To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De nieuwe geïndexeerde fiscale bedragen zijn officieel

01/25/2019

Zoals elk jaar publiceert de belastingadministratie rond deze tijd[1] het bericht betreffende de automatische indexering van de bedragen inzake inkomstenbelastingen. Het gaat om de bedragen voor aanslagjaar 2012 (inkomsten 2019).

Dit bericht bevat alle verschillende indexeringsregels die van toepassing zijn op de overeenkomstige bedragencategorieën opgenomen in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen van 1992.

Wat is het nut van een dergelijk bericht?

Aan de hand van dat bericht:

  • kan een schatting gemaakt worden van de berekening van de inkomstenbelasting 2019 (aanslagjaar 2020);
  • kan de werkgever zijn loonbeleid aanpassen (de na te leven maximum- of minimumbedragen) zodat de verschillende fiscale voordelen zouden blijven gelden;
  • kan het concrete voordeel voor de werknemers van bepaalde voordelen van alle aard of sociale voordelen die in 2019 zijn toegekend, correct berekend worden (door de belastbare basis en de vrijgestelde basis te berekenen).

Wat zijn de interessante bedragen voor het human-resourcesbeheer?  

Beschrijving

Bedrag in € of coëfficiënt

Indexeringscoëfficiënt van het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een woning

1,8230

Minimaal bedrag van het voordeel in natura betreffende de terbeschikkingstelling van een wagen

1.340

Vrijgesteld bedrag van de vergoedingen voor reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling met een ander vervoermiddel dan de fiets, het openbaar vervoer of het door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden

410

Vrijgestelde maximale werkgeversbijdrage in de woon-werkverplaatsing met de fiets

0,24

Tussenkomst van de werkgever in de aankoopprijs van een nieuwe pc vanaf 1 januari 2009

900

 

Inkomensgrens

35.250

Vrijgesteld maximumbedrag voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (loonbonus)

2.941

Vrijstelling van de winst voor bijkomend personeel voor een betrekking van diensthoofd voor de uitvoer of van de afdeling Integrale kwaliteitszorg

16.320

Belastingvrijstelling voor bijkomend personeel aangeworven door kmo’s

6.070

Huisbediende

 

-        minimumbedrag van de bezoldiging

-        maximumbedrag van de aftrekbare bezoldiging

4.000 7.840

Maximale beroepsinkomsten die worden toegekend aan sportbeoefenaars, scheidsrechters, opleiders, trainers, enz.

20.070

Gewestelijke weerwerkpremie: maximumbedrag van de brutopremie

200

Bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat in 2018 niet mag worden overschreden om de bedrijfsvoorheffing in 2019 per kwartaal te kunnen betalen

40.800

Maximumbedrag van de forfaitaire onkostenvergoedingen met betrekking tot het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van kunstwerken voor rekening van een opdrachtgever:

 

-        per jaar

-        per dag

2.578,51 128,93

 


[1] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – Aanslagjaar 2020, Belgisch Staatsblad van 22 januari 2019.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/25/2019