  • zij een gebrek aan samenhang in haar omzetcijfer vertoont. Haar omzet lijkt abnormaal in verhouding tot de omzet van ondernemingen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, of evolueert in een a priori abnormale verhouding volgens diverse parameters die door de administratie gekend zijn;
  • zij is opgericht als holding en achtereenvolgens een kapitaalsverhoging en een niet-belaste kapitaalsvermindering heeft doorgevoerd.
Particulieren

Als particulier loopt u dan weer een groter risico om gecontroleerd te worden indien:

  • u als bedrijfsleider werkelijke beroepskosten heeft afgetrokken;
  • u aanspraak maakt op de aftrek van een onderhoudsgeld als u dat overschrijft naar het buitenland;
  • u de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed waarvan u eigenaar bent in België en dat door uw huurder voor professionele doeleinden gebruikt wordt, niet correct heeft aangegeven;
  • u uw belastingaangifte niet heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. U zult dan het voorwerp uitmaken van een nazicht, in het bijzonder als u regelmatig nalaat uw aangifte in te dienen;
  • u de roerende inkomsten die verband houden met het houden van een rekening in het buitenland niet hebt aangegeven.

Naast deze specifieke aandachtspunten voert de FOD Financiën uiteraard nog andere controles uit van de fiscale situatie van de burgers en de ondernemingen.

U wenst meer informatie over de verschillende controleacties?

Wij zullen in de komende weken via enkele nieuwsberichten dieper ingaan op bovenvermelde controletopics die van belang zijn voor de loonverwerking.

 


[1] Nieuwsbericht van de FOD Financiën van 8 juni 2019 (www.financien.belgium.be).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-06-2019