To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Voordelen van alle aard - Herkwalificatie van huurinkomsten op 1 januari 2017

18/01/2017

De belastingadministratie publiceerde een circulaire over de berekening van het voordeel van alle aard huisvesting en van de herkwalificatie van de huurinkomsten als loon wanneer die voordelen in de loop van het kalenderjaar werden verkregen. Vanaf 1 januari 2017 zal die berekening worden uitgevoerd naar verhouding van het aantal dagen dat de woning werd betrokken of de huurinkomsten werden gestort.

Wat voorafgaat 

Wanneer vroeger in de loop van het jaar een woning ter beschikking werd gesteld of een huurinkomen aanleiding gaf tot een herkwalificatie als bezoldiging van bedrijfsleider werd de in aanmerking te nemen bezoldiging berekend in verhouding tot het aantal maanden gebruik of bewoning.

De nieuwe berekeningsmethode

Ten gevolge van een wetswijziging op 1 januari 2014[1] worden de onroerende inkomsten met betrekking tot een gedeelte van een jaar op dagbasis berekend.  Dit gebeurt wanneer in de loop van een belastbaar tijdperk het kadastraal inkomen[2] wordt vastgesteld of gewijzigd, of de bestemming van een onroerend goed wordt gewijzigd.

Inwerkingtreding

In haar circulaire van 19 december 2016[3] vermeldt de administratie dat ze deze methode vanaf 1 januari 2017 zal toepassen voor de berekening van de herkwalificatie van huurinkomsten (bedrijfsleider) en van de waarde van het voordeel met betrekking tot de kosteloze of gedeeltelijke terbeschikkingstelling van een woning.

Administratieve tolerantie voor de periodes vóór 1 januari 2017

Voor de inkomsten die werden verkregen in de loop van 2014, 2015 en 2016 (aanslagjaar 2015, 2016 en 2017) zal de administratie de berekening aanvaarden op dag- of maandbasis.

Voorbeeld

In 2017 betrekt een werknemer van 1 januari 2017 tot 9 april 2017 een woning waarvan het jaarlijks voordeel 12 000 euro bedraagt. Op 10 april verhuist hij naar een woning die door zijn werkgever ter beschikking wordt gesteld en waarvan het voordeel van alle aard gelijk is aan 15 000 euro.

Het bedrag van het voordeel van alle aard voor 2017 wordt als volgt berekend:

1ste huis:                     12000 x 100/365 =  3.287,67 euro

2de huis:                      15000 x 265/365 = 10.890,41 euro

Aan te geven voordelen                              14.178,08 euro.

Deze circulaire vermeldt jammer genoeg niet hoe de andere voordelen met betrekking tot huisvesting (verwarming, verlichting, ...) die in de loop van het jaar worden toegekend worden geraamd.

 


[1] Artikel 9 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd door artikel 10 van de wet van 8 mei 2014, Belgische Staatsblad van 28 mei 2014.

[2] Artikel 273 van het WIB. 1992.

[3] Circulaire AAFisc Nr. 43/2016 (n° Ci.702.734) van 19 december 2016.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 18-01-2017