To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Winstpremies in het bijzonder populair bij kleine KMO’s

16/04/2019

Het systeem van de "nieuwe winstpremies" is ondertussen al meer dan een jaar in voege. Tijd dus om eens een balans op te maken. Wat zijn nu weer de voordelen van de regelgeving en bij wie is deze vorm van loonoptimalisatie het meest in trek?

De voordelen van de nieuwe winstpremies nog eens op een rij

Het systeem van de winstpremies is niet nieuw. Een wet van 22 mei 2001 regelde al de deelname van werknemers in de winst en in het kapitaal van vennootschappen. Dit systeem was echter bijzonder omslachtig, wat de populariteit ervan niet ten goede kwam.

Sinds 1 januari 2018 werden de winstpremies daarom in een nieuw jasje gestoken. Deze "nieuwe winstpremies" moeten het enerzijds mogelijk maken om werknemers op een eenvoudige manier een deel van de winst toe te kennen en anderzijds moeten ze zowel op sociaal als op fiscaal vlak aantrekkelijk zijn voor werkgever en werknemer.

Vanuit dit oogpunt kunnen de troeven van de nieuwe winstpremies als volgt samengevat worden:

  • Vereenvoudigde invoeringsprocedure voor identieke winstpremies: identieke winstpremies kunnen worden ingevoerd via een loutere beslissing van de algemene vergadering (+ schriftelijke informatieverstrekking op ondernemingsniveau vereist)[1];
  • Lage taxatie: werknemers betalen slechts 7% belastingen op de winstpremies;
  • Gunstige sociale behandeling: werkgevers zijn geen patronale bijdragen op de winstpremies verschuldigd. In hoofde van de werknemers is wel een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd.

Bijgevolg houdt een werknemer van een bruto winstpremie van 1.500 euro op die manier ongeveer 1.213 euro netto over. Vergelijken we dit met een cash bonus, dan rest er voor de werknemer in het slechtste geval[2] maar de helft van dit nettobedrag.

De winstpremie in cijfers

Wenst u een voorbeeld van een bruto- netto berekening van de winstpremie? En hoe zij zich cijfermatig verhoudt met andere voordelen zoals warrants, de loonbonus en auteursrechten? Klik dan zeker op deze link voor een interessant overzicht.

Ter herinnering- nieuwe proratiseringsregels

Hoewel de "nieuwe" winstpremies werden ingevoerd op 1 januari 2018, bleek de berekeningswijze "prorata" ervan (vooral in geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst, deeltijdse arbeid en het einde van de arbeidsovereenkomst) niet geheel duidelijk. Sinds 1 januari 2019 zijn in dit verband dan ook nieuwe spelregels van toepassing. U leest er alles over in ons artikel van 11 januari 2019.

Nieuwe winstpremies- wat zijn de tendensen?

Winstpremies in trek bij kleine werkgevers

De populariteit van winstpremies blijkt het grootst bij KMO’s met minder dan 10 werknemers. Dat is niet moeilijk te verklaren! De laagdrempeligheid (vereenvoudigde procedure) speelt zeker en vast een belangrijke rol in dit verhaal.

Grotere KMO’s daarentegen blijken in de praktijk meer naar de collectieve loonbonus (CAO 90 bis) te grijpen.

Bij firma’s met meer dan 50 werknemers ligt de toekenning van winstpremies het laagst.

Winstpremies- het hoeven zeker geen grote bedragen te zijn

Een andere vaststelling is dat de uitgekeerde winstpremies zeker niet altijd bijzonder grote bedragen betreffen. Zo zien we dat al winstpremies worden uitgekeerd vanaf enkele tientallen euro’s.

De gemiddelde winstpremies liggen echter om en bij de 1.400 euro bruto.

Slechts enkele gelukkigen slepen een winstpremie in de wacht van meer dan 10.000 euro.

Hoe kan Securex u helpen?

Securex beschikt over de nodige modeldocumenten die, zowel bij toekenning van een identieke als van een gecategoriseerde winstpremie, dienen opgesteld te worden. Voor meer informatie hierover alsook over de toepasselijke procedure (die zoals bovenstaand uiteengezet vrij eenvoudig is voor identieke winstpremies) kunt u uw Legal Advisor contacteren.

 


[1] Voor de gecategoriseerde winstpremies geldt nog wel de strikte procedure via CAO of toetredingsakte die ook in de vroegere wetgeving van toepassing was voor de invoering van het participatieplan.

[2] Rekening houdende met het maximale percentage aan exceptionele bedrijfsvoorheffing van 53,5%.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-04-2019