To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Steunzones - Versoepeling toekenningsvoorwaarden van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

05/09/2018

De wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden[1] wijzigt en versoepelt de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op de bezoldigingen van de werknemers die in “steunzones” tewerkgesteld zijn.

De wijzigingen die betrekking hebben op de afbakening van de zones door de gewesten zullen worden besproken in onze fiche terwijl we ons onderstaand eerder focussen op de wijzigingen die een impact op het voordelige fiscale regime zullen hebben.

Gedeeltelijke vrijstelling voor doorstorting van de ingehouden BV

Momenteel bedraagt die vrijstelling 25% van de ingehouden voorheffing en dit over een periode van twee jaar die aanvangt op de datum waarop de nieuwe arbeidsplaats wordt gecreëerd.

Cumul van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing; steunzone

Wanneer het aanvraagformulier werd ingediend vóór 1 augustus 2018, mag de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing “steunzone” niet worden gecumuleerd met die welke betrekking hebben op:

 • overuren
 • de koopvaardij-, bagger- en sleepvaartsector;
 • het wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling;
 • de zeevisserijsector;
 • de sportbeoefenaars.

Wanneer het aanvraagformulier echter werd ingediend vanaf 1 augustus 2018, is de cumul van de vrijstelling voor steunzones nog steeds verboden met dezelfde vrijstellingen zoals hierboven opgesomd, met uitzondering van de gedeeltelijke vrijstelling voor overuren. Deze vrijstelling zal wel niet van toepassing zijn op het deel van de bezoldiging dat betrekking heeft op het door de werknemer gepresteerd overwerk.

De ene vennootschap zorgt voor de investering, de andere voor de tewerkstelling

Een investering die wordt verricht door een vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde groep van vennootschappen als deze waartoe de werkgever behoort, wordt als een investering van die laatste beschouwd. Deze bepaling is van toepassing op investeringen die het voorwerp uitmaken van een aanvraag die werd ingediend vanaf 1 augustus 2018

Uitzendarbeid

De erkende uitzendkantoren kunnen de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten in plaats van de werkgever.

Ze moeten zich evenwel vooraf bekend maken bij de administratie volgens de regels die nog bij koninklijk besluit moeten worden vastgelegd.

Definitie van de KMO en partnerondernemingen

Voor de KMO en “partnerondernemingen” is in een specifieke regeling voorzien. De partneronderneming wordt omschreven als een natuurlijke of rechtspersoon die niet verbonden is met een werkgever of met de investerende vennootschap en die:

 • daarin een deelneming bezit van ten minste 25% van het kapitaal of de stemrechten waarvan
 • ten minste 25% van het kapitaal of de stemrechten wordt aangehouden door de werkgever of de vennootschap die investeert.

Zijn geen partnerondernemingen:

 • openbare participatiemaatschappijen;
 • risicokapitaalmaatschappijen;
 • business angels;
 • universiteiten;
 • onderzoekscentra zonder winstoogmerk;
 • institutionele beleggers;
 • regionale ontwikkelingsfondsen en
 • autonome lokale autoriteiten.
Verlenging van de indieningstermijn van het formulier

De werkgever moet het formulier uiterlijk overmaken tijdens de derde maand volgend op de voltooiing van de investering. De datum waarop de investeringen voltooid zijn, stemt overeen met de datum waarop de investering daadwerkelijk door de werkgever in gebruik wordt genomen.

Het formulier moet de datum van de verwachte voltooiing van de investeringen vermelden, maar die datum mag overeenstemmen met deze waarop de investering daadwerkelijk door de werkgever in gebruik wordt genomen. In de praktijk heeft de werkgever er alle belang bij om het formulier op de dag van de ingebruikneming van de inrichting over te maken want hij beschikt maximaal over een periode van 36 maanden om de nieuwe arbeidsplaatsen in te vullen.

Let wel: dit formulier wordt aan de administraties overgemaakt vooraleer een nieuwe arbeidsplaats wordt ingenomen en de vrijstelling wordt enkel voor de toekomst en niet voor het verleden toegekend.

Nieuwe arbeidsplaats: overhandigingsdatum van het formulier

De nieuwe werkpost moet voor het eerst worden ingevuld tussen de dag waarop het formulier wordt overgelegd en de eerste dag van de 36e maand die volgt op deze waarin de investering wordt voltooid.

Inwerkingtreding

Met uitzondering van de voorwaarden inzake uitzendarbeid, zijn bovenstaande bepalingen op 1 augustus 2018 van kracht geworden en gelden ze voor de investeringen waarvoor vanaf die datum een formulier werd overgelegd.

Voor investeringen die het voorwerp uitmaken van een aanvraag die werd ingediend vóór 1 augustus 2018 zijn echter nog steeds vroegere bepalingen van toepassing. Om die reden hebben we 2 specifieke fiches gemaakt met betrekking tot de steunzones en dit al naar gelang de aanvraag werd ingediend vóór of na 1 augustus 2018.

 


[1] Wet van 30 juli 2018 houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden, Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2018, p. 62698.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05-09-2018