To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Meneer De Groote en de gedeeltelijke vrijstelling voor ploegenarbeid

28/08/2018

In ons derde en laatste artikel van de reeks[1] rond meneer de Groote (keukenbouwer en ondertussen werkgever van vijf) bekijken we of ons hoofdpersonage beroep kan doen op de fiscale vrijstelling voor ploegenarbeid die recent nog werd uitgebreid naar werken in onroerende staat op werven.

Hoezo een gedeeltelijke vrijstelling voor ploegenarbeid voor Keukens De Groote?

Meneer de Groote is keukenfabrikant en zijn werknemers werken hoofdzakelijk volgens een klassiek dagregime. Geen context voor ploegenarbeid denkt u? Fout!

Het klopt dat de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid oorspronkelijk enkel van toepassing was voor werkgevers in wiens onderneming het werk geregeld werd in een klassiek “vroege, late, en/ of nachtregime[2]”. Sinds 1 januari 2018 werd de maatregel echter uitgebreid naar “werken in onroerende staat op werven” zodat ook de bouw- en aanverwante sectoren van deze maatregel kunnen genieten. Zo ook Keukens De Groote (voor wat het aspect “plaatsing van keukens betreft”). Kijkt u even mee.

Wat verstaat men onder “ploegenarbeid bij werken in onroerende staat op werven”?

Naast de klassieke definitie van ploegenarbeid (zie voetnoot 2) die nog steeds gehanteerd wordt en waarvoor nog steeds een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wordt toegepast, worden sinds 1 januari 2018 ook beschouwd als ondernemingen waar ploegenarbeid verricht wordt:

  • de ondernemingen waar het werk verricht wordt in één of meerdere ploegen van minstens twee personen die hetzelfde of complementair werk[3] doen zowel qua inhoud als qua omvang;
  • waarbij de werknemers werken in onroerende staat[4] verrichten op locatie (op werven) zoals bedoeld in art. 20, §2 BTW-KB nr. 1 van 29 december 1992);
  • voor deze ondernemingen wordt een bruto uurloon van minstens 13,75 euro gelijkgesteld met een ploegenpremie[5].

Beide definities bestaan dus naast elkaar.

Ook keukenbouwers komen dus onder meer in aanmerking

Passen we bovenstaande definitie toe in de praktijk, dan komen potentieel dus niet enkel ondernemingen uit het paritair comité 124 (bouwsector) in aanmerking voor deze uitbreiding, maar ook elektriciens, loodgieters, schilders, keukenbouwers, enz…. Let wel op! Deze laatsten komen niet in aanmerking voor het werk dat zij verrichten in het atelier (vervaardigen van de keukens), maar wel voor de plaatsing ervan op locatie (mits voldaan werd aan bovenvermelde voorwaarden).

Concreet: Wanneer ten minste 2 werknemers van meneer De Groote (één ploeg) een keuken gaan plaatsen op locatie én hiervoor ten minste 13,75 euro per uur (niet- geïndexeerd) verdienen, openen zij het recht voor Keukens De Groote tot toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling.

Hoeveel bedraagt de gedeeltelijke vrijstelling?

Voor de klassieke ploegenarbeid geldt een gedeeltelijke vrijstelling van 22,8% (25% bij volcontinu) van het totaal van de belastbare bezoldigingen van al de werknemers samen. Voor ploegenarbeid op werven (bv. voor keukens De Groote) geldt echter een lager, afwijkend percentage van 3% in 2018.[6]

Wat doet Securex voor u?

Securex berekent de gedeeltelijke vrijstelling voor ploegenarbeid en past deze toe mits u ons hiervoor uw jaarlijkse goedkeuring geeft (CCC- mailing). Let op! Via deze goedkeuring bevestigt u ons enkel dat binnen uw onderneming in ploegen gewerkt wordt conform de definities.

De gedeeltelijke vrijstelling wordt echter maand per maand berekend in functie van de effectieve tijdsbesteding per werknemer Maandelijks dient u ons dan ook volgende informatie te bezorgen:

  • per werknemer de uren en dagen die effectief ploegenarbeid betreffen (desgevallend op werven waar werken in onroerende staat verricht worden);
  • indien een werknemer gedurende een bepaalde maand niet in dergelijk systeem werkt;
  • voor elke nieuwe werknemer: of hij/ zij volgens bovenvermeld systeem zal werken.

Meer informatie over dit topic vindt u bovendien in onze fiche op Lex4You.

 


[1] Zie artikels van 19 juni 2018 en 13 juli 2018.

[2] Het gaat daarbij dan om werk dat wordt uitgevoerd:

  • in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers;
  • die hetzelfde werk doen zowel qua inhoud als qua omvang;
  • die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en[2];
  • zonder dat de overlapping meer dan een kwart van hun dagtaak bedraagt.

[3] Merk bovendien op dat op basis van deze bijkomende definitie het werk in één ploeg (bijvoorbeeld dagploeg) georganiseerd kan worden, dit in tegenstelling tot bij gewone ploegenarbeid. Bovendien dienen de werknemers niet noodzakelijk hetzelfde werk te doen qua inhoud en omvang, maar volstaat een complementariteit (bijvoorbeeld plaatsen van ramen: een ploeg van werknemers waarbij er enkelen de ramen plaatsen en de anderen afkitten).

[4] Dit betreffen onder andere alle werken die betrekking hebben op het bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden… van een onroerend goed.

[5] Geïndexeerd bedrag voor 2018 is 17,42 euro.

[6] Dit percentage zal opgetrokken worden tot 6% van het totaal van de belastbare bezoldigingen van al de werknemers samen.  in 2019 en tot 18% in 2020.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-08-2018