To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tijdelijke werkloosheid: voorheffing lager, maar niet de belasting!

27/07/2020

Naar aanleiding van de Covid-19-pandemie heeft de wetgever het tarief van de bedrijfsvoorheffing verlaagd op de wettelijke uitkeringen die tijdens de periode van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020 worden betaald of toegekend aan tijdelijk werklozen. Het tarief zakt van 26,75% naar 15%[1].

Een administratieve circulaire licht deze verlaging toe[2].

Principes

De wettelijke of extrawettelijke uitkeringen tijdelijke werkloosheid zijn in de inkomstenbelasting belastbaar tegen de gewone belastingtarieven.

Deze uitkeringen komen in aanmerking voor de toepassing van een belastingvermindering. Deze vermindering, die beperkt is tot maximaal 1.828,41 euro per jaar, wordt verlaagd naargelang van de andere inkomsten (beroepsinkomsten, onroerende inkomsten) die tijdens het kalenderjaar werden ontvangen. Ze kan tot nul worden teruggebracht als de uitkeringstrekker een belastbaar inkomen heeft van meer dan 29.600 euro per jaar[3].

Gevolgen van deze vermindering

Door het tarief van de bedrijfsvoorheffing enkel op de wettelijke werkloosheidsuitkeringen van 26,75% tot 15% te verlagen zonder de berekeningsregels van de belasting te veranderen, loopt de wetgever het risico dat er meer belastingplichtigen een belastingsupplement verschuldigd zullen zijn in 2021, zelfs als het belastbaar inkomen van de begunstigde in 2020 daalt.

Belastingplichtigen kunnen in de loop van het voorjaar 2021 via de toepassing Taxcalc een beeld krijgen van hun belastingtoestand voor de inkomsten van het jaar 2020, aanslagjaar 2021.

Wat kunnen belastingplichtigen of hun werkgevers doen om die belastingsupplementen te vermijden?

Werknemers die in 2020 onder meer wettelijke en extrawettelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen doen er goed aan om het belastingsupplement[4] te ramen dat ze op basis van de hen in 2020 toegekende inkomsten zullen moeten betalen.

Na deze simulatie kunnen ze hun werkgever vragen om op vrijwillige basis bijkomende bedrijfsvoorheffing in te houden of voorafbetalingen doen. 

Advies

Voor het einde van het kalenderjaar doen belastingplichtigen er goed aan om de verschuldigde belasting te simuleren. Zo kunnen ze de juiste beslissingen nemen om minder belasting te betalen. Dat kan door fiscaal voluntariaat, voorafbetalingen maar ook door in te tekenen op financiële producten zoals levensverzekeringen, pensioensparen, aandelen aan te kopen van de vennootschap waarvan men werknemer is, Tax Shelter...

 


[1] Art. 17 van de wet van 29 mei 2020 houdende diverse fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, BS van 11 juni 2020.

[2] Circulaire 2020/C/92 over wettelijke en eventuele extrawettelijke uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid.

[3] Punt 6 van de circulaire.

[4] Die raming kan worden uitgevoerd op taxcalc over een ander aanslagjaar dan 2021.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 27-07-2020