To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Voorafbetalingen - Uiterste vervaldag 1ste trimester 2015: 10 april

03/27/2015

De eerste vervaldatum voor de voorafbetalingen voor het eerste kwartaal 2015 nadert met rasse schreden. Daarom zetten wij de regels hieromtrent nog even voor u op een rij. De voorafbetalingen in het kader van de vennootschapsbelasting bespreken we in dit artikel echter niet.

Voorafbetalingen om een belastingvermeerdering te vermijden

De wetgever spoort ondernemingen en zelfstandigen aan om de belasting die zij verschuldigd zijn op hun winst, baten of bezoldigingen tijdens het belastbaar tijdperk vooruit te betalen.

Dergelijke ‘voorafbetalingen' vormen, net zoals bedrijfsvoorheffing, een voorschot op de eindbelasting.

Indien de belastingplichtigen geen gevolg geven aan deze oproep, dan wordt de verschuldigde belasting vermeerderd met een percentage dat, algemeen gesteld, gelijk is aan 2.25 maal de basisrentevoet.

Basisrentoevoet voor berekening belastingvermeering voor aanslagjaar 2016

Een KB van 2 maart 2015[1] stelt de basisrentevoet die de belastingadministratie gebruikt voor het berekenen van de belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen, voor het aanslagjaar 2016 vast op 0,50%[2].

Voor aanslagjaar 2016 bedraagt de globale vermeerdering bijgevolg 1,13%.

Opgelet: in de twee volgende hypotheses zal geen belastingvermeerdering verschuldigd zijn[3]:

  • indien het bedrag ervan lager zou zijn dan 1% van de belasting waarop deze vermeerdering berekend wordt of indien het bedrag ervan lager zou zijn dan 40 euro[4].
  • gedurende de eerste 3 jaar voor de zelfstandigen die zich in 2013, 2014 of 2015 voor de eerste keer in hoofdberoep vestigden, is de vermeerdering gedurende de eerste 3 jaar niet toepasselijk. Het jaar waarin de beroepswerkzaamheid aanvangt, wordt als een volledig jaar beschouwd[5].

Voorafbetalingen die recht geven op een bonificatie

Naast voorafbetalingen om belastingvermeerdering te vermijden, zijn er ook voorafbetalingen die recht geven op een belastingvermindering of bonificatie. Alleen voorafbetalingen ten belope van het bedrag van de personenbelasting, verminderd met de bedrijfsvoorheffing en andere verrekenbare bedragen (forfaitair buitenlands belast inkomen (FBB), de voorafbetalingen die nodig zijn om belastingvermeerdering te vermijden), komen voor een bonificatie in aanmerking.

Wanneer moeten de voorafbetalingen gedaan worden?

Voor aanslagjaar 2016 moeten de voorafbetalingen (VA) in principe op volgende data gebeuren:

  • voor het eerste kwartaal (VA 1): uiterlijk op 10 april 2015;
  • voor het tweede kwartaal (VA 2): uiterlijk op 10 juli 2015;
  • voor het derde kwartaal (VA 3): uiterlijk op 10 oktober 2015;
  • voor het vierde kwartaal (VA 4): uiterlijk op 20 december 2015.

We wachten echter nog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het officiële bericht over deze data.

We merken op dat indien u als belastingplichtige wenst te genieten van een bonificatie, u eveneens rekening dient te houden met dezelfde vervaldata als diegene die gelden voor de voorafbetalingen om een vermeerdering te vermijden. Het percentage van dit voordeel is afhankelijk van het kwartaal waarin u de voorafbetaling verricht hebt (meer informatie hierover volgt na publicatie van het officiële bericht in het Belgisch Staatsblad).

Gepensioneerden en voorafbetalingen

Ondanks het feit dat gepensioneerden ook bedrijfsvoorheffing betalen, gebeurt het regelmatig dat deze niet toereikend is om de verschuldigde belasting te dekken. Hierdoor zijn zij op het moment van aangifte nog een groot bedrag verschuldigd. Dit is het gevolg van het feit dat de bedrijfsvoorheffing uitsluitend berekend wordt op het pensioen. De RVP houdt geen rekening met de andere inkomsten van de gepensioneerden, omdat zij daar immers geen weet van heeft. Voorafbetalen kan in dit geval dus een uitweg bieden.

Gehuwden of wettelijk samenwonenden

Indien een gemeenschappelijke aanslag op naam van beide echtgenoten (gehuwden of wettelijk samenwonenden) gevestigd wordt, dan wordt de vermeerdering, bij geen of onvoldoende voorafbetalingen, berekend per echtgenoot en op basis van de eigen inkomsten van elke echtgenoot (volledige decumul). Ook de bonificatie voor voorafbetalingen wordt op deze manier berekend. Dit houdt concreet in dat iedere echtgenoot zijn voorafbetalingen zelf moet doen.

Een echtgenoot die een deel van zijn winst of baten aan de meewerkende echtgenoot toekent en die teveel voorafbetaald heeft, mag dat teveel nog wel gebruiken om een belastingvermeerdering bij de meewerkende echtgenoot te vermijden[6].

Hoe praktisch tewerk gaan?

Voor alle inlichtingen over de praktische modaliteiten om voorafbetalingen te doen, kunt u terecht op volgend adres:

Dienst der Voorafbetalingen

North Galaxy – Toren A

Koning Albert II-laan 33, bus 42

1030 Schaarbeek

Tel 02 576 40 50 (FR) – 02 576 40 40 (NL)

Bang om één van bovenvermelde datums uit het oog te verliezen?

Geen nood, wij hernemen deze belangrijke data in de maandelijkse agenda die we op onze site http://www.securex.be/ publiceren.[1] Koninklijk besluit van 2 maart 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorafbetalingen, Belgisch Staatsblad 6 maart 2015.

[2] Bij de berekening van deze vermeerdering stelt de administratie het vermeerderingspercentage vast in verhouding tot een bepaalde basisrentevoet. Die basisrentevoet is normaal gezien het, tot de lagere eenheid afgeronde, rentetarief van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank op 1 januari van het jaar vóór dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd. Op 1 januari 2015 bedroeg die basisrentevoet 0,30%, wat betekent dat hij na afronding tot de lagere eenheid, 0% zou bedragen. Maar de Koning maakte gebruik van zijn bevoegdheid om de basisrentevoet te wijzigen (art. 162 WIB). Het KB van 2 maart 2015 stelt de basisrentevoet voor het aanslagjaar 2016 dan ook vast op 0,50%.

[3] Bovendien kunnen vervangingsinkomsten of afzonderlijk belastbare inkomsten in geen geval aanleiding geven tot een belastingvermeerdering.

[4] Artikel 163 van het WIB 1992.

[5] Artikel 164 van het WIB 1992.

[6] Artikel 157 van het WIB '92.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03/27/2015