To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Bedrijfswagens en WLTP: hou uw gelijkvormigheidsattest bij de hand

06/03/2019

Sinds 1 september 2018 geldt een nieuwe methode om de CO2-uitstoot van nieuw geproduceerde wagens te bepalen: de “WLTP- methode”. Om de impact (verhoogde CO2- uitstoot) van deze nieuwe methode te verzachten, geldt tot eind 2020 een overgangsmethode, de zgn. “NEDC 2.0”, in de Belgische loonfiscaliteit. Beide waarden (WLTP en NEDC 2.0) zijn terug te vinden op het gelijkvormigheidsattest.

De CO2- uitstoot: een belangrijke parameter in de fiscaliteit voor bedrijfswagens

De CO2- uitstoot van bedrijfswagens speelt enerzijds een belangrijke rol voor de berekening van het voordeel van alle aard dat ontstaat wanneer een bedrijfswagen ook voor privédoeleinden mag gebruikt worden, alsook voor de berekening van de solidariteitsbijdrage die werkgevers in die context verschuldigd zijn. Meer informatie hierover leest u in onze fiche op Lex4You.

Anderzijds is de rol van de CO2- uitstoot ook onmiskenbaar in het kader van de aftrekbaarheid van bedrijfswagens voor de werkgever.

De impact van WLTP

De oude methode om de CO2- uitstoot van wagens vast te stellen, de zgn. “NEDC- methode”, was achterhaald. Om meer rekening te kunnen houden met onder andere de reële en veranderde rijomstandigheden, alle moderne uitrustingsopties van wagens, enz,… werd de “WLTP- methode” in het leven geroepen. Dit is een wereldwijd geharmoniseerde methode die dus enerzijds meer rekening houdt met de huidige realiteit en rij-omstandigheden, maar anderzijds ook verhoogde uitstootwaarden tot gevolg heeft.

Ze is sinds 1 september 2017 van toepassing voor alle nieuwe automodellen en vanaf 1 september 2018 voor alle nieuwe auto’s (ook al werden de modellen al langer gecommercialiseerd). 

Een overgangsmaatregel tot 31 december 2020: NEDC 2.0 

Om de impact van WLTP te verzachten, heeft België beslist om tot 31 december 2020 de (oude) NEDC- methode toe te passen in de nationale autofiscaliteit, zij het onder een aangepaste vorm (de “NEDC 2.0 methode”[1]). Op basis van deze “NEDC 2.0” methode zal de CO2- uitstoot van wagens verhogen, maar voorlopig niet zo drastisch als bij de WLTP- methode.

Waar zijn deze CO2- waarden te vinden?

Autoconstructeurs moeten tot eind 2020 verplicht zowel de WLTP als de NEDC 2.0- waarde meedelen.

U vindt beide waarden terug op het gelijkvormigheidsattest van uw wagen (WLTP is terug te vinden onder item 49.4 en NEDC 2.0 onder item 49.1). Het inschrijvingsbewijs van het voertuig vermeldt daarentegen echter maar één waarde en verduidelijkt niet om welke waarde het gaat (WLTP of NEDC 2.0). 

Wat doet Securex voor u?

Securex berekent het voordeel van alle aard en de solidariteitsbijdrage van bedrijfswagens aan de hand van de door u gecommuniceerde informatie.

Zoals reeds eerder gezegd, dienen wij voor een correcte berekening hiervan tot eind 2020 rekening te houden met de CO2- uitstoot van uw wagen op basis van de NEDC 2.0 methode.

Gelieve ons dan ook steeds die NEDC 2.0- waarde, die u dus terugvindt op het gelijkvormigheidsattest (item 49.1), door te geven.

Heeft u ons tot nu toe (foutief) de CO2- waarde van het inschrijvingsbewijs gecommuniceerd (dan weten we dus niet of het om de NEDC 2.0 waarde, dan wel de WLTP- methode gaat) of heeft u misschien wel naar het gelijkvormigheidsattest gekeken, maar ons alleen de WLTP waarde gecommuniceerd (terwijl we de berekeningen tot 31 december 2020 moeten doen op basis van de NEDC 2.0 waarde), dan zullen mogelijk rechtzettingen dienen te gebeuren. Gelieve in dat geval contact op te nemen met uw Client Advisor).

 


[1] Deze ‘NEDC 2.0’ is een correlatie- techniek om de cijfers zoals gemeten volgens WLTP om te rekenen naar NEDC- waarden. Deze omzetting moet het effect van WLTP verzachten.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06-03-2019