To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Voorafbetalingen in 2019 - Nieuwe procedure

01/22/2019

Door de toenemende digitalisering van de diensten van de FOD Financiën, heeft de wetgever beslist om de procedure voor voorafbetalingen voor het inkomstenjaar 2019 te wijzigen en te vereenvoudigen[1]. De nieuwe wetgeving biedt belastingplichtigen bovendien ook de mogelijkheid om een overzicht te verkrijgen van hun voorafbetalingen en om hun aanvragen tot terugbetaling en tot overdracht naar een later aanslagjaar digitaal te beheren (via het elektronisch platform MyMinfin).

Hoe doet u voorafbetalingen in de loop van het aanslagjaar 2020?

Op één enkel bankrekeningnummer

Ondernemingen en privépersonen (al dan niet zelfstandigen) moeten hun voorafbetalingen uitvoeren op het rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II-laan, 33 bus 42 1030 Schaarbeek.

Welke gestructureerde mededeling?

De gestructureerde mededeling is gebaseerd op:

  • het nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen voor ondernemingen en zelfstandigen, of
  • het rijksregisternummer van een natuurlijk persoon die geen zelfstandige is of
  • het bisnummer voor natuurlijke personen die geen Rijksinwoners zijn. 

Indien de belastingplichtige deze nummers niet heeft of er niet in slaagt om een gestructureerde mededeling te verkrijgen via de module van MyMinfin, dan moet hij zich schriftelijk of via e-mail richten tot het Inningscentrum - Dienst voorafbetalingen[2].

Hoe kan een belastingplichtige zijn voorafbetalingen bekijken of wijzigen?

Vanaf medio maart 2019 kunnen belastingplichtigen die voorafbetalingen hebben gedaan op de website van MyMinfin:

  • hun rekeninguittreksels raadplegen voor het lopend boekjaar;
  • de stand van de voorafbetalingen van de drie voorafgaande boekjaren elektronisch raadplegen;
  • de terugbetaling van voorafbetalingen en de overdracht ervan naar een latere periode aanvragen. 

Belastingplichtigen die geen toegang hebben tot MyMinfin kunnen altijd via brief of e-mail een aanvraag sturen naar het Inningscentrum van de voorafbetalingen op het bovenvermelde adres.

 


[1] KB van 21 november 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de modaliteiten inzake de betaling, de rechtzetting, de overdracht en de terugbetaling van de voorafbetalingen, alsook de erop betrekking hebbende mededelingsmodaliteiten. Belgisch Staatsblad van 3 december 2018.

[2] Artikel 67 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 1992.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/22/2019