To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Horeca - Enkele richtlijnen bij het invullen van de belastingaangifte

09/06/2017

De deadline voor het indienen van de aangifte in de personenbelasting nadert. Dit brengt vaak de nodige stress met zich mee, zo ook voor medewerkers in de horeca. Zij zagen hun belastingaangifte dit jaar immers opnieuw uitbreiden. Maar geen nood, met onderstaande instructies kan u aan de slag!

Wacht niet te lang met uw aangifte

Ter herinnering: de papieren aangiften in de personenbelasting dienen ten laatste op 29 juni 2017 te worden ingediend, daar waar de gebruikers van Tax-on-web de tijd hebben tot 13 juli 2017[1].

Wacht dus niet te lang en dien uw aangifte tijdig in!

Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 2 mei 2017.

Belastingaangifte voor horecamedewerkers verder uitgebreid

De laatste jaren werden een reeks ondersteunende maatregelen genomen voor de horecasector die een weerslag hadden op de belastingaangifte.

Concreet gaat het over:

  • De invoering van de zgn. “extra’s’ (einde 2013) die gelegenheidsarbeid verrichten, waarbij de bezoldigingen uit deze arbeid belast worden aan een afzonderlijke aanslagvoet van 33%[2];
  • De optrekking van het aantal fiscaal gunstige overuren (vermindering van bedrijfsvoorheffing voor de werknemer en vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de werkgever) tot 360 overuren per werknemer en per jaar (einde 2015)[3];
  • De invoering van de zgn. “netto- overuren” einde 2015 (tot 300 overuren indien er geen geregistreerde kassa- GKS- is en tot 360 overuren bij gebruik van een GKS). Het voordeel van deze overuren bestaat erin dat geen inhaalrust moet toegekend worden en evenmin een overloontoeslag moet betaald worden. Voor de werknemer is de verloning voor deze overuren bovendien vrijgesteld van RSZ-bijdragen, bedrijfsvoorheffing en inkomstenbelasting;
  • Het ontstaan van de flexi-jobarbeidsovereenkomst (einde 2015) waarbij het loon voor de prestaties dat de “flexi-werknemer” ontvangt, vrijgesteld is van persoonlijke RSZ en bedrijfsvoorheffing (bruto is gelijk aan netto)[4]. Let op! Hoewel het flexiloon op de fiscale fiche dient vermeld te worden, zal het niet moeten aangegeven worden op de belastingbrief.
Meer informatie over deze maatregelen?

Raadpleeg dan zeker onze diverse artikels en fiches over deze onderwerpen op Lex4You. In het bijzonder kan u volgende informatie raadplegen:

En hoe verloopt nu alles in de praktijk?

In ons artikel van 6 april 2017 vindt u meer informatie over het aangifteformulier inzake personenbelasting voor dit jaar.

Om werkgevers en medewerkers uit de horeca wegwijs te maken in dit aangifteformulier, geven we onderstaand een aantal voorbeelden[5].  

Voorbeeld 1

Karel presteerde in 2016 340 “fiscaal gunstige overuren” bij het restaurant waar hij werkt: deze 340 overuren moeten aangegeven worden in vak IV (wedden en lonen) onder de rubriek G1.c (overuren die recht geven op een overwerktoeslag die in aanmerking komen voor de begrenzing tot 360 uren)[6];

Voorbeeld 2

Katrien werkte in 2016, naast haar gewone job als kapster, gedurende 18 afzonderlijke dagen als gelegenheidsmedewerker (extra) in de taverne om de hoek. Aangezien zij zich aan de ter zake geldende voorwaarden hield (onder andere max. 50 dagen per werknemer en tewerkstelling telkens van minder dan 2 opeenvolgende dagen) zullen de inkomsten uit de gelegenheidsarbeid tegen het gunstig tarief van 33% belast worden. Deze inkomsten moeten aangegeven worden in vak IV (wedden en lonen) onder de rubriek A13 (tegen 33% belastbare bezoldigingen van gelegenheidswerknemers in de horeca).

Voorbeeld 3

Emilie had in 2016 een flexijob: hoewel het flexiloon door de werkgever dient vermeld te worden op de fiscale fiche, wordt het niet aangegeven op de belastingbrief. Het flexiloon is immers een vrijgesteld sociaal voordeel (let op, voorwaarden!).

Voorbeeld 4

John presteerde vorig jaar 320 netto overuren. In de horecazaak waar hij werkt, wordt gebruik gemaakt van een GKS. Hij voldoet aan de ter zake geldende vorwaarden (in het bijzonder dat er in concreet geval maximum 360 netto overuren mochten gepresteerd worden). Deze overuren moeten, in tegenstelling tot de fiscaal gunstige overuren, aangegeven worden in vak IV onder de rubriek A12.b (Bezoldigingen voor overuren in de horeca die in aanmerking komen voor de vrijstelling tot 360 uren).[7]

Tot slot…

Het sociaal secretariaat levert geen service inzake het invullen of verzenden van aangiften in de personenbelasting voor rijksinwoners. Bovenstaand artikel dient dan ook louter opgevat te worden als een herinnering van de nieuwe maatregelen die de laatste jaren in de horeca genomen werden, alsook hun impact op het aanslagbiljet personenbelasting.

 


[1] Voor mandatarissen geldt 26 oktober 2017 dan weer als ultieme indieningsdatum.

[2] Het voordelig systeem van de gelegenheidsarbeid (maximum 50 dagen voor de werknemer en maximum 100 dagen voor de werkgever) werd krachtens het horecaplan 2015 opgetrokken van 100 naar 200 dagen per horecazaak per jaar). 

[3] Qua aantal overuren wordt hier geen onderscheid meer gemaakt op basis van het feit dat al dan niet gewerkt wordt met een geregistreerd kassasysteem.

[4] De werkgever betaalt op het flexiloon echter wel een bijzondere bijdrage van 25%.

[5] In de meeste gevallen zal het aangifteformulier reeds voor een groot deel vooringevuld zijn. Desalniettemin is het steeds aangewezen om de vermelde gegevens te controleren.

[6] De begrenzing tot 130 overuren (G1.a) en 180 overuren (G1.b) betreft respectievelijk de algemene regeling voor andere sectoren dan horeca en bouw (begrenzing tot 130 overuren), dan wel de bouw- en aanverwante sectoren (begrenzing tot 180 overuren).

[7] Indien er geen geregistreerd kassasysteem zou geweest zijn bij de werkgever, dan hadden slechts 300 van de 320 overuren kunnen aangegeven worden als bruto= netto overuren en dit onder de rubriek A12.a. De andere 20 overuren zouden dan gewoon “loon” zijn dat onder de rubriek A1.a zou moeten vermeld worden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09-06-2017