To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Ploegenarbeid (arbeid in team) in bouwsector: circulaire verduidelijkt de regels

20/04/2020

Ondernemingen uit de bouw- en aanverwante sectoren kunnen onder voorwaarden genieten van een fiscale gunstmaatregel voor “ploegenarbeid” die wordt uitgevoerd op werven. Tot voor kort waren de spelregels niet altijd even duidelijk. Een circulaire van 2 maart 2020[1] brengt daar verandering in.

What’s in a name: “ploegenarbeid = arbeid in team”

Eerst en vooral blijven we benadrukken dat de term “ploegenarbeid” in de bouw- en aanverwante sectoren NIET betekent dat het zou gaan om de klassieke ploegenarbeid in bijvoorbeeld een fabriek (waar met shiften gewerkt wordt). In de bouwsector betekent ploegenarbeid veeleer dat mensen “in team” op werven werken[2].

Wat houdt de fiscale gunstmaatregel in?

De fiscale gunstmaatregel bestaat uit een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. 

Dit betekent dat de werkgever een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet moet doorstorten aan de fiscus. Vanaf 2020 bedraagt dit deel 18% van het totaal van de belastbare lonen van alle betrokken werknemers. Dit bedrag moet de werkgever dus niet doorstorten aan de fiscus. 

Wat zijn de basisvoorwaarden?

Om van deze maatregel te genieten, moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

  • de onderneming moet het werk verrichten in één of meerdere ploegen (“teams”) van minstens twee personen (zonder rekening te houden met studenten en leerlingen in een alternerende opleiding):
  • deze personen moeten hetzelfde of complementair werk[3] doen zowel qua inhoud als qua omvang;
  • deze personen verrichten werken in onroerende staat[4] op locatie (op werven);
  • tot slot moet aan betrokken werknemers een bruto-uurloon van minstens 14,19 euro in 2020 (basisbedrag: 13,75 euro) betaald worden. 

De toepassing van deze voorwaarden leidde in de praktijk tot een hele reeks vragen en onduidelijkheden. Via de circulaire van 2 maart werden een aantal knopen doorgehakt en standpunten ingenomen.

De circulaire van 2 maart: een antwoord op een reeks vagen

Deze circulaire verduidelijkt de bestaande wetgeving op ploegenarbeid in de bouw onder de vorm van een FAQ. We zetten onderstaand de belangrijkste nieuwigheden op een rij.

Een team van één werknemer en één bedrijfsleider/zelfstandige een ploeg?

Deze vraag was lang een heikel punt. Maar de fiscus bevestigt nu toch dat een ploeg kan bestaan uit een bedrijfsleider en/ of een zelfstandige die in teamverband werkt met zijn werknemer.  

Uiteraard wordt de vrijstelling enkel berekend op de bezoldigingen van de werknemer. 

Niet elke werknemer moet het minimum bruto uurloon verdienen

Één van de voorwaarden om toepassing te maken van de maatregel, is dat de werkgever minimum een bruto uurloon van 14,19 euro (bedrag 2020) aan zijn werknemers betaalt. 

Lange tijd werd gedacht dat alle leden van de ploeg dit minimum bruto uurloon moesten verdienen. Dit wordt nu weerlegd: het minimum bruto uurloon hoeft niet voor elke werknemer die deel uitmaakt van de ploeg 14,19 euro (bedrag 2020) te bedragen.  

Uiteraard is de vrijstelling enkel van toepassing ten aanzien van die werknemers die aan dit minimum bedrag komen. 

Wat wordt bedoeld met het “minimum bruto uurloon” (14,19 euro in 2020)?

De circulaire verduidelijkt dat het over het bruto uurloon gaat, vóór inhouding van sociale zekerheidsbijdragen.

Het is bovendien een absoluut en forfaitair bedrag.

Zo mag het niet in relatie worden gebracht tot een weekstelsel (het arbeidsregime) en tellen eventuele premies, toeslagen en overloon,… niet mee voor de bepaling van dit bedrag.

Werken van “intellectuele aard” komen niet in aanmerking

Verder zouden “werken van intellectuele aard” niet in aanmerking komen voor de maatregel.

Concreet gaat het bijvoorbeeld over de studie- en controlewerkzaamheden door een architect, landmeter, ingenieur,… ter voorbereiding of coördinatie van werken in onroerende staat. Dit zouden geen werken zijn in onroerende staat.

Hetzelfde uurrooster voor alle leden van de ploeg

Tot slot bepaalt de circulaire dat de leden van de ploeg (team) in principe allemaal hetzelfde uurrooster moeten hebben.

Wat doet Securex voor u?

Zoals u weet, berekenen wij deze fiscale vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing niet automatisch, maar moet u ons hiervoor uw uitdrukkelijk akkoord geven. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een mailing van ons.

 


[1] Circulaire 2020/C/38 van 2 maart 2020 over de steunmaatregel “vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen die werken in onroerende staat, in ploegenarbeid op locatie verrichten”.

[2] Bijvoorbeeld: een team van 2 werknemers die op een werf ramen gaan plaatsen. Zij kunnen onder de definitie van “ploegenarbeid” vallen voor deze maatregel in de bouwsector.

[3] Men kan volgend voorbeeld geven : een persoon die raamkozijnen plaatst en een andere persoon die de ramen zelf plaatst vormen een ploeg wanneer ze op dezelfde werf werken.

[4] Zoals bedoeld in artikel 20, §2 BTW-KB nr. 1 van 29 december 1992.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-04-2020