To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Modelovereenkomst voor verenigingswerk

16/11/2018

In het Belgisch Staatsblad werd een model van standaardovereenkomst voor verenigingswerk bekendgemaakt. Een tweede koninklijk besluit verduidelijkt de gegevens voor de RSZ-aangifte en de modaliteiten van deze aangifte[1].

Ter herinnering, het verenigingswerk is één van de drie pijlers van de reglementering op het onbelast bijverdienen.

Modelovereenkomst voor verenigingswerk

Bij het uitvoeren van verenigingswerk is de werknemer niet verbonden door een arbeidsovereenkomst, een dienstenovereenkomst of een statutaire aanstelling. Hij heeft evenmin het statuut van vrijwilliger. De verenigingswerker en de organisatie moeten wel uiterlijk op het tijdstip waarop het verenigingswerk start een overeenkomst voor verenigingswerk sluiten. Die overeenkomst moet schriftelijk worden gesloten en mag eventueel elektronisch zijn.

Verplichte bepalingen

De overeenkomst voor verenigingswerk moet een aantal verplichte bepalingen bevatten:

 • de identiteit van de verenigingswerker en van de organisatie die wordt geïdentificeerd aan de hand van haar KBO-nummer;
 • de vermelding ‘overeenkomst voor verenigingswerk’;
 • het voorwerp van de overeenkomst met een algemene beschrijving van de activiteiten;
 • de plaats en omvang van het verenigingswerk;
 • de duur van de overeenkomst met een maximum van een jaar;
 • de vergoeding voor verenigingswerk;
 • de verzekeringen die in het kader van het verenigingswerk worden gesloten;
 • de eventuele modaliteiten van beëindiging van de overeenkomst, zoals die tussen de partijen zijn overeengekomen;
 • de eventuele toepasselijke deontologische regels;
 • de bevestiging dat de verenigingswerker van de organisatie alle noodzakelijke inlichtingen en voorschriften inzake veiligheid heeft verkregen op het vlak van de risico's die verbonden zijn aan het verenigingswerk, en de verbintenis van de werknemer om die in acht te nemen.
Specifieke bedingen

Het model van overeenkomst bevat ook een beding dat bepaalt dat de partijen bij de overeenkomst verklaren ervan op de hoogte te zijn dat het hen niet is toegestaan om een hogere vergoeding voor het verenigingswerk te bedingen of toe te kennen dan per kalenderjaar een aanvullend inkomen van maximaal 6.130 euro (geïndexeerd bedrag) dat is vrijgesteld van belastingen en van sociale bijdragen. De partijen verbinden zich ertoe dit maximum in acht te nemen.

Een ander beding bepaalt dat de organisatie bevestigt dat ze vóór het begin van de prestaties alle vereiste aangiften zal verrichten in de toepassing op de website https://www.bijklussen.be/. Indien uit deze aangifte blijkt dat de verengingswerker niet aan de toepassingsvoorwaarden voldoet, moet de organisatie hem hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en is de overeenkomst van rechtswege nietig. Een prestatie die werd verricht zonder voorafgaande aangifte in de toepassing kan niet beschouwd worden als verenigingswerk.

Gegevens en modaliteiten van de RSZ-aangifte

Een organisatie die een beroep doet op een verenigingswerker moet een elektronisch systeem gebruiken dat voor elk van die personen het exacte begin- en eindtijdstip van de prestatie en het bedrag van de vergoeding registreert en bijwerkt. Die organisaties moeten de RSZ bijgevolg de volgende gegevens meedelen:

 • het nummer waaronder de organisatie is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Indien dit nummer niet voorhanden is, identificeert de organisatie zich met een andere identificatiewijze die door het RSZ wordt bepaald;
 • het identificatienummer van de sociale zekerheid van de verenigingswerker, of, indien dit nummer niet bestaat, de naam, de voornamen, de geboorteplaats, de geboortedatum en de hoofdverblijfplaats van de verenigingswerker;
 • de aanvangsdatum van de prestatie van de verenigingswerker;
 • de einddatum van de prestatie van de verenigingswerker;
 • de aard van de prestatie;
 • het bedrag van de ontvangen vergoeding voor elke prestatie.

Die gegevens moeten worden meegedeeld voordat de verengingswerker zijn prestaties aanvat. Een aangifte aan de RSZ kan worden gewijzigd tot het einde van de kalenderdag of van de einddatum van de prestatie waarop ze betrekking heeft. Wanneer de prestatie vroeger dan voorzien eindigt, kan ze worden gewijzigd tot het einde van de kalenderdag waarop ze werd beëindigd. Die aangifte kan uiterlijk worden geannuleerd op het einde van de kalenderdag waarop ze betrekking had indien de voorziene prestaties niet uitgevoerd werden.

De organisaties moeten de aangiften elektronisch indienen bij de RSZ.

Andere wijzigingen

Tot slot werd een aanpassing van de wet betreffende het verenigingswerk bekendgemaakt[2]. Deze wet voorziet in de mogelijkheid om bij koninklijk besluit het grensbedrag van het maandinkomen dat kan worden verdiend in het kader van het verenigingswerk te verhogen voor de inkomsten van bepaalde categorieën van verenigingswerk. We houden u verder op de hoogte

 


[1] Het betreft 2 koninklijke besluiten van 15 oktober 2018.

[2] Wet van 30 oktober 2018, Belgisch Staatsblad van 12 november 2018. De wet wijzigt de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-11-2018