To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Grensarbeiders - De laatste verplichtingen van 2020 tegen 31 maart 2021!

16/03/2021

Hoewel u al volop bezig bent met de administratieve formaliteiten van de grensarbeidersregeling voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021), moeten er voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) nog enkele laatste wettelijke formaliteiten afgehandeld worden.

Als gevolg van de Covid-19 pandemie zijn uw grensarbeiders wellicht verplicht om te telewerken. In het kader van de strijd tegen het coronavirus heeft België met zijn buurlanden overeenkomsten gesloten over thuiswerken.

De overeenkomst met Frankrijk (die momenteel van toepassing is tot en met 31 maart 2021) bepaalt in het bijzonder dat de dagen waarop een grensarbeider thuis werkt, niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van het aantal dagen waarop de grenszone mag verlaten worden. In die zin blijft de grensarbeider dus gewoon belastbaar in Frankrijk.

Binnenkort zullen gesprekken worden opgestart om deze overeenkomst te verlengen tot 30 juni 2021.

 

Verzending van formulier 276 Front/Grens tegen 31 maart 2021!

De werkgever moet de fiscus voor de inkomsten van het jaar 2020 ten laatste op 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarin die inkomsten verkregen zijn (31 maart 2021 dus) de volgende documenten bezorgen:

  • een correct ingevuld exemplaar van het formulier 276 Front/Grens en de documenten die de daadwerkelijke bewoning van een woning in de grensstreek bewijzen;
  • het attest van de werkgever waarin uitdrukkelijk bevestigd staat dat de werknemers niet gedurende meer dan 30 dagen (of 15 procent van de gewerkte dagen in het geval van seizoensgrensarbeiders) buiten de Belgische grensstreek hebben gewerkt;
  • een lijst met de exacte data waarop de werknemer de grensstreek verlaten heeft, ongeacht of dat te maken had met zijn werk, en de redenen daarvoor;
  • een lijst van de werknemers die in de loop van het inkomstenjaar voor het eerst aanspraak maken op de grensarbeidersregeling.

 

Opgepast voor sancties …

Wanneer de hierboven vermelde verplichtingen niet worden nageleefd, dan mag de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing in België niet worden toegepast. Werd deze vrijstelling toch ten onrechte toegepast, dan kan dit concreet tot de inkohiering van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing in hoofde van de werkgever leiden, alsook tot administratieve en strafrechtelijke sancties.

 

…bereid u dus goed voor!

De fiscus voert immers geregeld controles uit op het grensarbeidersstatuut.

Aangezien we vaststellen dat de fiscale administratie in het kader van haar controles vragen stelt over het al dan niet (correct) verzonden zijn van de vereiste documenten in het kader van de grensarbeidersregeling (zie bovenstaand), doet u er goed aan om een bewijs bij te houden waaruit blijkt dat u de bedoelde documenten wel degelijk en tijdig aan het bevoegde documentatiecentrum bezorgd heeft.

Gelieve ons ook steeds tijdig op de hoogte te brengen van wijzigingen in uw grensarbeidsdossiers, zodat wij desgevallend de nodige aanpassingen kunnen doorvoeren in ons systeem (bv. er dient in principe bedrijfsvoorheffing te worden ingehouden wanneer de verplichtingen inzake het formulier 276 Front/Grens niet -tijdig- werden nageleefd).

 

Meer weten ?

Voor meer informatie over dit onderwerp en alle verplichtingen voor de verschillende partijen (werknemer en werkgever) kan u onze fiche raadplegen op Lex4You.

 

Bronverwijzing:

  • Artikel 5 van de instemmingswet van 7 mei 2009
  • Circulaire nr. Ci.R9.F/602.029 (AOIF nr. 7/2010) van 27 januari 2010

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-03-2021