To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Bemeubelde woonruimte voor studenten in de horeca

03/07/2017

De zomer is in het land en bij mooi weer draaien de terrasjes overuren. Dat betekent de intrede van talrijke jobstudenten in de horeca. Sommigen onder hen krijgen tijdelijk een bemeubelde woonruimte ter beschikking van hun werkgever. Waar moet u op letten bij de toekenning van dit voordeel?

Ontstaan van een voordeel van alle aard

Door de kosteloze toekenning van een bemeubelde woonruimte ontstaat een voordeel van alle aard in hoofde van de begunstigde. Dit voordeel van alle aard wordt op fiscaal vlak forfaitair geraamd op 0,74 euro per dag of 266,40 euro per jaar[1] (zelfde bedrag als vorig jaar).

Ook op sociaal vlak wordt het voordeel geraamd op 0,74 euro per dag.

Wat is inbegrepen in dit forfait?

Bovenvermeld forfait omvat, naast huisvesting, ook verwarming, verlichting en het watergebruik. Het gebruik van de telefoon is niet in dit forfait inbegrepen.

Let op! Beperkt toepassingsgebied

Het voordeel van alle aard voor de kosteloze beschikking van een bemeubelde woonruimte geldt slechts in het restrictieve geval waarin de begunstigde één enkele kamer kan bewonen. Wie twee of meerdere kamers ter beschikking krijgt is onderworpen aan een andere regeling (zie verder).

Kosteloze beschikking over een woning of een gedeelte ervan

Dit voordeel wordt op fiscaal vlak berekend op basis van het geïndexeerde[2] kadastraal inkomen van het goed. Bovendien wordt voor de berekening een onderscheid gemaakt al naargelang het onroerend goed wordt toegekend door een natuurlijke persoon, dan wel door een rechtspersoon (vennootschap)[3].

Voor de concrete berekening van dit voordeel verwijzen we u naar onze sleutelbedragen op Lex4You.

Op sociaal vlak wordt het voordeel geraamd op basis van zijn huurwaarde.

Vergeet de fiscale fiches niet!

Voordelen van alle aard vormen een belastbaar inkomen dat op een fiscale fiche 281.10 (vak 9b)[4]  vermeld moet worden. Het soort van voordeel dient te worden aangeduid met een afkorting. De letter ‘H’ staat bijvoorbeeld voor huisvesting[5].

Niet-naleving van deze verplichting kan de toepassing van de bijzondere aanslag geheime commissielonen tot gevolg hebben. Voor meer informatie hieromtrent kan u onze informatiefiche over dit onderwerp nalezen. 

Beperking van het voordeel

Verlies bovendien niet uit het oog dat het deel van het loon dat in natura uitbetaald wordt, niet meer mag bedragen dan een bepaald percentage van het totale brutoloon.

Dit bedraagt 40% voor de terbeschikkingstelling aan de werknemer van een huis, een appartement of meerdere kamers en 20% wanneer één kamer kosteloos ter beschikking wordt gesteld.

 


[1] Artikel 18, 3 van het KB/WIB 1992

[2] Deze coëfficiënt wordt in principe jaarlijks gewijzigd, wat tot gevolg heeft dat het bedrag van het kosteloze voordeel jaarlijks moet herzien worden. Voor inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) bedraagt deze coëfficiënt 1,7491.

[3] Ingevolge enkele recente arresten van de hoven van beroep van Antwerpen en Gent komt dit wettelijk onderscheid inzake forfaitaire waarderingsregels- al naar gelang het gebouw door een natuurlijke persoon, dan wel door een rechtspersoon ter beschikking wordt gesteld- echter op de helling te staan.

[4] Voor bedrijfsleiders moet het voordeel vermeld worden op een fiscale fiche 281.20.

[5] Bericht aan de schuldenaars inkomsten 2016, aanslagjaar 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03-07-2017