To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Deeleconomie inkomsten 2018: elektronisch indienen van fiches uitzonderlijk mogelijk tot 14 augustus 2019

08/12/2019

De fiscale fiches met betrekking tot de inkomsten uit de deeleconomie moeten voortaan elektronisch worden ingediend vóór 1 maart van het jaar volgend op het inkomstenjaar. Voor inkomstenjaar 2018 hebben de erkende platformen echter uitzonderlijk de tijd om de fiscale fiches 281.19 tot 14 augustus 2019 in te dienen.

Wettelijk kader en gunstige belastingregeling

De deeleconomie is een socio-economisch model in voortdurende evolutie. Ze omvat zowel platforms waarop privépersonen goederen en diensten ruilen zonder naar winst te streven als platformen met commerciële aanbiedingen. Sinds enkele jaren groeit het succes van deze formule, en met reden. Niet alleen komen privépersonen die hun diensten via een erkend platform aanbieden onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een gunstige belastingregeling, maar bovendien hoeven ze niet aan te sluiten bij het sociaal statuut van zelfstandigen.

Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 07/06/2017.

Nieuwe fiscale gunstregeling vanaf aanslagjaar 2019: personenbelasting

De wet van 18 juli 2018 schrapte de toenmalige belasting van inkomsten uit de deeleconomie tegen een tarief van 20%[1].

Deze wet bepaalt eveneens dat inkomsten uit de deeleconomie vanaf 1 januari 2018 van belasting zijn vrijgesteld op voorwaarde dat ze samen met de inkomsten uit verenigingswerk en uit occasionele diensten tussen burgers niet meer bedragen dan 6.130 euro (geïndexeerd bedrag voor het aanslagjaar 2019)[2].

Quid met de bedrijfsvoorheffing?

Op het vlak van de bedrijfsvoorheffing had de nieuwe fiscale gunstmaatregel echter niet onmiddellijk uitwerking. Zo heft het recent koninklijk besluit van 3 juli 2019 de verplichting tot inhouding van bedrijfsvoorheffing slechts op voor inkomsten uit de deeleconomie die zijn behaald of verkregen vanaf 1 januari 2019[3].

De verplichting tot inhouding van bedrijfsvoorheffing en de regels voor de aangifte en doorstorting van de bedrijfsvoorheffing die eruit voortvloeien blijven dus bestaan voor de inkomsten uit de deeleconomie voor het volledige jaar 2018.

In de praktijk zal de fiscus echter niet optreden tegen elektronische platformen die tussen 26 juli en 31 december 2018[4] geen voorheffing meer hebben ingehouden op inkomsten uit de deeleconomie.

Welke invloed op het indienen van de bedrijfsvoorheffingsfiches?

Het koninklijk besluit van 3 juli 2019 brengt ook verduidelijkingen aan over de regels rond de verplichting voor platformen om een fiche (fiche 281.29) met betrekking tot de inkomsten uit de deeleconomie in te dienen. Deze fiches moeten jaarlijks worden opgesteld, voor elke dienstverlener die dergelijke inkomsten heeft ontvangen[5].

Nu wordt bepaald dat die fiches elektronisch moeten worden ingediend bij de belastingadministratie en dit vóór 1 maart van het jaar na het jaar van de betreffende inkomsten.

Er werd echter overeengekomen dat erkende platformen die tijdens het jaar 2018 inkomsten uit de deeleconomie hebben betaald of toegekend extra tijd krijgen. Ze kunnen de fiches 281 met betrekking tot die inkomsten uitzonderlijk indienen tot 14 augustus 2019.

Sanctie niet- naleving ficheverplichting?

De erkenning van een platform kan worden ingetrokken als het de ficheverplichting twee maal niet is nagekomen binnen een periode van drie jaar[6].

 


[1] Artikel 171, 3°bis, a van het WIB 1992, zoals het bestond vóór de opheffing ervan door artikel 50, 3° van de wet van 18 juli 2018.

[2] Dit maximum geldt per jaar en per belastingplichtige.

[3] De artikelen 3 en 6 van het koninklijk besluit van 3 juli 2019 zijn van toepassing op de inkomsten die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2018. De artikelen 4 en 5 zijn van toepassing op de inkomsten die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2019.

[4] De Raad van State had eerder al voorgesteld om de verplichting tot inhouding van de bedrijfsvoorheffing op die inkomsten ook op te heffen, en dit vanaf 26 juli 2018, de datum waarop de wet van 18 juli 2018 in het Belgisch Staatsblad is verschenen.

[5] De bepalingen over die fiches staan voortaan in het nieuwe artikel 53/3 in afdeling XVIII/1 van hoofdstuk I van het KB/WIB 1992.

[6] In een overgangsperiode kan de erkenning ook worden ingetrokken wanneer een erkend platform zijn ficheverplichting niet nakomt binnen een periode van 3 jaar nadat het zijn verplichtingen inzake bedrijfsvoorheffing voor het inkomstenjaar 2017 niet spontaan is nagekomen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/12/2019