To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De sint en de kerstman zijn in aantocht - Een cadeautje voor uw werknemers?

23/11/2018

Geschenkcheques, flessen wijn, speelgoed voor de kinderen. U wil uw werknemers op het einde van het jaar verwennen?  Weet dan dat deze geschenkjes ook voor u als werkgever sociale en fiscale "geschenkjes" zijn, ten minste als u zich houdt aan de specifieke principes voor de toekenning ervan.

Wat zijn de algemene spelregels?

Hoewel de sociale en fiscale voorwaarden anders geformuleerd zijn, zijn ze toch gelijklopend. In de meeste gevallen zijn de voordelen die niet aan de socialezekerheidsbijdragen onderworpen zijn ook vrijgesteld van belastingen. Maar let op! De grensbedragen waaronder deze voordelen vrij van RSZ en belastingen kunnen toegekend worden, zijn momenteel echter niet meer geharmoniseerd.

Voor de volledigheid breiden we dit artikel uit naar alle geschenken die tijdens het jaar kunnen uitgedeeld worden.

Een sociaal stelsel zonder RSZ-bijdragen

De geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques vormen geen loon. Ze zijn dus niet onderworpen aan sociale bijdragen, maar er moeten wel twee voorwaarden[1] nageleefd worden die verband houden met:

 • de reden waarom ze toegekend worden enerzijds en,
 • het bedrag van het geschenk anderzijds.
Welke soorten van geschenken moeten we onderscheiden?

Enkel geschenken die toegekend worden naar aanleiding van de volgende vier gebeurtenissen en die de maximumbedragen[2] niet overschrijden, zijn vrijgesteld van sociale bijdragen[3]:

 • Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar. Het totale bedrag mag niet meer dan 40 euro per jaar en per werknemer bedragen, met een bijkomend bedrag van maximum 40 euro per jaar per kind ten laste[4];
 • de overhandiging van een eervolle onderscheiding voor een totaal jaarbedrag van maximum 120 euro;
 • de pensionering voor een bedrag van maximum 40 euro per dienstjaar, met een minimum van 120 euro en een maximum van 1.000 euro;
 • het huwelijk of de verklaring van wettelijke samenwoning voor een totaal bedrag van maximum 245 euro.

Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques worden voor deze 4 categorieën van gebeurtenissen aanvaard.

en wat met geschenkcheques?

De geschenkcheques moeten op hun beurt aan enkele bijkomende voorwaarden voldoen[5]:

 • ze mogen enkel ingeruild worden bij ondernemingen die vooraf een akkoord met de uitgever ervan gesloten hebben;
 • ze hebben een beperkte geldigheidsduur;
 • ze mogen niet in geld terugbetaald worden aan de verkrijger. 
Zijn er sancties?

Indien bovenvermelde voorwaarden niet nageleefd zijn, zal het volledige bedrag van het geschenk onderworpen worden aan sociale bijdragen.  Deze regel geldt niet voor de huwelijksgeschenken waarvan enkel het gedeelte dat het toegestane bedrag (245 euro) overschrijdt, onderworpen is aan deze bijdragen[6].

Ook een gunstig fiscaal stelsel

Het fiscale stelsel speelt zowel een rol in hoofde van de verkrijger (vrijstelling als sociaal voordeel) als in hoofde van de werkgever (aftrekbaarheid) mits de geschenken aan volgende voorwaarden voldoen:

 • hun waarde moet vrij gering zijn[7];
 • ze moeten in specifieke omstandigheden toegekend worden;
 • ze moeten uitgedeeld worden met een evident sociaal oogmerk en/of om de banden tussen de personeelsleden te verbeteren en ze sterker aan hun onderneming te binden;
 • alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel kunnen genieten. 
Geen vergiftigd geschenk voor de verkrijger

In principe moet elke rechtstreekse of onrechtstreekse tegenprestatie voor het werk in dienst van de werkgever beschouwd worden als loon waarop bedrijfsvoorheffing en belasting ingehouden wordt. Bij wijze van uitzondering ontsnappen de sociale voordelen aan deze kwalificatie, voor zover strikte voorwaarden nageleefd zijn[8]. Zo moet het gaan om:

 • ofwel collectieve voordelen waarvoor, wegens de wijze van toekenning, niet achterhaald kan worden welk bedrag elke verkrijger effectief ontvangen heeft (deelname van de personeelsleden, hun partner en hun kinderen aan een sinterklaasfeest, enz.);
 • ofwel voordelen die wel per verkrijger uitgesplitst kunnen worden, maar die geen echt loon vormen omdat ze een ondersteuning zijn in uitzonderlijke omstandigheden (verzekering gezondheidszorg);
 • ofwel geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken verkregen uit hoofde of naar aanleiding van gebeurtenissen die niet rechtstreeks in verband staan met de beroepswerkzaamheid (bv. sinterklaasgeschenken). Een voordeel of geschenk wordt als “gering” beschouwd wanneer het niet meer dan 50 euro bedraagt[9].

Het voordeel kan allerlei vormen aannemen: geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques.

Welke sancties zijn hier van toepassing?

Indien deze voorwaarden niet nageleefd zijn, zal het voordeel volledig belast worden als "gewoon" loon.  Enige uitzonderingen: de huwelijkspremies en de anciënniteitspremies:

 • voor de huwelijkspremies zal enkel het gedeelte boven de 200 euro (op fiscaal vlak geldt niet het verhoogde bedrag van 245 euro) als belastbaar inkomen beschouwd worden;
 • voor de anciënniteitspremies zal enkel het bedrag dat één of twee maal het bruto maandloon overschrijdt, naargelang de werknemer respectievelijk 25 of 35 jaren dienst bereikt heeft, als belastbaar inkomen beschouwd worden.
Ook de Kerstman trekt zijn kosten af

In principe mag de werkgever de vrijgestelde geschenken niet aftrekken als beroepskosten.

Bij wijze van uitzondering oordeelt de administratie dat sommige limitatief opgesomde voordelen als aftrekbare beroepskosten aangemerkt worden op voorwaarde dat een aantal voorwaarden nageleefd zijn. Zo moeten de geschenken of geschenkcheques uitgereikt worden:

 • ter gelegenheid van één of meer jaarlijkse feesten of gebeurtenissen, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar of op een ander feest dat hetzelfde sociale karakter heeft (bijvoorbeeld feest van de patroonheilige van het beroep) of van een huwelijk[10] en hun totale jaarbedrag mag niet meer dan 35 euro per werknemer bedragen, verhoogd met maximum 35 euro per kind dat ten laste is van de werknemer;
 • bij de overhandiging van een eervolle onderscheiding en hun totale jaarbedrag mag niet meer dan 105 euro per werknemer bedragen;
 • bij de pensionering[11] en hun maximumbedrag moet 35 euro per dienstjaar met een minimum van 105 euro bereiken. 

Indien het om cheques gaat, moeten er eveneens extra voorwaarden nageleefd worden[12]:

 • ze mogen enkel ingeruild worden bij ondernemingen die vooraf een akkoord met de uitgever ervan gesloten hebben;
 • ze moeten een beperkte geldigheidsduur hebben (maximum 1 jaar);
 • ze mogen niet in geld terugbetaald worden aan de verkrijger. 

Indien niet alle opgesomde voorwaarden vervuld zijn, zal het voordeel volledig als een niet aftrekbare uitgave beschouwd worden.

Waar moet u op letten!

Zoals u ziet, zijn de grensbedragen voor geschenken op dit ogenblik niet gelijkgeschakeld op sociaal en fiscaal vlak[13]. Om een fiscale kater te vermijden, doet u er dan ook goed aan om zich te beperken tot de lagere grensbedragen die door de fiscus gehanteerd worden. Immers, overschrijdt u deze bedragen (en kent u bijvoorbeeld de door de RSZ aanvaardde bedragen toe), dan zal het geschenk in zijn totaliteit door de fiscus als een verworpen uitgave beschouwd worden[14].

Wat kan Securex voor u doen?

Heeft u nog vragen over de toekenning van geschenken en/of geschenkencheques? Geen nood! Onze Legal Advisors staan u met raad en daad bij!

 


[1] Deze voorwaarden zijn van toepassing sinds 1 oktober 2007.

[2] Let op! Deze maximumbedragen die sinds 1 januari 2017 van toepassing zijn op sociaal vlak, worden niet door de fiscus gevolgd! Voor meer informatie hieromtrent, kan u ons artikel van 12 juli 2018 raadplegen.

[3] Artikel 19, § 2, 14° van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

[4] Het kind is ten laste van de werknemer wanneer hij effectief de volledige of gedeeltelijke last voor dat kind draagt.

[5] Voor meer informatie over deze voorwaarden, kan u steeds onze fiches over de maaltijdcheques en de ecocheques raadplegen

[6] Ook voor de huwelijkspremie staat in het koninklijk besluit dat bij overschrijding het volledige bedrag onderworpen wordt. De RSZ heeft echter uitdrukkelijk erkend dat het om een vergissing in de tekst van het koninklijk besluit gaat en vraagt haar administratie om de bijdragen enkel op het gedeelte dat het toegestane grensbedrag overschrijdt, te berekenen.

[7] Om de waarde van een geschenk te bepalen, moet men uitgaan van de werkelijke waarde die het voor de verkrijger heeft. Met andere woorden, men moet uitgaan van het bedrag dat de verkrijger zou moeten betalen om hetzelfde voordeel in normale omstandigheden te verkrijgen.

[8] Artikel 38, §1, 11° WIB 92.

[9] Com.IB 92 (nr. 38/25) en Circulaire nr. Ci.RH.242/554.090 van 16 december 2002.

[10] Of een verklaring van wettelijke samenwoning.

[11] Hetzelfde geldt voor een volledige brugpensionering (circulaire nr Ci.RH.242/ (AOIF 33/2003) van 15 december 2003).

[12] Idem voetnoot 4.

[13] Hoewel er gestreefd wordt naar een sociaal-fiscale harmonisering, lijkt het er niet op dat de fiscus de RSZ zal volgen.

[14] Met uitzondering van de huwelijkspremie. Hier kan het bedrag dat de fiscale grens overschrijdt, worden afgetrokken, mits het vermeld wordt op een fiscale fiche onder de rubriek “bezoldigingen”.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 23-11-2018