To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Corona: nieuwe fiscale vrijstelling officieel

24/07/2020

De overheid wil de tewerkstelling terug op gang brengen en werknemers weer meer aan de slag krijgen. Om deze doelstelling te realiseren, moet onder andere de loonkost gemilderd worden. Daarom werd een nieuwe gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het leven geroepen[1].

 

Welke werkgevers komen in aanmerking?

Tijdelijke werkloosheid corona toegepast

Enkel werkgevers die aan onderstaande voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor de maatregel:

  • minimaal 30 ononderbroken kalenderdagen[2] beroep hebben gedaan op tijdelijke werkloosheid[3];
  • in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 (beide data inbegrepen). 

Er worden geen specifieke sectoren geviseerd of uitgesloten. Alle werkgevers die (in bovenvermelde periode) gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid komen in aanmerking.

Geen vermindering of verdeling van het eigen vermogen

Werkgevers die een kapitaalvermindering zouden hebben doorgevoerd, een inkoop van eigen aandelen hebben gedaan of dividenden hebben toegekend/ uitgekeerd in de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020 vallen echter uit de boot.

Hetzelfde geldt voor ondernemingen die banden hebben met belastingparadijzen[4].

 

Maatregel beperkt in tijd

De nieuwe fiscale vrijstelling heeft een tijdelijk karakter en geldt enkel voor de maanden juni, juli en augustus 2020.

 

Hoeveel bedraagt de fiscale vrijstelling?

Het principe van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing is dat de werkgever een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing mag bijhouden. Hij moet dat deel met andere woorden niet doorstorten aan de fiscus.

Het bedrag dat zo mag bijgehouden worden is gelijk aan 50% van het verschil tussen:

  • de totale kostprijs van de bedrijfsvoorheffing voor elk van de maanden in kwestie (juni, juli en augustus) enerzijds;
  • en de totale kostprijs van de bedrijfsvoorheffing van “mei 2020”.
Een voorbeeld ter verduidelijking

De kostprijs van de bedrijfsvoorheffing voor mei 2020 bedroeg 1.000 euro.

De kostprijs van de bedrijfsvoorheffing voor juni 2020 bedroeg 1.500 euro.

De niet- door te storten bedrijfsvoorheffing voor de periode juni 2020 bedraagt dan 250 euro (m.n. 1.500 euro – 1.000 euro X 50%).

 

Is cumul met andere vrijstellingen mogelijk?

De nieuwe maatregel is cumuleerbaar met de andere vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en zal worden berekend op het saldo dat eventueel overblijft na toepassing van de andere vrijstellingen.

De bedrijfsvoorheffing moet volledig ingehouden worden op het bruto belastbare loon. De bezoldiging waarmee rekening gehouden moet worden voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing is de gewone bezoldiging en de voordelen van alle aard[5]. Er moet geen rekening gehouden worden met de eindejaarspremie, achterstallen en het vakantiegeld.

 

Wat kan Securex voor u doen?

Het is aan u als werkgever om te bepalen of u in aanmerking komt voor deze maatregel. Op basis van uw dossiergegevens hebben wij hier als sociaal secretariaat immers geen volledig zicht op.

Daarom zullen wij u eerstdaags een verklaring bezorgen aan de hand waarvan u kan aangeven of u aan de voorwaarden voldoet. Zo kan Securex de vrijstelling (indien nodig retroactief) voor u toepassen.

 


[1] Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (CORONA III), B.S. 23 juli 2020.

[2] Het is voldoende dat elke dag minstens één werknemer tijdelijk werkloos was. Daarbij hoeft het niet elke dag over dezelfde persoon te gaan.

[3] Alle types van tijdelijke werkloosheid (wegens overmacht, economische redenen,…) komen in aanmerking, op voorwaarde dat Covid-19 aan de oorsprong ligt.

[4] Doordat de vennootschap een rechtstreekse participatie bezit in een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs of die betalingen verricht aan vennootschappen die gevestigd zijn in een belastingparadijs.

[5] Het gaat om de bezoldigen in de zin van artikel 31, tweede lid,, 1° en 2°van het WIB. Ook de bedrijfsvoorheffing die berekend wordt op de opzeggingsvergoedingen, de vervangingsinkomens en de bezoldigingen betaald aan overleden werknemers zijn uitgesloten van de vrijstelling.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 24-07-2020