To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Einde van dubbele belasting in Europese Unie!

31/10/2019

Om de dubbele belastingen in de Europese Unie te verminderen, voert de EU-richtlijn 2017/1852 een procedure in om een einde te maken aan deze situaties. De Belgische wetgever heeft die procedure nu in zijn wetgeving omgezet[1].

Wat is het principe?

Vanwege het territorialiteitsbeginsel is elke staat verantwoordelijk voor het belasten van inkomsten die op of vanuit zijn grondgebied worden verkregen. Ingezeten belastingplichtigen worden belast op hun wereldwijde inkomsten (hun woonland + de inkomsten die ze wereldwijd hebben verkregen).

Om het risico van dubbele belastingheffing te voorkomen, hebben de staten overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting gesloten. Die overeenkomsten voorzien in een minnelijke procedure voor het beslechten van geschillen tussen de staten om tot een akkoord te komen. Deze zijn duidelijk onvoldoende, omdat ze slechts een middelenverbintenis bevatten, maar geen resultaatsverbintenis.

1 juli 2019 betekent het einde van de dubbele belasting in de EU

Vanaf 1 juli 2019 moeten de belastingadministraties van België en van de andere Europese staat na afloop van de hierna beschreven procedure absoluut tot een overeenkomst komen om dubbele belasting van de inkomsten te vermijden.

Waaruit bestaat de procedure?

De procedure bestaat uit drie fasen:

  • De benadeelde belastingplichtige dient een klacht in bij de betrokken nationale autoriteiten binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de eerste kennisgeving met betrekking tot de handeling die tot een dubbele belasting leidt[2].
  • Nadat de bevoegde autoriteiten van de betrokken staten de klacht hebben aanvaard binnen een termijn van 6 maanden na de datum van het klacht, moeten de betrokken staten overleg plegen om het geschil binnen een termijn van 2 jaar te beslechten[3]. Die termijn loopt vanaf de laatste kennisgeving van aanvaarding door de autoriteiten van een betrokken staat en kan met een jaar worden verlengd.
  • Als de benadeelde belastingplichtige het voorstel van de betrokken staten weigert of als de autoriteiten van de twee staten niet akkoord gaan, wordt een arbitrage opgestart.
    • op vraag van de benadeelde belastingplichtige richten de staten een raadgevende commissie op.
    • een commissie voor alternatieve geschillenbeslechting die wordt opgericht door de Belgische bevoegde autoriteiten en die van de andere lidstaten kan de geschillen ook beslechten via andere types van procedures.

Die commissies brengen binnen de 6 maanden na hun oprichting een advies uit. Die termijn kan met 3 maanden worden verlengd.

De staten spreken een definitieve beslissing uit binnen een termijn van 6 maanden vanaf de datum van kennisgeving van het advies door de commissies. Bij gebrek aan een akkoord is het advies van de commissies bindend.

De Belgische autoriteit deelt de beslissing onmiddellijk mee aan de benadeelde belastingplichtige.

Is er geen gunstige beslissing of wordt ze niet uitgevoerd, dan kan de belastingplichtige een vordering instellen bij de rechtbanken om de staten te verplichten hun verplichtingen na te leven.

Inwerkingtreding

Deze wetgeving treedt in werking op 1 juli 2019 en is van toepassing op de inkomsten die werden verkregen in het belastbaar tijdperk dat begint op 1 januari 2018.

Met deze lange procedure kan dubbele belasting binnen de Europese Unie worden vermeden en kan de economische groei worden gestimuleerd.

 


[1] Wet van 2 mei 2019 tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie, Belgisch Staatsblad van 17 mei 2019.

[2] Artikel 3, 2e lid van de wet.

[3] Artikel 4, 1e lid van de wet.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-10-2019