To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De winstpremie - Nieuwe proratiseringsregels

01/11/2019

De “nieuwe” winstpremie werd ingevoerd op 1 januari 2018, maar de berekeningswijze “prorata” ervan, vooral in geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst, deeltijdse arbeid en het einde van de arbeidsovereenkomst was niet geheel duidelijk. Een nieuwe wet geeft hier nu uitsluitsel over en bepaalt nieuwe regels voor de proratisering van de winstpremies toegekend op 1 januari 2019[1]. Een overzicht.

De winstpremies - waarover gaat het?

Voor meer informatie hierover (bv. sociale en fiscale behandeling) kunt u ons artikel van 19 december raadplegen.

Kan het recht op de winstpremie aan bepaalde werknemers geweigerd worden?

Als de vennootschap dit schriftelijk vermeldt in het toetredingsplan, het participatieplan of de notulen van haar algemene vergadering, dan kunnen voortaan sommige werknemers volledig uitgesloten worden van het recht op de winstpremie (deze volledige uitsluiting is een nieuwigheid die vroeger niet bestond). Het gaat om werknemers die het bedrijf tijdens het laatste afgesloten boekjaar verlaten hebben ingevolge:

  • een ontslag wegens dringende reden (in hun hoofde);
  • een vrijwillig ontslag (buiten het ontslag wegens dringende reden uit hoofde van de werkgever)[2]
Wat zijn de gevolgen?
  • Indien deze uitsluiting(en) niet schriftelijk bepaald werden door de werkgever (geen verplichting), dan behouden de betrokken werknemers het recht op de premie.
  • De werknemers die in onderling overleg of door de werkgever ontslagen worden en die de onderneming vrijwillig of wegens dringende reden verlaten hebben na de afsluiting van het laatste boekjaar hebben eveneens recht op de winstpremie.
  • De werknemers met een anciënniteit van minder dan één jaar mogen nog altijd uitgesloten worden van de toekenning van een winstpremie[3].  

Berekening van de winstpremie: pro rata op basis van de effectieve prestaties als regel

De werkgever die wenst te proratiseren (facultatief) dient de winstpremie voortaan prorata temporis van de effectieve arbeidsprestaties tijdens het laatste afgesloten boekjaar te berekenen. Onder effectieve arbeidsprestaties verstaat de wetgever niet alleen de effectieve arbeidsregeling (deeltijdse arbeid, tijdskrediet, …), maar ook een aantal periodes waarin de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is[4].

Welke schorsingsoorzaken zijn gelijkgesteld met effectieve arbeid?

Als de werkgever voor de berekening prorata temporis kiest, moet hij wel minstens rekening houden met alle volgende schorsingen: het moederschapsverlof, het vaderschapsverlof, het adoptieverlof, het pleegverlof en de eerste 30 dagen ziekte, beroepsziekte, arbeidsongeval of ongeval van gemeen recht [5]. Deze zijn dus gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties.

De werkgever mag echter nog andere oorzaken vastleggen.

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe prorataregel voor identieke winstpremies met een gelijk percentage?

Als de winstpremie voor alle werknemers op basis van een identiek percentage van hun loon berekend wordt, moet de werkgever de berekeningswijze vermelden van het loon dat tijdens het laatste afgesloten boekjaar uitbetaald werd. Daaruit blijkt dat deze berekeningswijze al rekening mag houden met de effectieve prestaties die de begunstigde werknemer tijdens het afgesloten boekjaar verricht heeft.

Wat kan Securex voor u doen?

Securex beschikt over modellen van documenten die u voor het toekennen van een identieke of gecategoriseerde winstpremie moet opstellen. Voor meer informatie hierover alsook voor de toepasbare procedure kunt u steeds terecht bij uw Legal Advisor.

 


[1] Wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 14 december 2018, B.S. van 21 december 2018, p.101 653.

[2] Art 9 §1 12° en art 11/6 §2 5e streepje van de wet van 22 mei 2001.

[3] Art 11/6 3e streepje van die wet.

[4] Tot voor 2019 kon enkel geproratiseerd worden in geval van vrijwillige schorsing of beëindiging van de arbeidsovereenkomst, behoudens wegens dringende reden ten laste van de werknemer. Door de nieuwe pro rataregel (op basis van effectieve arbeidsprestaties) komt nu een einde aan vragen als: “Wat wordt verstaan onder vrijwillige schorsing”, "Wat met deeltijders? ", …

[5] Art 11/4 §2 van die wet.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/11/2019