To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tijdelijke werkloosheid: uw werknemers lopen mogelijk risico op een fiscale regularisatie!

29/06/2021
Update 24/06/2021 - Op 18 mei heeft de federale regering beslist om een reeks economische steunmaatregelen te verlengen tot 30 september 2021, waaronder de vermindering van de bedrijfsvoorheffing op tijdelijke werkloosheid. Sinds 23 juni 2021 is die verlenging officieel.


Door de coronacrisis heeft u misschien werknemers in tijdelijke werkloosheid moeten plaatsen. Dat heeft niet enkel een daling van hun loon als gevolg, maar kan voor sommigen ook onaangename fiscale gevolgen hebben. Uw medewerkers kunnen zelf online berekenen of zij eventueel belastingen zullen moeten bijbetalen en hoeveel.

 

De oorzaak?

In de periodes van 1 mei tot 31 december 2020 en van 1 januari tot 31 maart 2021 is er slechts 15% bedrijfsvoorheffing (zonder vermindering) verschuldigd op de wettelijke uitkeringen van tijdelijk werklozen. Er wordt dus minder voorschot op de belasting betaald dan gewoonlijk. Maar aan het uiteindelijke belastingtarief veranderde er echter niets.

 

Gevolg?

De werkloosheidsuitkeringen worden finaal nog steeds aan het gewoonlijke tarief belast. Bepaalde werknemers, die te weinig voorschot betaalden, zullen daardoor minder belastingen terugkrijgen of zelfs belastingen moeten bijbetalen.

Hierna beantwoorden we de meest gestelde vragen:

 

Welke werknemers riskeren een regularisatie? 

Hebben uw werknemers in 2020 onder meer wettelijke en extralegale werkloosheidsuitkeringen ontvangen? Dan kunnen ze vanaf vandaag via de digitale berekeningstool Tax-Calc via de website van de FOD Financiën een gepersonaliseerde simulatie maken van hun belastingtoestand voor de inkomsten van het jaar 2020 (aanslagjaar 2021).

Hieruit zal ook blijken met welk belastingsupplement zij eventueel rekening moeten houden naar aanleiding van hun inkomsten in 2020.

 

Hoe een supplement vermijden in de toekomst?

Werknemers die een supplement willen vermijden op hun inkomsten van 2021, kunnen tot het einde van dit jaar vragen aan hun werkgever om extra bedrijfsvoorheffing in te houden, of om voorafbetalingen te doen. Voor de inkomsten van 2020 is dit niet meer mogelijk.

 

Welke gevolgen heeft de lagere voorheffing op de belasting?

Door het tarief van de bedrijfsvoorheffing enkel op de wettelijke werkloosheidsuitkeringen van 26,75% tot 15% te verlagen zonder de berekeningsregels van de belasting te veranderen, loopt de wetgever het risico dat er meer belastingplichtigen een belastingsupplement verschuldigd zullen zijn in 2021, zelfs als het belastbaar inkomen van de begunstigde in 2020 is gedaald.

Aangezien de bedrijfsvoorheffing niet noodzakelijk overeenstemt met de verschuldigde belasting, bestaat daadwerkelijk het gevaar dat uw werknemers, afhankelijk van hun financiële situatie, tegen een regularisatie zullen aankijken. Er staat hen immers misschien een fiscale correctie te wachten op basis van de totale inkomsten voor het jaar. Als de werknemers voor 2020 andere inkomsten hebben ontvangen naast de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, zal het bedrag van hun belastingvermindering lager zijn.

Het is dus mogelijk dat uw werknemers iets meer belastingen moeten betalen of dat ze minder belastingen krijgen terugbetaald dan gewoonlijk.

 

De bedrijfsvoorheffing als voorschot

Om de gevolgen van deze verlaging van de bedrijfsvoorheffing te begrijpen, moet eraan worden herinnerd dat de bedrijfsvoorheffing een voorschot is dat met de definitieve belasting wordt verrekend. De op de werkloosheidsvergoedingen ingehouden voorheffing stemt dus niet noodzakelijk overeen met de uiteindelijke belasting op die uitkeringen.

 

De finale belasting aan progressief tarief

De wettelijke of extrawettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid zijn in de inkomstenbelasting belastbaar tegen het gewone belastingtarief, het zogeheten 'progressieve tarief'.

Bovendien komen ze in aanmerking voor de toepassing van een belastingvermindering. Die vermindering, die beperkt is tot maximaal 1.828,41 euro per jaar, wordt verlaagd naargelang van de andere inkomsten (beroepsinkomsten, onroerende inkomsten) die tijdens het kalenderjaar werden ontvangen.

Als de wettelijke en eventueel extrawettelijke uitkeringen die de werknemer heeft ontvangen, slechts een klein deel van zijn totale belastbare inkomsten uitmaken, zal de belastingvermindering heel beperkt zijn. Ze kan zelfs tot nul worden teruggebracht als de uitkeringstrekker een belastbaar inkomen heeft van meer dan 29.600 euro per jaar.

 

Een mismatch

De verlaging naar 15% had als doel de bedrijfsvoorheffing zo goed mogelijk te laten overeenstemmen met de definitieve belasting. Zo wilde men vermijden dat de rechthebbenden een te hoge voorheffing zouden moeten betalen ten opzichte van de definitieve belasting.

In de praktijk zien we nochtans het volgende:

  • De verlaging betreft enkel de wettelijke uitkeringen die zijn toegekend aan tijdelijk werklozen. De sectorale en extralegale aanvullingen worden niet bedoeld en blijven aan het tarief van 26,75% onderworpen.
  • De verlaging geldt alleen voor de voorheffing en niet voor de belasting. Wat de belasting betreft, wordt geen onderscheid gemaakt tussen de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus en de andere. Het progressieve tarief wordt dus verder toegepast, net als de verminderingen voor zowel wettelijke als extrawettelijke werkloosheidsuitkeringen. Concreet betekent dit dat uw werknemers niet minder belastingen zullen betalingen op uitkeringen die aan de voorheffing van 15% onderworpen zijn.

 

Meer weten?

Meer info over de fiscale behandeling van werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen vindt u in de FAQ's van de FOD Financiën.

 

 

Bron(nen):

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-06-2021