To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Brexit: fiscale impact voor personeel

11/15/2019

In dit artikel bespreken we de fiscale impact van de Brexit op de belasting van Belgische of Britse inwoners die in het andere land zijn tewerkgesteld en de invloed van de Brexit op het mobiliteitsbudget.

De invloed van de Brexit op de belastingverdragen

In dit verband moeten we de overeenkomst tussen België en het Verenigd Koninkrijk, de Multilaterale Instrumenten die beide landen hebben neergelegd en de omzetting in nationaal recht van de door de EU-richtlijn 2017/1852 ingevoerde procedure voor het vermijden van dubbele belastingheffing onderzoeken.

De belastingovereenkomst tussen België en Groot-Brittannië

De Brexit heeft geen invloed op die belastingovereenkomst. België of Groot-Brittannië kunnen echter hun intern belastingrecht wijzigen. Dat zou een invloed kunnen hebben op de belastingheffing op de inkomsten van Belgische inwoners in Groot-Brittannië.

Multilaterale instrumenten

Zowel Groot-Brittannië als België hebben het Multilateraal Instrument (MLI) ondertekend dat vanaf 1 januari 2020 van toepassing zal zijn op de inhouding van de bedrijfsvoorheffing en de roerende voorheffing. Zowel België als het Verenigd Koninkrijk hebben in het MLI een anti-fragmentatieregel opgenomen om oneigenlijk gebruik van het begrip vaste inrichting te beperken. Zo kunnen de activiteiten die worden uitgeoefend door verschillende verbonden ondernemingen op het Belgische of Britse grondgebied aanleiding geven tot de oprichting van een vaste inrichting, indien de activiteiten die op het grondgebied van de andere staat worden uitgeoefend geen werkzaamheden van voorbereidende aard of hulpwerkzaamheden bij een hoofdactiviteit zijn.

Hieruit volgt dat Belgische of Britse verbonden ondernemingen die een activiteit uitoefenen op het grondgebied van de andere staat een vaste inrichting kunnen hebben en in de andere staat worden belast. Britse of Belgische personeelsleden die in de andere staat zijn gedetacheerd en hun beroepsactiviteiten voor rekening van deze inrichtingen uitoefenen, zullen in de andere staat belast worden zodra hun bezoldigingen in mindering worden gebracht op de (ten laste genomen) winst van de vaste inrichting.

De procedure ter vermijding van dubbele belasting in de EU

Een wet[1] heeft deze richtlijn omgezet in Brits recht. Er werd een overgangsperiode vastgesteld waarin deze bepalingen van toepassing zullen zijn in geval Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat met een akkoord.

Als Groot-Brittannië de Europese Unie echter verlaat zonder akkoord, is deze wet niet langer van toepassing.

De Brexit en mobiliteit

In de tweede pijler van het mobiliteitsbudget is bepaald dat openbaarvervoertickets vrij gebruikt kunnen worden voor het vervoer van werknemers en hun gezinnen. Dit geldt voor vervoer in België, maar ook binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat en geen lid blijft van de EER, kunnen Eurostar-tickets na 31 december 2019 (einde van de overgangsperiode) niet langer worden gefinancierd met het mobiliteitsbudget.

De plannen van de Minister

De Minister van Financiën is van plan een overgangsperiode in te voeren voor:

  • bepaalde Belgische fiscale voordelen in verband met verzekeringscontracten (aanvullend pensioen, pensioensparen, langetermijnsparen). Die overgangsperiode loopt over de oorspronkelijke looptijd van de contracten die op of vóór december 2019 zijn gesloten;
  • de samenwerkingsovereenkomsten gesloten met universiteiten en hogescholen in het Verenigd Koninkrijk, die recht geven op een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen verschuldigd aan onderzoekers die zijn toegewezen aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten in het kader van die samenwerkingsovereenkomsten. 

Conclusie

In afwachting van de afloop van de Brexit houden wij u op de hoogte van de evolutie van de wetgeving op dit gebied.

 


[1] Opgenomen in The Financial Act 2019.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11/15/2019