To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuws van de ministerraad

01/07/2019

Op vrijdag 27 december 2018 heeft de ministerraad (regering in lopende zaken) enkele beslissingen genomen die u aanbelangen.

Werden door de ministerraad goedgekeurd:

een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden;

een ontwerp van koninklijk besluit ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding.

Meer info?

Meer details over deze ontwerpen vindt u op de website van de ministerraad.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/07/2019