To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vrijstelling nacht- en ploegenarbeid - de ‘één derde-norm’ moet voortaan op uurbasis worden berekend

14/12/2021

Als uw werknemers nacht- of ploegenarbeid verrichten hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Eén van de voorwaarden is het naleven van de ‘één derde-norm’.

Tot nu toe had u de mogelijkheid om de ‘één derde-norm’ op uurbasis of op dagbasis te berekenen.

Let op! Een nieuwe circulaire bepaalt dat deze berekening vanaf 1 januari 2022 op uurbasis moet gebeuren.

 

Wanneer wordt de één derde-norm toegepast?

De ‘één derde-norm’ wordt toegepast in het kader van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid.

Een van de voorwaarden om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, is namelijk dat de werknemers ten minste een derde van hun arbeidstijd in ploegen of in nachtarbeid werken tijdens de maand waarvoor het voordeel wordt aangevraagd.

De formule is als volgt:

Arbeidstijd in ploegendienst of ‘s nachts in de betrokken maand /Totale arbeidstijd in de betrokken maand

Tot voor kort riep dit begrip echter veel vragen op, met name over de berekeningsgrondslag van de één derde-norm. In de wetstekst wordt namelijk niet gespecificeerd of de berekening op uurbasis of op dagbasis moet gebeuren.

 

Standpunt van de FOD Financiën

In een FAQ uit 2015 had de FOD Financiën een standpunt ingenomen over deze vraag, waarbij werkgevers de keuze werd gelaten om deze één derde-norm te berekenen op uurbasis of op dagbasis, op voorwaarde dat deze norm coherent werd toegepast! De bedoeling was de situatie uit te sluiten dat een werkgever ervoor zou kiezen de ‘één derde-norm’ de ene maand op dagbasis en de andere maand op uurbasis te berekenen om de vrijstellingsmaatregel te optimaliseren.

 

Wat bepaalt de nieuwe circulaire?

Een circulaire van 16 november 2021 verduidelijkt de berekening van de één derde-norm in het kader van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid. Ze bepaalt onder meer dat de berekening op uurbasis vanaf 1 januari 2022 de regel wordt.

Vanaf 1 januari 2022 mag u de één derde-norm dus niet meer op dagbasis berekenen.

 

Een belangrijke verduidelijking

Deze circulaire verheldert zo een aantal situaties.

Vanaf 2022 volstaat het niet langer om tot 00.01 uur te werken om recht te hebben op de vrijstelling voor nachtarbeid. Deze situatie kwam voor in bepaalde sectoren, zoals de horeca.

Een ander voorbeeld: tot nu toe kon twee uur nachtarbeid (bijvoorbeeld als onderdeel van een shift van 4 uur tot 12 uur) als een volledige dag worden geteld bij de berekening van de één derde-norm op dagbasis.

Met de nieuwe circulaire zullen deze situaties niet langer zijn toegestaan.

Bovendien heeft de regering onlangs aangekondigd dat ze van plan is het systeem van de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te hervormen om misbruik te voorkomen. Het valt dan ook te verwachten dat de controles verder zullen worden verscherpt.

 

Hoe zit het met uitzendkantoren? 

De sector van de uitzendarbeid wordt specifiek in het vizier genomen door deze controles. De voor uitzendarbeid erkende ondernemingen die werknemers die in ploegendienst of ‘s nachts werken, ter beschikking stellen van werkgevers zijn immers onder bepaalde voorwaarden ook gedeeltelijk vrijgesteld van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Maar ook hier leverde de berekening van de één derde-norm enkele problemen op.

De circulaire verheldert de manier waarop de één derde-norm ook voor deze ondernemingen moet worden berekend. Ze verduidelijkt dat voor uitzendkantoren de één derde-norm per gebruiker en per maand moet worden berekend.

 

Wanneer treedt deze circulaire in werking?

De verplichting om de ‘één derde-norm’ op uurbasis te berekenen, treedt in werking op 1 januari 2022.

Overeenkomstig de beginselen van behoorlijk bestuur, en met name het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel, hebt u echter nog de mogelijkheid om de één derde-norm op dagbasis te berekenen voor vrijstellingsaanvragen die vóór 1 januari 2022 worden ingediend.

 

Wat doet Securex voor u?

Wij berekenen de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor u, maar doen dat niet automatisch.

Elk jaar zal u van ons de vraag krijgen of u voor het volgende jaar vrijstelling wenst aan te vragen. Hebt u die vraag gemist, dan kunt u ons daar altijd uitdrukkelijk toestemming voor geven, maar via het adres myhr@securex.be.

Bij Securex berekenen we de één derde-norm al standaard op uurbasis.

Let op: vanaf 1 januari 2022 kunt u ons niet langer op dagbasis berekende gegevens toesturen!

 

Bron(nen):

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 14-12-2021