To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De referentie-CO2-uitstoot voor 2020 is gekend!

12/17/2019

De referentie-CO2-uitstoot is een waarde die gebruikt wordt om het voordeel van alle aard van bedrijfswagens te bepalen waar ook privé mee mag gereden worden. Elk jaar rond deze tijd wordt de referentie- CO2- uitstoot voor het volgende jaar in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd[1].

Hoeveel bedraagt de nieuwe referentie CO2- uitstoot?

De referentie-CO2-uitstoot voor het kalenderjaar 2020 bedraagt:

  • voor de wagens met een benzine-, LPG- of aardgasmotor: 111 g/km (i.p.v. 107 g/km in 2019);
  • voor de dieselwagens: 91 g/km (i.p.v. 88 g/km in 2019).

Deze uitstoot is van toepassing op de vanaf 1 januari 2020 toegekende voordelen van alle aard.

Het voordeel van alle aard zal dalen in 2020

Het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens wordt berekend aan de hand van de cataloguswaarde (vermenigvuldigd met zes zevenden) van het voertuig en het CO2-percentage.

Voor de bepaling van dit CO2-percentage wordt een CO2- basispercentage (5,5%) vermeerderd met het verschil tussen het CO2-uitstootgehalte van een bepaald voertuig en de referentie-CO2-uitstoot.

De berekeningsformule ziet er dan als volgt uit voor 2020:

  • Dieselwagens: cataloguswaarde x 6/7 x CO2-uitstoot [=5,5 + (CO2 wagen- 91g/km) x 0,1]%
  • Benzinewagens: cataloguswaarde x 6/7 x CO2-uitstoot [=5,5 + (CO2 wagen- 111g/km) x 0,1]%

Uit bovenstaande formule blijkt duidelijk dat wanneer de referentie- CO2- uitstoot stijgt, het voordeel van alle aard van de wagen daalt[2].

Een voorbeeld ter verduidelijking

Een werknemer beschikt over een bedrijfswagen ter waarde van 28.600 euro met een dieselmotor die hij mag gebruiken voor privédoeleinden. De CO2-uitstoot van het voertuig bedraagt 98 g/km.

In 2019 bedroeg het voordeel van alle aard 132,78 euro per maand:

=28.600 euro x 6/7 x 5,5 + ((98 g/km – 88 g/km) x 0,1)%).

In 2020 bedroeg het voordeel van alle aard 126,66 euro per maand:

=28.600 euro x 6/7 x 5,5 + ((98 g/km – 91 g/km) x 0,1)%).

Hoezo het voordeel daalt? Bedrijfswagens werden toch duurder?

Klopt! Het is een algemene tendens dat bedrijfswagens duurder worden. Diverse maatregelen (bv. in het kader van aftrekbaarheid van wagens, valse hybrides, WLTP…) dragen hier toe bij. Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 29 november 2019.

Hoe komt het dan dat het voordeel van alle aard daalt?

We herinneren eraan dat sinds september 2018 een nieuwe en veel strengere methode van toepassing is voor het bepalen van de CO2- uitstoot (de “WLTP- methode”). Deze methode jaagt de uitstoot de hoogte in. De referentie- CO2- uitstoot wordt nu reeds vastgesteld op basis van deze WLTP- norm.

Voor wat de CO2- uitstoot van de wagen zelf betreft, wordt in 2019 en 2020 echter een gecorrigeerde en mildere norm toegepast, de NEDC 2.0 methode[3].

Wanneer ook de CO2- uitstoot van de wagen zelf zal berekend worden op basis van de WLTP methode (vanaf 2021), dan zal het voordeel van alle aard logischerwijze ook verhogen.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp?

Surf dan naar onze fiche op Lex4You: Bedrijfswagen - 3. De fiscale behandeling van het voordeel van alle aard.

 


[1] Koninklijk besluit van 3 december 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, Belgisch Staatsblad van 11 december 2019.

[2] Immers, wanneer een hogere referentie-CO2-uitstoot van de CO2-uitstoot van de wagen wordt afgetrokken, dan blijft een lager bedrag over.

[3] Een hoge referentie- CO2-uitstoot op basis van de WLTP norm wordt in de formule (voor de berekening van het voordeel van alle aard) afgetrokken van een CO2- uitstoot van de wagen die in verhouding relatief laag is omdat hij berekend werd op basis van NEDC 2.0. Een relatief lage CO2- uitstoot is het resultaat (in 2019 en 2020).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/17/2019