To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

RSZ verruimt zijn definitie van het loonbegrip

17/10/2018

In het arbeidsrecht kan het loonbegrip verschillende definities aannemen. De RSZ gebruikt zijn eigen definitie. Die bepaalt of op een voordeel dat de werknemer ontvangt al dan niet socialezekerheidsbijdragen zijn verschuldigd. De RSZ heeft sinds het 3e kwartaal 2018 zijn definitie van loon verruimd. Dat begrip omvat elk voordeel dat rechtstreeks of onrechtstreeks wordt toegekend door de werkgever. In dat tweede geval worden zowel situaties bedoeld waarbij een door een derde aan de werknemer toegekend voordeel door die derde aan de werkgever wordt gefactureerd als voortaan ook andere situaties waarbij de toekenning het gevolg is van prestaties die werden geleverd in het kader van de arbeidsovereenkomst of verband houdt met de uitgeoefende functie.

Basisdefinitie

Inzake sociale zekerheid is loon elk voordeel in geld of in geld waardeerbaar:

  • dat de werkgever aan zijn werknemer toekent als tegenprestatie van arbeid verricht krachtens de arbeidsovereenkomst of,
  • waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van zijn werkgever, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks (bijvoorbeeld fooi of bedieningsgeld, bedrag betaald door een Fonds voor bestaanszekerheid).

Wat verandert er?

In theorie

De omschrijving van de voordelen die de RSZ als onrechtstreeks ten laste van de werkgever beschouwt wordt ruimer. Onder die omschrijving vallen voortaan ook situaties waarbij de toekenning het gevolg is van prestaties die werden geleverd in het kader van de arbeidsovereenkomst die met de werkgever werd afgesloten of verband houdt met de functie die de werknemer bij die werkgever uitoefent.

Met de wijziging van zijn administratieve instructies beperkt de RSZ zich dus niet langer tot het feit dat de werkgever het aanspreekpunt is waarnaar de werknemer zich moet richten als hij het voordeel niet krijgt. De sokkel van de voordelen die in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van de sociale voordelen is voortaan dus ruimer dan vroeger.

In de praktijk

Concreet betekent dit onder meer dat wanneer een werknemer een geschenk of een ander voordeel ontvangt vanwege een derde (bijvoorbeeld een handelspartner, enz.) om redenen die verband houden met het beroepsleven, en die dus niet specifiek verband houden met zijn functie of zijn taken, er sociale bijdragen verschuldigd kunnen zijn op dit voordeel, zelfs als de werkgever niet als aanspreekpunt fungeert tussen de derde en de werknemer.

Een specifiek toepassingsgeval- aandelenplannen multinationals

Bovenvermelde wijziging kan overigens ook gevolgen hebben wanneer een moedervennootschap aandelen toekent aan de werknemers van haar dochtermaatschappijen.

Tot nu toe moesten de Belgische dochtermaatschappijen in dat geval geen RSZ- bijdragen betalen op de toegekende aandelen door de moedermaatschappij op voorwaarde dat ze op geen enkele manier tussen kwamen in de toekenning ervan. Dit verandert nu door de verruimde visie van de RSZ over het loon.

Voortaan zullen dus ook Belgische dochterbedrijven van multinationals en hun werknemers in alle gevallen (tussenkomst bij de toekenning of niet) sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen op de aandelen die het buitenlands moederbedrijf toekent.

En op fiscaal vlak?

De Fiscus hanteert ook zijn eigen definitie van het loonbegrip. Op dat vlak verandert er niets.

Op fiscaal vlak omvat het begrip loon, ongeacht de schuldenaar, de kwalificatie en de vaststellings- en toekenningsmodaliteiten:

1° bezoldigingen van werknemers;

2° bezoldigingen van bedrijfsleiders;

3° bezoldigingen van meewerkende echtgenoten.

Bezoldigingen van werknemers zijn alle beloningen die voor de werknemer de opbrengst zijn van arbeid in dienst van een werkgever.

Opmerking

De zeer ruime interpretatie die nu door de RSZ wordt gehanteerd, zal ongetwijfeld tot enige ongerustheid leiden bij de spelers op de arbeidsmarkt, die vinden dat deze definitie te ruim is in verhouding tot de wettelijke bepalingen. Er zullen dus wellicht betwistingen opduiken, waarbij het aan de rechtbanken en tribunalen wordt overgelaten om te beslissen over de draagwijdte van deze definitie.

Twijfelt u?

Hebt u vragen over de fiscale en sociale behandeling van een voordeel dat uw werknemer heeft ontvangen? Contacteer dan uw Legal Advisor.

 


 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-10-2018