To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wet diverse bepalingen in fiscale zaken gepubliceerd

03/25/2019

Op 22 maart 2019 werd de “wet diverse bepalingen in fiscale zaken”[1] gepubliceerd. Deze wet geeft mede uitvoering aan een reeks begrotingsmaatregelen die door de regering getroffen werden in het kader van het zomerakkoord van 2018. Onderstaand vindt u een overzicht.

Sociaal passief eenheidsstatuut: aanpassing van de regeling

Om de hogere ontslagkosten op te vangen die het eenheidsstatuut met zich meebrengt, werd op 1 januari 2014 een nieuwe economische belastingvrijstelling voor werkgevers ingevoerd: het zgn. “het sociaal passief in gevolge het eenheidsstatuut”.

Op basis van dit sociaal passief kan iedere werkgever jaarlijks een bedrag van zijn belastbare winsten en baten vrijstellen voor werknemers die minimaal 5 dienstjaren hebben in het eenheidsstatuut (dus sinds 2014). Deze maatregel heeft bijgevolg effectief uitwerking sinds 1 januari 2019.

Maar de overheid sleutelt aan de regeling

Om de budgettaire impact van de maatregel te temperen, besliste de overheid om het sociaal passief gespreid toe te kennen over vijf opeenvolgende jaren[2].

Verder worden ook wijzigingen en verduidelijkingen aangebracht aan de berekeningsbasis van de regeling.

Bovenstaande wijzigingen traden retro- actief in werking op 1 januari 2019.

Een uitgebreid artikel over het sociaal passief volgt binnenkort op Lex4You.

Ficheverplichting en inhouding bedrijfsvoorheffing voor voordelen toegekend door buitenlandse moedervennootschap

Binnen een multinationale groep ontvangen werknemers van een bepaalde onderneming regelmatig voordelen van een andere onderneming van dezelfde groep. Een klassiek voorbeeld is de moedermaatschappij die rechtstreeks aandelen toekent aan de werknemers van een dochtervennootschap.

Hoewel deze voordelen in principe belastbaar zijn in België (tenminste als de werknemer in België werkt), glippen ze in de praktijk vaak door de mazen van het net. De buitenlandse moedermaatschappij maakt immers zelden loonfiches op voor de toekenning van deze voordelen en als de Belgische dochter niet tussenkomt in de toekenning ervan, dan zal ook zij hier niet toe overgaan…

Maar de wetgever heeft hier iets op gevonden…

Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een groep zijn voortaan verplicht om fiscale fiches op te maken wanneer hun werknemers gratis aandelen, aandelen met korting of andere voordelen van alle aard worden toegekend door een buitenlandse onderneming van de groep (zelfs als de Belgische dochteronderneming niet rechtstreeks tussenkomt in de toekenning). Deze verplichting geldt voor de aldus vanaf 1 januari 2019 toegekende voordelen.

Vanaf 1 maart 2019 zullen de Belgische werkgevers ook bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn voor deze bezoldigingen en voordelen[3].

Fiscale vrijstelling beëindigingsvergoeding- einde van de overgangsregeling

In het kader van het eenheidsstatuut werd de gedeeltelijke vrijstelling die werd toegekend aan werknemers die beëindigingsvergoedingen ontvingen, afgeschaft. In bepaalde gevallen gold echter een overgangsregeling[4].

Deze overgangsregeling werd nu opgeheven voor de ontslagvergoedingen ontvangen vanaf 1 januari 2019.

Loonbonus- verhoudingsgewijze verdeling van de vrijstelling

Niet- recurrente resultaatsgebonden voordelen, of simpelweg “loonbonussen”, zijn fiscaal vrijgesteld tot een bedrag van 2.941 euro (bedrag inkomstenjaar 2019).

Wie dit voordeel in eenzelfde belastbaar tijdperk verkrijgt, zowel in de hoedanigheid van werknemer als van bedrijfsleider (onderworpen), kan bovenvermelde fiscale vrijstelling slechts eenmaal genieten in de personenbelasting. Bij de belastingaangifte zal de vrijstelling dan ook over beide categorieën van inkomsten moeten verdeeld worden.

Deze verdeling kon tot voor kort vrij door de belastingplichtige bepaald worden. Daar komt nu verandering in. De nieuwe wet bepaalt immers op welke wijze deze verdeling voortaan dient te gebeuren wanneer het totale bedrag van de bonussen het fiscaal vrijgesteld bedrag overschrijdt[5].

Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2019 en is in de belasting van toepassing vanaf aanslagjaar 2020.

 


[1] Wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen (1), B.S. 22 maart 2019).

[2] Daartoe wordt de jaarlijkse vrijstelling waarop een werkgever recht heeft, beperkt tot een maximum van 20% van het totale sociaal passief voor dat jaar en wordt de overige 80% van dit bedrag toegekend in schijven van 20%, vrijgesteld over de 4 volgende jaren.

[3] Op die manier verruimt de fiscus aldus zijn loonbegrip; iets wat de RSZ trouwens ook al deed in het laatste kwartaal van 2018. Voor meer informatie hierover zie ons artikel van 17 oktober 2018.  

[4] Artikel 538 WIB

[5] Voortaan zal de vrijstelling verhoudingsgewijs over de toegekende loonbonussen in beide categorieën van beroepsinkomsten verdeeld moeten worden.  Om deze verhouding te bepalen, zal bovendien enkel rekening worden gehouden met de niet- recurrente voordelen zelf.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03/25/2019