To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Forfaitaire vergoedingen buitenlandse dienstreizen - Nieuwe bedragen!

14/08/2018

Enkele dagen geleden werden de nieuwe tabellen met bedragen voor de vergoeding van buitenlandse dienstreizen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd[1]. Deze bedragen zijn van toepassing sinds 1 juli 2018.  Een uitgelezen moment om de principes even op te frissen.

De vergoeding voor buitenlandse dienstreizen - Algemene principes

(Forfaitaire) kosten eigen aan de werkgever

Werknemers en bedrijfsleiders die in opdracht van hun werkgever verplaatsingen maken naar het buitenland, worden vaak geconfronteerd met bijkomende kosten. In principe zijn deze kosten ten laste van de werkgever.

Werkgevers kunnen in dit verband opteren om forfaitaire verblijfsvergoedingen toe te kennen. Mits naleving van bepaalde voorwaarden zullen deze vergoedingen worden aangemerkt als kosten eigen aan de werkgever. Ze zijn dan niet belastbaar in hoofde van de begunstigde en volledig aftrekbaar voor de werkgever of de onderneming.

Wat zijn de na te leven voorwaarden?

De fiscus aanvaardt de forfaitaire vergoedingen die zijn vastgelegd per land[2], of een bedrag van 37,18 euro per dag als forfaitaire onkostenvergoeding en dit ongeacht het land. Een werkgever uit de privésector heeft dus de keuze tussen twee forfaits: 37,18 euro per dag en dit ongeacht de bestemming, of de bedragen uit de landenlijst.

Deze forfaitaire bedragen dekken de kosten van maaltijden en andere kleine uitgaven. Huisvestingskosten en de reiskosten naar het buitenland en terug vallen echter niet onder het toepassingsgebied.

De forfaitaire verblijfsvergoedingen werden oorspronkelijk alleen aanvaard voor buitenlandse dienstreizen ‘van korte duur’. Dit betekent een reis van minimum 10 uur (bij vertrek en aankomst op dezelfde dag) en maximum 30 kalenderdagen.

Deze vergoedingen voor maximum 30 kalenderdagen vindt u terug in de kolom “Cat. 1” van de eerder vermelde tabel[3]

Uitbreiding tot dienstreizen van meer dan 30 kalenderdagen

Sinds einde 2013 aanvaardt de fiscus dat de forfaitaire verblijfsvergoedingen ook toegepast worden in geval van dienstreizen van meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen[4]. Deze bedragen, die overigens lager zijn dan die voor dienstreizen van korte duur (minder dan 30 kalenderdagen), vindt u terug in de kolom “Cat. 2” van de eerder vermelde tabel

Voor meer informatie (begrip, voorwaarden, modaliteiten…) hieromtrent, verwijzen we naar ons artikel van 15 november 2013.  

Binnenlandse dienstreizen -Ambtenarentarief als algemene norm

Ook voor wat binnenlandse dienstreizen betreft, kan de werkgever een belastingvrije, forfaitaire vergoeding toekennen. We maken nog even van de gelegenheid gebruik om te herinneren aan de regels die sinds 1 september 2017 gelden in dit verband.

Vergoeding verblijfskosten volgens ambtenarenschalen

Ambtenaren die een dienstreis of verplaatsing maken in België, ontvangen daarvoor een forfaitaire verblijfsvergoeding van 16,73 euro (geïndexeerd bedrag) per dag met een maximum van 16 toelagen per maand, hetzij 267,68 euro (geïndexeerd bedrag). Voor personen die een reizende functie uitoefenen en dus regelmatig prestaties verrichten buiten de administratieve zetel , kan deze vaste maandelijkse toelage van 267,68 euro (geïndexeerd bedrag) eveneens worden toegekend.

Onder bepaalde voorwaarden kan ook een huisvestingsvergoeding van 125,50 euro (geïndexeerd bedrag) per nacht worden toegekend. Voor de toepassingsvoorwaarden van deze omzendbrief[5] kan u de volgende link raadplegen

De fiscale administratie aanvaardt dat deze forfaits ook gelden als ernstige norm voor de privésector.

U vindt deze bedragen terug door hier te klikken

 


[1] Ministerieel besluit van 2 juli 2018, Belgisch Staatsblad van 6 juli 2018.

[2] De tabel met de bedragen die gelden vanaf 1 juli 2018 kan u hier raadplegen. 

[3] Circulaire nr. Ci.RH.241/534.514 van 11 mei 2006.

[4] Circulaire nr. Ci.RH.241/609.972 van 10 oktober 2013.

[5] Circulaire nr 2018/C/8 van 22 januari 2018.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 14-08-2018