To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavirus - De fiscale steunmaatregelen verlengd tot 31 december 2020

06/11/2020

Op 6 maart 2020 kondigde de fiscus een reeks steunmaatregelen aan voor bedrijven die door de verspreiding van het coronavisus in moeilijkheden kwamen. Al deze maatregelen worden verlengd tot 31 december 2020. De bedoeling is om ademruimte te creëren zodat ondernemingen hun tijdelijke financiële moeilijkheden kunnen overwinnen.

Over welke maatregelen gaat het?

Ondernemingen die hinder ondervinden door de verspreiding van het coronavirus kunnen volgende steunmaatregelen vragen aan de fiscus:

  • betalingsfaciliteiten (een afbetalingsplan);
  • een vrijstelling van de gebruikelijke nalatigheidsinteresten wegens laattijdige betaling;
  • kwijtschelding van boetes wegens niet-/ of laattijdige betaling.

Dit kan zowel voor schulden op het vlak van de bedrijfsvoorheffing als de personenbelasting. Maar ook voor de BTW, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

Komen alle ondernemingen in aanmerking?

Volgende ondernemingen komen in aanmerking voor deze maatregel:

  • zowel natuurlijke personen als rechtspersonen met een ondernemingsnummer (KBO);
  • ongeacht hun activiteitensector;
  • die daadwerkelijk hinder ondervinden als gevolg van de verspreiding van het coronavirus (bv. daling omzet, daling van bestellingen en/ of reservaties,…) en dit kunnen aantonen.

De steunmaatregelen kunnen wel niet worden toegekend aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Aan welke voorwaarden moeten deze ondernemingen voldoen?

Deze ondernemingen moeten:

  • de voorwaarden naleven voor het indienen van de aangiften;
  • en de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude.
Wanneer zullen de steunmaatregelen worden ingetrokken?

De steunmaatregelen zullen niet langer van toepassing zijn wanneer:

  • het toegestane afbetalingsplan niet wordt nageleefd (tenzij tijdig contact wordt opgenomen met de administratie);
  • er een collectieve insolventieprocedure (zoals faillissement, gerechtelijke organisatie,…) ontstaat.

Hoe vraagt u deze fiscale steunmaatregelen aan?

Op het ogenblik dat u een aanslagbiljet of een betaalbericht krijgt (bijvoorbeeld een factuur van het sociaal secretariaat tot betaling van de bedrijfsvoorheffing), moet u een aanvraag[1] indienen bij zijn bevoegd Regionaal Invorderingscentrum (RIC)[2].  

Dit kan per e-mail of per brief via het standaardformulier in bijlage.

U zal een antwoord ontvangen binnen dertig dagen vanaf het indienen van uw aanvraag.

Tot wanneer kunnen deze aanvragen worden ingediend?

Aanvragen moeten uiterlijk tegen 31 december 2020 worden ingediend.

Vergeet niet om uw sociaal secretariaat op de hoogte te brengen

Indien een afbetalingsplan werd goedgekeurd voor uw onderneming, gelieve dit aan uw klantenboekhouder te melden via sss.accountancy@securex.be.

 


[1] Één globale aanvraag per schuld voor alle maatregelen.

[2] De bevoegdheid van het RIC wordt bepaald door de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon), dan wel door de maatschappelijke zetel van uw onderneming (rechtspersoon). U vindt het bevoegde RIC hier.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06/11/2020