To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Einde van de fiscale gunstregeling voor valse hybrides

07/06/2019

Een recente wet[1] stelt dat nu ook geleasede of gehuurde oplaadbare valse hybrides vanaf 2020 duurder zullen worden (voor de werknemer). Tot nu toe werden enkel aangekochte exemplaren geviseerd.

Wanneer is er sprake van ‘valse plug-in-hybrides’?

Oplaadbare hybrides zijn voertuigen die zowel zijn uitgerust met een brandstofmotor als een elektrische batterij die opgeladen kan worden via een aansluiting op een externe energiebron buiten het voertuig. Op deze hybrides zijn strikte normen van toepassing.[2]

Bepaalde oplaadbare hybrides zijn echter uitgerust met een elektrische batterij die slechts een kleine energiecapaciteit heeft en hen zo maar een beperkte autonomie verleent. Daardoor werken ze in de praktijk bijna uitsluitend op fossiele brandstoffen. Dit zijn de zogenaamde ‘valse plug-inhybrides’.

Deze valse plug-inhybrides hebben:

  • een elektrische batterij met een energiecapaciteit van minder dan 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht; OF
  • een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram/km.

CO2 -uitstoot strookt niet met realiteit

Het probleem met deze “valse hybrides” is dat ze in werkelijkheid heel wat meer CO2 uitstoten dan beweerd wordt. Er blijkt immers dat de kleine batterijen regelmatig moeten worden opgeladen, wat vaak niet het geval is. In de praktijk wordt dus vaak gebruik gemaakt van de brandstofmotor.

Dit heeft gevolgen voor:

  • de berekening van het voordeel van alle aard voor de werknemer
  • de aftrekbaarheid van de autokosten in de vennootschapsbelasting 
Wat is de weerslag op de berekening van het voordeel van alle aard?

Het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens wordt berekend op basis van de cataloguswaarde van het voertuig en van het CO2-percentage.

Momenteel wordt het voordeel van alle aard voor hybride voertuigen echter berekend op basis van een vertekende CO2-uitstoot die aanzienlijk lager ligt dan de werkelijke CO2-uitstoot. Daardoor ligt het voordeel voor dit type van voertuigen dan ook veel lager dan voor een ermee overeenstemmend voertuig dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van brandstof[3].

Wat is de weerslag op de aftrekbaarheid van de autokosten?

Net als voor het voordeel van alle aard, is de uitstoot van CO2 die momenteel in aanmerking wordt genomen om het aftrekpercentage voor oplaadbare hybrides te bepalen erg laag en stemt in de praktijk helemaal niet overeen met de werkelijke CO2-uitstoot.

Einde van het belastingvoordeel voor valse hybrides vanaf 2020

Oplaadbare hybrides aangekocht vanaf 1 januari 2018

In ons artikel van 26 januari 2018 meldden wij u dat de hervorming van de vennootschapsbelasting[4] vanaf 2020 een halt heeft toegeroepen aan deze praktijk en aan de fiscale gunstregeling voor valse hybrides die vanaf 1 januari 2018 waren aangekocht.[5]

Door die hervorming is de CO2-uitstoot die in aanmerking moet worden genomen bij zowel de berekening van het voordeel van alle aard als bij de vaststelling van de aftrekbaarheid van de kosten van oplaadbare hybride voertuigen niet langer de officiële CO2-uitstoot maar wel de CO2-uitstoot van de overeenstemmende niet-hybride versie.

Uitbreiding tot gehuurde of geleasede voertuigen

Aanvankelijk nam de wet enkel aangekochte hybride voertuigen in het vizier. Hierdoor bleef er een ongelijke fiscale behandeling bestaan tussen enerzijds aangekochte voertuigen en anderzijds gehuurde of geleasede voertuigen. Dit verschil wordt nu opgeheven door de recente wet houdende diverse bepalingen, waarbij de wetgever het toepassingsgebied uitbreidde tot een ‘aangekocht, geleased of gehuurd oplaadbaar hybridevoertuig’. [6]

Hieruit volgt dat indien een vanaf 1 januari 2018 aangekocht, gehuurd of geleased oplaadbaar hybridevoertuig niet voldoet aan de strikte normen die van toepassing zijn op oplaadbare (milieuvriendelijke) hybridevoertuigen[7], de berekening van het belastingvoordeel vanaf 1 januari 2020 gebaseerd zal worden op de CO2-uitstoot van een overeenstemmend voertuig dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof (benzine of diesel). Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat, dan wordt de CO2-uitstootwaarde vermenigvuldigd met 2,5[8].

Op te merken valt deze uitbreiding tot gehuurde of geleasede voertuigen momenteel niet van toepassing is op de aftrekbaarheidsregels in de vennootschapsbelasting. Ongetwijfeld gaat het over een vergetelheid die later nog zal rechtgezet worden.

Aankoop, huur of leasing van een oplaadbaar hybride voertuig vanaf 2018: wees voorzichtig

Bedrijfswagens die niet voldoen aan de strikte normen van oplaadbare hybrides zullen vanaf 1 januari 2020 aanzienlijk duurder worden voor werknemers en werkgevers.

Als u dus overweegt om een oplaadbare hybride in te schrijven op naam de vennootschap, neem dan inlichtingen over de CO2-uitstoot, de energiecapaciteit van de batterij en het gewicht van de wagen. Zo wachten u geen onaangename verrassingen in 2020.

 


[1] Wet van 2 mei 2019 houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I, B.S. van 15 mei 2019.

[2] de energiecapaciteit van deze voertuigen is 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht EN hun uitstoot is niet hoger dan 50 gram CO2/km.

[3] Dit is uiteraard niet onopgemerkt gebleven bij ondernemingen en zelfstandigen die een luxevoertuig wilden inschrijven op naam van de zaak en voor de hybrideversie kozen. Tal van ondernemingen hebben geopteerd voor oplaadbare valse hybrides om van een lager voordeel van alle aard en een hoger belastingvoordeel te genieten.

[4] Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, Belgisch Staatsblad van 29 december 2017.

[5] Nieuw art. 36, § 2 WIB 1992

[6] Artikel 7 van de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, BS, 29 december 2017 (art. 7 en 86, B2)

[7] Ter herinnering: uitgerust zijn met een elektrische batterij met een energiecapaciteit van 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht en een uitstoot hebben van minder dan 50 gram CO2 per kilometer.

[8] Voor oplaadbare hybrides die de werkgever vóór 1 januari 2018 heeft aangekocht, zullen we de gunstregeling blijven toepassen en rekening houden met de CO2-uitstoot die op het inschrijvingsbewijs is vermeld.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07-06-2019