To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een voordelig eindejaarsgeschenk voor uw werknemers

17/11/2020

Hoewel eindejaarsfeesten voor het personeel er dit jaar vermoedelijk niet inzitten, belet niets u om een fijn sinterklaas of kerstcadeau aan uw medewerkers te geven. Geschenkencheques, een fles wijn of speelgoed voor de kinderen ? Allemaal voordelen die op een sociaal en fiscaal gunstige manier kunnen toegekend worden.

In dit artikel vindt u de antwoorden op volgende vragen:

 

Wat is een sociaal voordeel? 

Sociale voordelen zijn voordelen met een geringe waarde die de werkgever aan zijn personeel kan toekennen om een goede sfeer te creëren op de werkplaats. Sociale voordelen kunnen zowel aan werknemers als aan bedrijfsleiders worden toegekend.

Maar naast hun sociale doelstelling zijn deze "kleine geschenken" vooral een vorm van alternatieve beloning waarmee de werkgever zijn werknemers kan belonen op een manier die zowel fiscaal als sociaal voordelig is. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zijn ze vrijgesteld van sociale bijdragen en van belastingen.

Deze geschenken kunnen bovendien verschillende vormen aannemen: geschenken in natura, in geld (premie) of in de vorm van geschenkencheques.

 

Wat is de belastingregeling van sociale voordelen?

De belastingregeling moet worden bekeken bij de verkrijger (vrijstelling) en bij de werkgever (aftrekbaarheid).

 

Een vrijgesteld voordeel voor werknemers

In tegenstelling tot voordelen van alle aard zijn voordelen in natura niet belastbaar bij de werknemer of de bedrijfsleider. Ze zijn namelijk vrijgesteld van belasting en van bedrijfsvoorheffing als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • van geringe waarde zijn;
 • in specifieke omstandigheden worden toegekend;
 • toegekend worden met een duidelijk sociaal oogmerk en/of om de relaties tussen de personeelsleden te verbeteren en ze sterker aan hun onderneming te binden;
 • alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel kunnen genieten.

 

Als aan die voorwaarden niet is voldaan, wordt het volledige voordeel als gewoon loon belast. In dat geval moet ook bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. 

 

Een aftrekbaar voordeel voor de werkgever

Sociale voordelen zijn niet belastbaar bij de werknemer, maar zijn in principe ook niet aftrekbaar bij de werkgever. Er zijn echter uitzonderingen op dit principe.

Bepaalde voordelen die limitatief worden opgesomd, zijn aftrekbare beroepskosten, op voorwaarde dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan die verschillen naargelang het gaat om:

 • geschenken die worden uitgedeeld ter gelegenheid van één of meer jaarlijkse feesten of gebeurtenissen, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar of een ander feest dat hetzelfde sociale karakter heeft (bijvoorbeeld feest van de patroonheilige van het beroep). Het totaal bedrag mag niet hoger zijn dan 40 euro per werknemer en per jaar. Voor werknemers met kinderen ten laste mag dit bedrag bovendien worden verhoogd met maximaal 40 euro per kind.
 • geschenken die worden gegeven naar aanleiding van een eenmalige gebeurtenis, zoals:
  • de overhandiging van een eervolle onderscheiding en waarvan het totaal bedrag niet meer bedraagt dan 120 euro per jaar per werknemer
  • een huwelijk of een verklaring van wettelijk samenwonen met een maximumbedrag van 245 euro;
  • pensionering met een maximumbedrag van 40 euro per volledig dienstjaar bij de werkgever, met een minimum van 120 euro

 

Als het om geschenkencheques gaat, moeten de volgende extra voorwaarden worden nageleefd:

 • ze mogen enkel ingeruild worden bij ondernemingen die vooraf een akkoord met de uitgever ervan gesloten hebben;
 • ze moeten een beperkte geldigheidsduur hebben (maximum 1 jaar);
 • ze mogen niet in geld terugbetaald worden aan de verkrijger.

Als niet aan al die voorwaarden voldaan, wordt het volledige voordeel als een niet-aftrekbare uitgave beschouwd. 

 

Vermelding op de fiscale fiche 

Van belasting vrijgestelde geschenken hoeven niet op de fiscale fiches 281 van de verkrijgers worden vermeld omdat het om sociale voordelen gaat.

Als ze niet aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoen moeten ze wel op de fiscale fiches worden vermeld, ofwel als loon, ofwel als bij het einde van het contract toegekende uitkeringen.

 

Wat is de sociaalrechtelijke regeling van sociale voordelen?

Ook sociaalrechtelijk genieten eindejaarsgeschenken van een gunstregime binnen bepaalde strikte grenzen.

Die geschenken - in natura, in geld of in de vorm van een geschenkcheque - vormen geen loon en zijn dus niet onderworpen aan sociale bijdragen voor zover:

 • deze worden toegekend naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar;
 • het totale bedrag van deze geschenken niet meer is dan 40 euro per jaar en per werknemer, met een bijkomend bedrag van maximum 40 euro per jaar per kind ten laste (d.w.z. de werknemer draagt effectief de gehele of gedeeltelijke lasten van het kind).

Geschenkcheques moeten bovendien aan dezelfde bijkomende voorwaarden voldoen die ook op fiscaal vlak gelden.

Naast de eindejaarsgeschenken, genieten ook nog volgende geschenken van een vrijstelling van sociale bijdragen:

 • de overhandiging van een eervolle onderscheiding voor een totaal jaarbedrag van maximum 120 euro;
 • de pensionering voor een bedrag van maximum 40 euro per dienstjaar, met een minimum van 120 euro en een maximum van 1.000 euro;
 • het huwelijk of de verklaring van wettelijke samenwoning voor een totaal bedrag van maximum 245 euro.

 

Zijn er sancties?

Treed je bovenvermelde voorwaarden met de voeten, dan zul je sociale bijdragen moeten betalen op het volledige bedrag van het geschenk. Deze regel geldt niet voor de huwelijksgeschenken waarvan enkel het gedeelte dat het toegestane bedrag (245 euro) overschrijdt, onderworpen is aan deze bijdragen.

Hoewel de sociale en fiscale voorwaarden anders geformuleerd zijn, zijn ze toch gelijklopend. In de meeste gevallen zijn de voordelen die niet aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen zijn ook vrijgesteld van belastingen.

 

Meer weten?

Raadpleeg voor meer informatie over de verschillende sociale voordelen en de voorwaarden die erop van toepassing zijn onze fiche.

 

 

Bron(nen):

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-11-2020