To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Verenigingswerk: online-aangifte is mogelijk

03/03/2021

Binnen bepaalde strikte grenzen blijft het in 2021 voor sportclubs mogelijk om een beroep te doen op verenigingswerkers. Dat zijn personen die in hun vrije tijd beperkt betaalde taken uitvoeren voor een vereniging. Lees hierover meer in ons vorige artikel .

Naast het verplicht afsluiten van een overeenkomst voor verenigingswerk, is het ook nodig elektronisch aangifte te doen van het verenigingswerk vóóraleer de verenigingswerker effectief aan de slag kan.

Dat kan via een onlinedienst van de RSZ en de FOD Financiën die sinds kort effectief beschikbaar is op de website www.verenigingswerk.be.

De onlinedienst was nog niet actief bij de start van de nieuwe regeling voor verenigingswerk op 1 januari 2021. De aangiftes van prestaties die aanvingen voor de onlinedienst beschikbaar was, kunnen dan ook bij uitzondering retroactief gebeuren.

 

Welke gegevens dient u mee te delen?

Bij een nieuwe aangifte van verenigingswerk via www.verenigingswerk.be dienen volgende gegevens te worden ingevuld:

  • het rijksregisternummer van de verenigingswerker;
  • de periode waarin de dienst geleverd wordt (maximaal 1 jaar);
  • het bedrag van de vergoeding per maand;
  • het aantal uren per maand dat de verenigingswerker zal presteren;
  • eventueel het bedrag van de verbrekingsvergoeding (indien van toepassing);
  • het ondernemingsnummer van de vereniging die je als mandataris vertegenwoordigt.

 

Doel en gevolgen van de aangifte

De online-aangifte laat de RSZ toe om te controleren of de verenigingswerker voldoet aan de toepassingsvoorwaarden. Een aangifte zou aldus geweigerd kunnen worden omwille van volgende redenen:

  • de persoon die je als verenigingswerker wilt laten bijverdienen , beantwoordt niet aan de voorwaarden van de regeling, of
  • het maximumbedrag of het maximaal aantal uren per maand dat de verenigingswerker mag verdienen, is overschreden, of
  • de aangifte is te laat ingediend

Daarnaast is de RSZ zo in de mogelijkheid om op kwartaalbasis een betalingsverzoek over te maken aan de betrokken verenigingen. Vergoedingen in het kader van verenigingswerk zijn voortaan immers onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van 10%.

Voor wat betreft de toepasselijke belastingheffing van 10% voor de verenigingswerker, dient de vereniging die beroep doet op een verenigingswerker geen bedrijfsvoorheffing in te houden op de betaalde vergoedingen. De fiscale bijdrage zal immers verrekend worden via de jaarlijkse eindafrekening van de belastingplichtige.

 

 Bronnen:

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03-03-2021