To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Bedrijfswagen en CO₂-waarde: wat staat ons in 2021 te wachten?

16/12/2020

Om de impact van de nieuwe ‘WLTP’-berekeningsmethode die tot een sterke stijging van de fiscale CO₂-emissies leidde, te verzachten, werd in 2019 en 2020 de ‘NEDC 2.0’- overgangsmethode ingevoerd.

Vanaf 2021 zal Securex nog steeds automatisch de NEDC 2.0.-waarde toepassen, die over het algemeen lager is. Het is echter mogelijk dat de berekeningsmethoden in de toekomst nog evolueren.

Daarom vragen wij u om uw Client Advisor al de twee emissiewaarden van uw voertuig (NEDC 2.0 en WLTP) mee te delen die u op het gelijkvormigheidsattest vindt.

In dit artikel vindt u een overzicht van de berekeningsmethodes van de CO₂-emissies van voertuigen in de Belgische loonfiscaliteit.

Een nieuwe methode sinds 2018: WLTP

Realistischer

De oude methode om de CO2-uitstoot van wagens te berekenen, de NEDC-methode, was achterhaald. Om meer rekening te houden met de huidige realiteit en rijomstandigheden werd in september 2017 de WLTP-methode ontwikkeld.

De ‘WLTP’ (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) is een wereldwijd geharmoniseerde testprocedure die de CO₂-uitstoot en het verbruik van auto's op een meer realistische manier bepaalt.

Op basis van reële en veranderende rijomstandigheden en rekening houdend met alle uitrustingsopties (niet alleen de standaarduitrusting) van auto's, bereikt deze methode resultaten die veel beter overeenstemmen met de werkelijkheid dan de oude ‘NEDC’-methode. 

Maar ook duurder

Daarom werden vanaf 1 september 2018 de CO2-emissie- en verbruikswaarden van alle nieuwe auto's berekend op basis van deze nieuwe methode.

De keerzijde van de medaille is dat deze methode de verbruiks- en emissiewaarden aanzienlijk verhoogt. Het resultaat is een sterke stijging van de (para)fiscale kosten van bedrijfswagens, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. De CO2-uitstoot speelt immers een belangrijke rol in de berekening van de solidariteitsbijdrage en het belastbaar voordeel van alle aard.

Fiscale overgangsmaatregel in 2019-2020: NEDC 2.0

Om de impact van de WLTP-methode op de loonfiscaliteit te verzachten, heeft België beslist de oude NEDC-methode toe te passen tot 31 december 2020. Dit is echter een aangepaste versie: de ‘NEDC 2.0 methode’. 

Bijgevolg hebben de RSZ en de fiscus in 2019 en 2020 voorlopig de NEDC 2.0-methode toegepast, een mildere norm, in het kader van een overgangsregeling. 

Hoewel de NEDC-methode 2.0. ook de CO2-emissiewaarde van voertuigen verhoogt (met de daaruit voortvloeiende fiscale en sociale gevolgen) is dit bij deze methode niet zo drastisch als bij de WLTP-methode. Concreet gaat het om een correlatietechniek die de volgens de WLTP gemeten resultaten omzet in NEDC-waarden. 

Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 6 maart 2019.

Welke fiscale CO₂-waarde vanaf 2021? 

In de huidige stand van de wetgeving moet het belastbaar voordeel van alle aard worden bepaald op basis van de CO₂-emissiewaarde van het voertuig, zoals dat beschikbaar is bij de DIV.

Tot op heden specificeert geen enkele wettelijke bepaling de CO₂-waarde die vanaf 1 januari 2021 in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van het voordeel van alle aard.

Bij gebrek aan een wettekst bepaalt de FOD Financiën in een FAQ dat de volgende waarden zullen worden toegepast: 

  • de NEDC 1.0-waarde wanneer de wagen enkel een NEDC-waarde heeft;
  • de WLTP-waarde wanneer de wagen enkel een WLTP-waarde heeft;
  • de NEDC 2.0-waarde of de WLTP-waarde (naar keuze) wanneer de wagen zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde heeft.

En de RSZ? 

De werkgever is een solidariteitsbijdrage verschuldigd die bestaat uit een forfaitair maandelijks bedrag, voor het privégebruik van een bedrijfswagen die rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking wordt gesteld.

Deze bijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de wagen.

Voor 2021 heeft de RSZ zich nog niet uitgesproken over de toe te passen norm. Van zodra we hierover meer informatie hebben, komen we daar onmiddellijk op terug.

Wat doet Securex voor u?

Securex berekent het voordeel van alle aard en de solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens op basis van de informatie die u ons bezorgt.

Vanaf 2021 zullen we automatisch de NEDC 2.0-waarde toepassen (die doorgaans lager is).

Het is echter mogelijk dat de berekeningsmethoden in de toekomst nog evolueren.

Daarom vragen wij u om ons al de twee emissiewaarden van uw voertuig (NEDC 2.0 en WLTP) mee te delen die u op het gelijkvormigheidsattest vindt.

 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-12-2020