To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Toeslag bovenop RVA-uitkering tijdelijke werkloosheid: dit zijn de regels

02/04/2020

Heeft u werknemers die tijdelijk werkloos zijn door de gevolgen van het coronavirus? Dan overweegt u misschien om hen een toeslag te betalen bovenop hun werkloosheidsuitkeringen, om zo hun loonverlies deels of volledig te compenseren.

Goed nieuws: zo’n toeslag is vrij van RSZ-bijdragen zolang uw werknemer daardoor netto niet meer ontvangt dan wanneer hij of zij gewerkt had. Daarbij moet u wel rekening houden met de toeslag die de werknemer al ontvangt van de RVA en de toeslagen die in sommige paritaire comités voorzien zijn.

 

Dagtoeslag van de RVA

Per dag tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus betaalt de RVA een toeslag van 5,63 euro bruto bovenop de basisuitkering tijdelijke werkloosheid.

Ter herinnering: de basisuitkering tijdelijke werkloosheid bedraagt nog tot 30 juni 2020 uitzonderlijk 70% van het brutoloon. Dat brutoloon wordt wel geplafonneerd op 2.754,76 euro per maand. Een voltijdse werknemer krijgt gemiddeld 26 uitkeringen per maand aan de maximale daguitkeringen van 74,17 euro. Een voltijdse werknemer die minstens dit brutoloon verdient, krijgt van de RVA dus een uitkering van 1.928,42 euro bruto per maand (hoger vermelde toeslag niet meegerekend).

Het is de vakbond van de werknemer, of anders de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW), die de uitkering en de toeslag uitbetalen aan de werknemer. Dit doen zij op basis van de beslissing die de RVA hen doorgeeft. Bij de uitbetaling wordt eerst nog 26,75% bedrijfsvoorheffing afgehouden, zowel op de uitkering als op de toeslag.

 

Soms een toeslag in de paritaire comités

Sommige paritaire comités voorzien ook een toeslag voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn door overmacht. In sommige sectoren is het dus verplicht om een toeslag te betalen. Wie er moet betalen, hangt af van de regeling in de sector. Soms is dat de werkgever, soms een sectoraal fonds voor bestaanszekerheid.

Momenteel zijn veel sectoren bezig met het afsluiten van nieuwe cao’s die een toeslag voorzien.

Geen zorgen: als u klant van Securex bent, houden wij automatisch rekening met een eventuele toeslag in uw sector.

 

Kunt u zelf nog een toeslag geven aan uw werknemers?

Bovenop de werkloosheidsuitkering, de toeslag van de RVA en een eventuele sectorale toeslag, kunt u ook vrijwillig een toeslag geven aan uw werknemers.

Op die toeslag moet u in principe enkel 26,75% bedrijfsvoorheffing inhouden. Er zijn namelijk geen RSZ-bijdragen op verschuldigd, zolang de som van de RVA-uitkering en alle toeslagen die de werknemer ontvangt niet meer bedragen dan wat de werknemer netto zou ontvangen hebben als hij gewerkt had.

Belangrijk voor de RSZ-vrijstelling is het begrip “netto”. Volgens de RSZ moet u alleen rekening houden met het loon waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd is. Aanvullingen zoals maaltijdcheques tellen daarom niet mee.

Maar opgelet, in tegenstelling tot wat het begrip “netto” doet vermoeden, moet u bij het vergelijken van beide bedragen wel de respectievelijke belastbare bedragen hanteren als uitgangspunt. U mag dus geen bedragen vergelijken waar reeds bedrijfsvoorheffing op ingehouden werd (zie voorbeeld verderop).

De toeslag is bovendien enkel vrij van RSZ-bijdragen op voorwaarde dat u deze op een gelijke manier toekent aan alle werknemers van dezelfde categorie. Dit kan door:

  • ofwel tot een bepaald percentage van het nettoloon te compenseren;
  • of door iedereen een forfaitair bedrag te betalen, er rekening mee houdend dat ook de werknemers met de laagste lonen niet meer mogen ontvangen dan indien ze gewerkt zouden hebben.

Wat werknemers met een variabel loon betreft, meldt de RSZ tot slot dat er rekening mag gehouden worden met het gemiddelde loon van de voorbije maanden.

De RSZ toont begrip voor werkgevers die al een toeslag hebben toegekend voor de maand maart. Als blijkt dat die aanvullingen voor de maand maart te hoog zijn, dan mag u die compenseren door de aanvullingen voor de eerstvolgende maanden te verlagen. Dit biedt ook de nodige flexibiliteit, gezien de definitieve bedragen van de werkloosheidsuitkering nog niet onmiddellijk bekend zijn.

 

Cijfervoorbeeld

Tine is voltijds werknemer in het paritair comité 116 (scheikundige nijverheid) en heeft een brutoloon van 3.000 euro per maand. Dat geeft een maandloon van € 2.576,53 na aftrek van 13,07% RSZ-bijdragen (berekend op 108% van het loon omdat het over een arbeider gaat) en vóór aftrek van bedrijfsvoorheffing. Tine is alleenstaande en heeft geen kinderen. Omwille van overmacht door het coronavirus is zij tijdelijk werkloos van 1 tot en met 30 april.

Uitkering/Toeslag

Bedrag (april 2020)

Berekening en toelichting

Betaling

Basisuitkering tijdelijke werkloosheid (RVA)

€ 1.928,42

Dat zijn 26 daguitkeringen aan € 74,17.

€ 2.754,76 × 70%

Het brutoloon van €  3.000 werd geplafonneerd op € 2.754,76.

De RVA geeft goedkeuring.

De vakbond of HVW betaalt uit.

Toeslag RVA

€ 146,38

€ 5,63 × 26

De RVA kent ook op zaterdag een dagtoeslag toe (= 6 toeslagen per week), zelfs al is zaterdag geen werkdag in Tine’s werkrooster. Dat levert 26 RVA-toeslagen op in april 2020.

Toeslag PC 116

CAO van 17/09/2019

€ 231

Voorwaarden in PC 116: min. 6 maanden anciënniteit, max. 60 toeslagen per jaar.

€ 11 × 21

Tine werkt volgens een rooster van 5 werkdagen per week. In PC 116 levert dat 21 toeslagen op in april 2020.

In PC 116 is de toeslag ten laste van de werkgever.

Som van de uitkering en toeslagen

Vóór afhouding van bedrijfsvoorheffing

 

€ 2.305,80

1.928,42 + 146,38 + 231 = 2.305,80

 

Nettobedrag

Som van de uitkering en toeslagen, na afhouding van 26,75% bedrijfsvoorheffing

€ 1.689,00

2.305,80 - 26,75% = 1.689

 

 

De werkgever wil aan Tine een extra toeslag geven die vrij is van RSZ-bijdragen. Die toeslag mag dan niet hoger zijn dan 270,82 euro, oftewel 2.576,53* verminderd met 2.305,80 euro. Op die toeslag is er nog 26,75% bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

* Het loon dat Tine had gekregen mocht zij heel april gewerkt hebben, na afhouding van 13,07% RSZ  (berekend op 108% van het loon omdat het over een arbeider gaat)en vóór afhouding van bedrijfsvoorheffing.

 

Wat doet Securex voor u?

Wilt u een toeslag toekennen aan uw werknemers? Dan raden wij u aan om dit schriftelijk en duidelijk te communiceren aan uw werknemer. Uw Legal Advisor kan u een modeldocument bezorgen en geeft u ook graag antwoord op uw eventuele vragen.

Gelieve de bedragen die u aan elk personeelslid wenst toe te kennen ook mee te delen aan uw Client Advisor.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02-04-2020