To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Fiche 281.50 - Verlies 29 juni 2021 niet uit het oog!

18/06/2021

Ter herinnering: schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno’s, vacatiegelden, erelonen, enz… dienen hun fiches 281.50 ten laatste op 29 juni 2021 in te dienenDeze deadline geldt zowel voor de indiening van deze fiches langs elektronische weg, dan wel op papier.

 

Hoe moeten de fiches worden ingediend?

De fiches 281.50 moeten verplicht via Belcotax-on-web (BOW) worden ingediend, tenzij de schuldenaars (of de persoon die gemachtigd is deze fiches en samenvattende opgave namens hen in te dienen) niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikken om aan deze verplichting te voldoen. In dit geval moeten deze fiches op papier of op elektronische informatiedrager worden ingediend.

De fiscus bestraft elke inbreuk op de indiening van de fiches (indiening niet correct of buiten de opgelegde termijnen) met een geldboete van 50 euro (voor een eerste inbreuk) tot 1.250 euro.

 

Waarom moeten fiscale fiches opgemaakt worden?

De verplichting om fiscale fiches op te maken is belangrijk voor de schuldenaar van de inkomsten. Enkel de inkomsten die op deze fiches voorkomen kunnen immers beschouwd worden als beroepskosten en afgetrokken worden van de winsten of baten van de betrokken periode.

 

Meer informatie?

U kan onze analyse raadplegen in de fiche "Belastingfiches 281".

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 18-06-2021