To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Loonbonus - bedragen 2019: bijna officieel!

01/18/2019

De toekenning van een loonbonus[1] geeft tot een bepaald bedrag recht op een voordelige sociale en fiscale behandeling. De bedragen werden berekend. Enkel het sociaal bedrag is momenteel officieel.

Sociale behandeling

In 2019 zal het sociaal grensbedrag van de loonbonus 3.383 euro per werknemer bedragen. Dit door de RSZ[2] bevestigde bedrag is officieel.

De werkgever is een bijzondere bijdrage van 33% verschuldigd op de loonbonus. Het bedrag van de loonbonus en de bijdrage van 33% zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

Die bijdragen zijn verschuldigd voor zover een bepaalde grens niet is overschreden. Als die bovengrens is overschreden, worden op het bedrag dat het te boven gaat gewone sociale bijdragen geheven.

Fiscale behandeling

Het fiscaal maximumbedrag zal gelijk zijn aan het sociaal maximumbedrag min de solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer, d.i. 2.941 euro per werknemer (bedrag dat nog door de fiscus moet bevestigd worden)[3].

Goed om te weten

  • De naleving van deze grenzen wordt nagegaan tijdens het jaar waarin de loonbonus wordt uitbetaald, ongeacht het plan dat aan de oorsprong ligt van die betaling. De loonbonus moet worden toegekend aan alle werknemers of aan een objectief omschreven werknemersgroep en moet gekoppeld zijn aan het halen van één of meerdere collectieve doelstellingen;
  • de cao nr. 90, die de loonbonus regelt, werd aangepast. Er werden veranderingen aangebracht in de verplichte vermeldingen voor het plan betreffende de toekenning van een loonbonus en in de procedure. De basis werd gelegd voor de toekomstige ‘e-loonbonus’. Wij hebben die punten toegelicht in een artikel van 26 december 2018;
  • Sinds 1 januari 2019 moeten nieuwe modellen worden gebruikt. U vindt ze in de rubriek sociaal/formulieren/loonbonus.

Wilt u graag een plan indienen voor de toekenning van een loonbonus in 2019? Of bent u tevreden over de doelstellingen die in 2018 werden behaald dankzij deze tool om uw personeel te motiveren en wilt u uw huidig plan verlengen voor het jaar 2019? Aarzel niet om een beroep te doen op uw Legal Advisor!

 


[1] Het gaat om de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

[2] https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/intermediates

[3] Dit bedrag wordt onder voorbehoud meegedeeld.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/18/2019