To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Hoe een aanvraag tot vermindering van voorlopige bijdragen indienen?

05/09/2014

In afwachting van de vaststelling van zijn definitieve beroepsinkomsten, kan de zelfstandige onder bepaalde voorwaarden een vermindering vragen op de voorlopige maar opeisbare bijdragen, dit in de veronderstelling dat de beroepsinkomsten van het lopende bijdragejaar lager zullen zijn dan deze van drie jaar geleden.

 

Vormvereisten voor de aanvraag

De aanvraag dient te gebeuren per aangetekend schrijven of aan het loket van uw sociaal verzekeringsfonds door middel van een vastgelegd aanvraagdocument. De nodige bewijsstukken (zie hieronder) moeten worden toegevoegd aan de aanvraag.

 

Geldigheidsduur van de aanvraag / toekenning

Een aanvraag kan maar op één bijdragejaar betrekking hebben. Wanneer de zelfstandige voor verschillende opeenvolgende bijdragejaren een vermindering wenst te vragen, dient hij per bijdragejaar een afzonderlijk dossier in te dienen.

De aanvraag kan tijdens of NA het desbetreffende bijdragejaar ingediend worden maar niet voorafgaandelijk aan het desbetreffende bijdragejaar.

 

Inhoud van de aanvraag - bewijslast tweeledig

In zijn dossier moet de zelfstandige volgende 2 zaken bewijzen:

1) Inkomsten van het jaar N dienen onder een bepaalde drempel te liggen

Er zijn hiervoor 2 nieuwe drempels , namelijk 12.870,43€ en 25.740,87€. Uiteraard blijven de bestaande drempels om een vermindering of een vrijstelling te krijgen, behouden. Deze zijn:

· Zelfstandige in bijberoep: 1.423,90 € (vrijstelling) + 6.724,06 €

· Zelfstandige in hoofdberoep met toepassing ART.37: vrijstelling (1.423,90 € ) en verminderde bijdragen (6.724,06 €)

· Actief gepensioneerden: vrijstelling (2.847,81 €) en toegelaten activiteitsdrempels

· MWE: drempel minimumbijdragen (5.653,98 €)

2) Inkomsten van het jaar N dienen gedaald te zijn tov zijn inkomsten van het jaar N – 3.

 

Inhoud van de aanvraag - verschillende criteria

De bewijsstukken moeten getoetst worden aan 3 criteria:

· Criteria 1: Elementen uit het dossier “sociale bijdragen” van de aanvrager die kunnen wijzen op eerdere problemen bij de betaling van de verschuldigde bijdragen. Voorbeelden zijn:

o De opstart van een gerechtelijke procedure in de drie jaar voorafgaand aan de aanvraag wegens onbetaalde sociale bijdragen en waarvan een gedeelte als oninbaar werd geboekt:

o daadwerkelijke betaling van een aanzienlijke regularisatie;

o meer dan 2 kwartalen vrijstelling verkregen tijdens het vorige bijdragejaar;

o Etc.

· Criteria 2: Persoonlijke voorvallen van de aanvrager. Voorbeelden zijn:

o Bevalling van de vrouwelijke zelfstandige

o Ziekte / ongeval / handicap/ …

o Hulp OCMW (gedetailleerd verslag noodzakelijk)

o Collectieve schuldenregeling sedert N – 3

o Etc.

· Criteria 3: Directe of indirecte link met de uitoefening van de activiteit. Voorbeelden zijn:

o Faillissement van een belangrijke klant

o Procedure(s) tegen klanten , leveranciers, ..

o Ongevallen en/of rampen die de zelfstandige activiteit belemmeren, verhinderen, ..

o Daling btw-inkomsten in verhouding met de gevraagde vermindering

o Etc.

Principe: Iedere aanvraag moet beantwoorden aan minstens 2 criteria EN Iedere aanvraag moet minstens 1 element uit criteria 2 of 3 bevatten.

 

Beslissing van de aanvraag

Bij een positieve beslissing zullen we de zelfstandige informeren dat

· de vermindering alleen betrekking heeft op het desbetreffende bijdragejaar, dit in afwachting van een definitieve berekening van de sociale bijdragen van het desbetreffende bijdragejaar.

· een ten onterechte aangevraagde vermindering aanleiding geeft tot wettelijke, trimestriële verhogingen van 3% en een éénmalige wettelijke verhoging van 7% (regularisatie van de voorlopige bijdragen)

· de zelfstandige moet onmiddellijk het sociaal verzekeringsfonds verwittigen bij een positieve evolutie van de inkomsten

Bij een onvoldoende gemotiveerde aanvraag zullen we de zelfstandige aanmanen zijn dossier te vervolledigen.

Bij een weigering zullen we per aangetekend schrijven de beslissing motiveren.

De zelfstandige kan de definitieve weigering door het SVF aanvechten bij de Arbeidsrechtbank.

 

Speciale maatregel voor de zelfstandigen die hun pensioen opnemen in de nabije toekomst

Er wordt een speciale maatregel voorzien voor de zelfstandige die, in het kader van zijn pensionering, heeft verklaard de grenzen van toegelaten activiteit te respecteren. Deze verklaring kan worden gelijkgesteld met een aanvraag tot vermindering van voorlopige bijdragen voor het jaar volgend op dat van de pensionering (tenzij het gaat om een ingangsdatum van het pensioen op 1 januari: in dat geval geldt de regel vanaf het jaar van pensionering).

De inkomensdrempel die in dit geval wordt toegepast is deze van de grens van toegelaten activiteit die op de betrokkene van toepassing is voor het bijdragejaar in kwestie, zonder dat een bijkomende aanvraag tot vermindering dient te worden ingediend.

Een voorbeeld:

· Ingangsdatum pensioen 1/10/2015, betrokkene heeft verklaard zich te houden aan de grenzen van de toegelaten activiteit.

· Zijn voorlopige bijdragen voor de jaren 2016, 2017 en 2018 worden automatisch verminderd tot de op hem van toepassing zijnde grens van toegelaten activiteit.

 

Blijf op de hoogte van alle nieuws en opleidingen over de hervorming van de sociale bijdragen. Volg onze website www.securex.be/hervorming-sociale-bijdragen of schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 05-09-2014