To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Renteloze lening of lening met verlaagde rentevoet - Hoe wordt dit voordeel geraamd?

12/04/2019

Uw werknemer heeft u gevraagd om hem een bepaalde som geld te lenen en u wil hem daarbij helpen. Dit zijn de standpunten van de belastingadministratie en de RSZ over de renteloze leningen of leningen met verlaagde rentevoet.

Op sociaal vlak

De toekenning van een renteloze lening of lening met verlaagde rentevoet door de werkgever wordt op sociaal vlak beschouwd als een voordeel in natura. Dat voordeel is dan ook aan de socialezekerheidsbijdragen onderworpen en moet, zo correct als mogelijk, op zijn werkelijke waarde geschat worden. De berekeningswijze van het voordeel op fiscaal vlak (zie onderstaand) zou ook sociaal gezien kunnen gebruikt kunnen worden, natuurlijk onder voorbehoud van de uiteindelijke beoordeling door de RSZ.

En hoe zit het dan fiscaal?

De toekenning van een renteloze lening of een lening met verlaagde rentevoet door de werkgever moet als een voordeel van alle aard beschouwd worden waarop bedrijfsvoorheffing ingehouden wordt.

Dat voordeel wordt maandelijks toegekend en moet dus gecumuleerd worden met het maandloon.

Het bedrag van het voordeel hangt af van het type van lening en is gelijk aan het verschil tussen de normale rentevoet, te weten de referentierentevoet die toepasselijk is in het jaar waarin de lening toegekend werd, en de door de werkgever aan de werknemer toegestane (of weggelaten) rentevoet. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met de verminderingen voor kinderen ten laste.

De referentierentevoeten worden jaarlijks bij koninklijk besluit vastgesteld. Ze zijn onlangs verschenen in het Belgisch Staatsblad[1]. U vindt deze percentages hier terug.

Probleem is dat de referentievoeten die gepubliceerd worden telkens betrekking hebben op de vanaf 1 januari van het voorgaande jaar toegekende voordelen van alle aard. Zo hebben de referentievoeten die nu op 1 april 2019 gepubliceerd werden, betrekking op de op de vanaf 1 januari 2018 toegekende voordelen van alle aard.

Wat doen als u klant bent van het Sociaal Secretariaat Securex?

Indien u in 2018, een renteloze lening of een lening met een verlaagde rentevoet aan één of meerdere van uw werknemers of bedrijfsleiders hebt toegekend, dient u het bestaan en de sociale en fiscale waarde ervan zo snel mogelijk aan uw client advisor te laten weten, zodat hij er rekening mee kan houden en eventueel de nodige rechtzettingen kan aanbrengen aan de belastbare bedragen opgenomen op de fiscale fiches 2018.

Voor de leningen toegekend in 2019, moet u voorlopig met dezelfde percentages rekening houden om het bedrag van de in te houden bedrijfsvoorheffing vast te stellen. Begin 2020, wanneer de juiste percentages voor 2019 bekend zullen zijn, wordt dan bij de begunstigden van een renteloze lening een rechtzetting van de belastbare basis in het inkomstenjaar 2019 uitgevoerd.

 


[1] Koninklijk besluit van 17 maart 2019, Belgisch Staatsblad van 1 april 2019.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12-04-2019