To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Fiscale fiches voor 2019 (inkomsten 2018) - Wat is er veranderd?

02/20/2019

De belastingadministratie heeft de “Berichten aan de werkgevers” en de fiscale fiches waarop ze betrekking hebben voor de inkomsten toegekend in 2018[1] gepubliceerd. We overlopen even de wijzigingen die sommige fiches ondergaan hebben.

Welke fiche voor welke inkomsten?

De verschillende berichten aan de werkgevers leggen uit hoe de fiscale fiches met betrekking tot de onderstaande inkomsten ingevuld moeten worden:

 • 281.10 bezoldigingen (van werknemers)
 • 281.11 pensioenen
 • 281.12 vervangingsinkomsten (op basis van de wetgeving betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 281.13 werkloosheidsuitkeringen
 • 281.14 vervangingsinkomsten (toegekend door de ziekenfondsen en verzekeringsinstellingen)
 • 281.15 pensioensparen
 • 281.16 wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid
 • 281.17 werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag
 • 281.18 vervangingsinkomsten – bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag
 • 281.20 bezoldigingen van bedrijfsleiders
 • 281.29 inkomsten uit de deeleconomie
 • 281.30 presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen…
 • 281.40 roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten en tijdelijke renten
 • 281.45 auteursrechten en naburige rechten
 • 281.50 commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen.

Waarom moeten fiscale fiches opgemaakt worden?

De verplichting om fiscale fiches op te maken is essentieel voor de werkgevers en de schuldenaars van bepaalde inkomsten. De wet bepaalt immers dat enkel de uitgaven die vermeld zijn in een fiscale fiche als beroepskosten aangemerkt worden (en dus aftrekbaar zijn).

Wat is er nieuw en veranderd in de fiche 281.10?

Naast de traditionele wijziging van de betrokken jaren en de indexering van bepaalde bedragen, hebben allerlei (wets)wijzigingen geleid tot een aanpassing van de fiscale fiches. We overlopen onderstaand de voornaamste wijzigingen in de fiche 281.10.

Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen niet meer mogelijk bij collectief ontslag

Sinds 1 januari 2018 wordt de werkgever die de informatie- en raadplegingsprocedure in het kader van een collectief ontslag met sluiting van de onderneming opstart, uitgesloten uit het toepassingsgebied van de regelgeving inzake de ”loonbonus”.

Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 22 januari 2018.

Het bedrag van de toegekende niet-recurrente resultaatgebonden voordelen vóór de aankondiging van een collectief ontslag met sluiting van onderneming dient voortaan vermeld te worden in vak 12 (codes 242 en 243) van de fiche 281.10.

In de overige gevallen wordt het bedrag van die voordelen die na de aankondiging van een collectief ontslag met sluiting van onderneming toegekend worden vermeld in vak 9 (code 250) of in vak 10 (code 243) van de fiche 281.10.

Reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling

De laatste tijd zijn er heel wat evoluties op het vlak van transport. Zo trad de zgn. “mobiliteitsvergoeding” in werking in 2018 en werd bepaald dat “de waterbus” (fiscaal gezien) beschouwd dient te worden als gemeenschappelijk openbaar vervoer .

Deze evoluties beïnvloeden de fiscale fiches uiteraard.  

De tussenkomsten in het woon-werkverkeer van de werknemer worden vermeld in vak 17:

 • rubriek “a) openbaar vervoer” voor de tussenkomst in de verplaatsingen met een waterbus;
 • rubriek “d) mobiliteitsvergoeding”: het totale belastbare bedrag van de mobiliteitsvergoeding betaald door de werkgever[2];
Diverse inlichtingen

Naast het totale bedrag van de mobiliteitsvergoeding moet de werkgever in vak 26 “diverse inlichtingen” ook het totale nettobedrag van de winstpremie vermelden die de belastingplichtige verkregen heeft alsook de vrijgestelde inkomsten betaald in uitvoering van een flexi-jobarbeidsovereenkomst die onder bepaalde paritaire comités valt[3].

Wanneer moeten de fiscale fiches ingediend worden?

De meeste fiscale fiches moeten elektronisch ingediend worden tegen 1 maart 2019. Voor de fiches 281.40, 281.45 en 281.50 geldt een langere termijn; zij moeten bij de fiscus toekomen tegen 30 april 2019 (fiches 281.40 en 281.45) of vóór 30 juni 2019 (fiche 281.50).

Wat doet Securex voor u?

Als u bij ons sociaal secretariaat aangesloten bent, stellen wij uw fiscale fiches binnen de wettelijke termijnen op op basis van de informatie die u ons verstrekt over de bezoldigingen, voordelen … die u toekent. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de toegekende inkomsten in het kader van de voornoemde maatregelen in de juiste rubriek van de fiche ingevuld worden.

Hoe kunnen we u helpen tijd en geld te besparen ?

Doccle is met 1,2 miljoen gebruikers het grootste en meest veelzijdige administratieplatform van België. Elke dag gebruiken mensen het voor het ontvangen, bewaren én verwerken van hun belangrijke documenten.

Ook uw werknemers kunnen er op een veilige en eenvoudige manier hun loondocumenten, fiscale fiche en individuele rekening ontvangen én bewaren.

Van zodra u als werkgever uw fiat heeft gegeven voor het gebruik van Doccle, kan iedere werknemer die het wenst de loonbrief, fiscale fiche en individuele rekening via Doccle ontvangen, eenvoudig en gratis.

 


[1] Deze documenten kunt u gratis raadplegen en downloaden op de website van de FOD Financiën. Ze werden echter niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

[2] het totale bedrag van de toegekende mobiliteitsvergoeding (vrijgestelde en belastbare bedrag van de mobiliteitsvergoeding) moet ook vermeld worden, namelijk in rubriek 26 “diverse inlichtingen” naast de letter “h”.

[3] PC 119, 201, 202, sub-PC 202.01, PC 302, 311, 312, 314, het PC 118 voor de subsector van de industriële bakkerijen en het paritair comité voor de uitzendarbeid voor de gebruikers die onder die PC’s vallen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/20/2019