To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Voorafbetalingen - Uiterste vervaldag 1ste trimester 2019: 10 april

03/26/2019

De eerste vervaldatum voor de voorafbetalingen in 2019 (eerste kwartaal) nadert met rasse schreden.  Hoog tijd dus om de algemene regels weer op te frissen.

Enkele voorafgaande bemerkingen

Hoewel het stelsel van de voorafbetalingen verschillend is naar gelang de aard van de belastingplichtige (we onderscheiden de natuurlijke personen, de zelfstandigen en de vennootschappen), beoogt onderstaand artikel enkel een aantal algemene kernprincipes weer te geven.

Bovendien onderscheiden we voorafbetalingen om een belastingvermeerdering te vermijden van de voorafbetalingen die recht geven op een zgn. “bonificatie”.

Voorafbetalingen om een belastingvermeerdering te vermijden

De wetgever spoort ondernemingen en zelfstandigen aan om de belasting die zij verschuldigd zijn op hun winst, baten of bezoldigingen tijdens het belastbaar tijdperk vooruit te betalen.

Dergelijke ‘voorafbetalingen’ vormen, net zoals bedrijfsvoorheffing, een voorschot op de eindbelasting.

Indien de belastingplichtigen geen gevolg geven aan deze oproep, dan wordt de verschuldigde belasting vermeerderd met een percentage dat gemiddeld gelijk is aan 2.25 maal de basisrentevoet (inkomstenjaar 2019; aanslagjaar 2020)[1].

Basisrentoevoet voor berekening belastingvermeering voor aanslagjaar 2020

De basisrentevoet waarmee in principe rekening moet worden gehouden om de vermeerdering van de belasting vast te stellen ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan, is de, in voorkomend geval tot de lagere eenheid afgeronde, interestvoet van de Europese Centrale bank op 1 januari van het belastbare tijdperk. Op basis van de Wet tot hervorming van de Vennootschapsbelasting [2] werd de minimum basisrentevoet inzake voorafbetalingen echter op 3% gebracht sinds aanslagjaar 2019[3].

Dat betekent dat het vermeerderingspercentage nu minstens 6,75% (2,25 x 3%) bedraagt in de vennootschapsbelasting.

In de personenbelasting (zelfstandigen natuurlijke personen) blijft het vermeerderingspercentage 2,25% in 2019.

Opgelet. Er zal geen belastingvermeerdering verschuldigd zijn indien het bedrag ervan lager zou zijn dan 0,50% van de belasting waarop deze vermeerdering berekend wordt of indien het bedrag ervan lager zou zijn dan 80 euro.

Wanneer moeten de voorafbetalingen gedaan worden?

Voor aanslagjaar 2020 moeten de voorafbetalingen (VA) in principe op volgende data gebeuren:

  • voor het eerste kwartaal (VA 1): uiterlijk op 10 april 2019;
  • voor het tweede kwartaal (VA 2): uiterlijk op 10 juli 2019;
  • voor het derde kwartaal (VA 3): uiterlijk op 10 oktober 2019; 
  • voor het vierde kwartaal (VA 4): uiterlijk op 20 december 2019.

Let op. Dit zijn de uiterste data waarop uw betaling moet toekomen op de rekening van de Dienst Voorafbetalingen. Aangezien er altijd een paar werkdagen kunnen verlopen tussen uw betalingsopdracht en de effectieve ontvangst van de betaling op deze rekening, wacht u beter niet tot de laatste dag om de betaling te verrichten.

Betalingen die ná de vervaldag bij de dienst voorafbetalingen toekomen, worden automatisch voor het volgende kwartaal weerhouden.

Voorafbetalingen die recht geven op een bonificatie

Naast voorafbetalingen om een belastingvermeerdering te vermijden, bestaan er ook voorafbetalingen die recht geven op een belastingvermindering of “bonificatie”. Enkel particulieren en zelfstandigen die zich pas gevestigd hebben, komen hiervoor in aanmerking.

Om recht te hebben op zo’n bonificatie moet u als voorafbetaling het bedrag van uw uiteindelijk verschuldigde belasting (of een deel ervan) vooraf betaald hebben[4].

De gemiddelde bonificatie bedraagt de helft van de gemiddelde verhogingsvoet bij belastingvermeerderingen (2,25), oftewel 1,125.

Wat zijn de vervaldata voor voorafbetalingen om een bonificatie te verkrijgen?

Voor de voorafbetalingen die gedaan worden om een bonificatie te verkrijgen, gelden dezelfde vervaldata als diegene die van toepassing zijn op de voorafbetalingen om een vermeerdering te vermijden.

Hoe praktisch tewerk gaan?

Voor alle inlichtingen over de praktische modaliteiten om voorafbetalingen te doen, kunt u terecht op volgend adres:

INNINGSCENTRUM
Dienst der Voorafbetalingen

North Galaxy – Toren A
Koning Albert II-laan 33, bus 42
1030 Schaarbeek

Tel 02 576 40 50 (FR) – 02 576 40 40 (NL)

U vindt hierover ook meer informatie in ons artikel van 22 januari 2019.

 


[1] Dit principe van belastingvermeerdering geldt niet voor natuurlijke personen en zelfstandigen die zich pas gevestigd hebben. De regels inzake voorafbetalingen om een belastingvermeerdering te vermijden zijn dan ook niet op hen van toepassing.

[2] Belgisch Staatsblad van 29 december 2017.

[3]De basisrentevoet was sinds 13 november 2013 lager dan 1% en zou bijgevolg steeds moeten worden afgerond naar de lagere eenheid, zijnde naar 0%. De regering maakte de voorbije jaren echter gebruik van haar bevoegdheid om de basisrentevoet te wijzigen naar respectievelijk 0,50 en 0,75% (art. 162 WIB). Om een einde te maken aan deze praktijk en om belastingplichtigen opnieuw aan te sporen om hun belastingen vooraf te betalen, werd de minimum basisrentevoet op basis van de Programmawet van 3 augustus 2016 op 1% gebracht vanaf aanslagjaar 2018 en op basis van de Wet tot hervorming van de Vennootschapsbelasting van 25 december 2017 op 3% .

[4] Voor de berekening van de bonificatie worden de stortingen tot max. 106% van de uiteindelijk verschuldigde belasting in rekening genomen. Deze 106% wordt berekend op het totale bedrag van de globale belasting, verminderd met de bedrijfsvoorheffing en andere verrekenbare bedragen (bv. roerende voorheffing).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03/26/2019