To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Iets meer nettoloon door Bijlage III en nieuwe sleutelformule

24/12/2020

Recent verscheen de bijgewerkte versie van bijlage III in het Belgisch Staatsblad. Dat document bevat de regels en schalen van de bedrijfsvoorheffing die op inkomsten verschuldigd is. De aanpassingen gelden voor de inkomsten die worden toegekend of betaald vanaf 1 januari 2021.

 

Bijlage III : een woordje toelichting

Bijlage III is de derde bijlage bij het koninklijk uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992 (afgekort KB/WIB 92) die zoals gezegd de regels en schalen van de bedrijfsvoorheffing bevat. Dat document wordt minstens één keer per jaar aangepast om te zorgen dat de bedragen die erin staan overeenstemmen met de kosten van het levensonderhoud, alsook om de bedrijfsvoorheffing in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving.

Hoe is bijlage III gestructureerd?

De tekst van bijlage III is onderverdeeld in twee delen. In het eerste deel staan alle regels tot bepaling van de bedrijfsvoorheffing. In het tweede deel staan de forfaitaire bedrijfsvoorheffingsbarema’s die van toepassing zijn op de maandelijks toegekende lonen.

Ook de zgn. “sleutelformule” werd aangepast

Samen met bijlage III werd traditiegetrouw ook de zgn. sleutelformule aangepast. Dat document wordt gebruikt voor de automatische verwerking van de berekening van de bedrijfsvoorheffing.

 

Wat zijn de nieuwigheden?

Naast de klassieke indexering van een aantal bedragen, zijn er dit jaar ook enkele nieuwigheden.

Maximaal 130 overuren in 2021

In 2019 en 2020 verhoogde de Jobsdealwet het maximum aantal overuren dat recht geeft op een belastingvoordeel tijdelijk van 130 naar 180. Die maatregel gold met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019, voor een (voorlopige) periode van 2 jaar.

Bij gebrek aan nieuwe wetgeving wordt het oorspronkelijke maximumaantal van 130 overuren opnieuw de regel vanaf 2021.

De enige uitzondering hierop vormen de horeca- en bouwsector, die sinds 2014 al genieten van een verhoogde overurenlimiet. Voor hen blijft het maximum aantal overuren ongewijzigd.

Verlaagde bedrijfsvoorheffing bij tijdelijke werkloosheid

De wettelijk voorziene uitkeringen die tijdelijke werklozen ontvingen voor de perioden van 1 mei 2020 tot 31 december 2020 en van 1 januari 2021 tot 31 maart 2021, genieten voor de bedrijfsvoorheffing van een verlaagd tarief van 15% zonder verminderingen.

Dat is een afwijking van het gebruikelijke tarief van 26,75%.

Opgelet! Het verlaagd tarief betreft enkel de wettelijke uitkeringen. De sectorale en extralegale aanvullingen worden niet bedoeld en blijven aan het tarief van 26,75% onderworpen.

Voor meer info, lees ons artikel van 11 december 2020.

Studenten mogen meer dan 475 uren per jaar werken

Als u studenten tewerkstelt, hebben die studenten voor 475 uren per jaar recht op een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen op hun loon.

In de strijd tegen het coronavirus werd beslist om bij de berekening van die 475 uren geen rekening te houden met de gewerkte uren in het 2e en 4e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021. En dat in de zorg- en onderwijssector.

Het doel is om studenten toe te laten om te werken in de sectoren die meer dan ooit behoefte hebben aan extra handen.

Er wordt dus geen bedrijfsvoorheffing ingehouden op het loon voor de studentenarbeid:

  • in de kwartalen Q2/2020, Q4/2020 en Q1/2021
  • die de 475 uren per jaar niet overschrijdt in de overige kwartalen

Voor meer info, lees ons artikel van 17 december 2020.

 

Een aantal voorbeelden ter illustratie

Voorbeeld 1

Peter verdient € 2.800 bruto. Hij is gehuwd en zijn vrouw heeft eigen inkomsten. Het stel heeft geen kinderen. We vergelijken hoeveel bedrijfsvoorheffing er maandelijks op Peter zijn loon werd ingehouden in 2020, en wat het verschil zal zijn in 2021.  

 

 

Inkomstenjaar 2021

Inkomstenjaar 2020

Bruto

2.800

2.800

RSZ

-365,96

-365,96

Belastbaar

2.434,04

2.434,04

Bedrijfsvoorheffing

-531,16

-535,71

Bijz. bijdrage sociale zekerheid

-25,31

-25,31

Netto

1.877,57

1.873,02

 

*Bovenstaande berekening is louter een simulatie die rekening houdt met de bedrijfsvoorheffing van inkomstenjaar 2021.

Zoals u kan zien, zal Peter in 2021 netto € 4,55 meer overhouden dan in 2020.

 

Voorbeeld 2

Kurt verdient € 4.000 bruto. Hij is gehuwd en zijn vrouw heeft geen eigen inkomsten. Het stel heeft één kind. We vergelijken hoeveel bedrijfsvoorheffing er maandelijks op Peter zijn loon werd ingehouden in 2020, en wat het verschil zal zijn in 2021.  

 

 

Inkomstenjaar 2021

Inkomstenjaar 2020

Bruto

4.000

4.000

RSZ

-522,8

-522,8

Belastbaar

3.477,2

3.477,2

Bedrijfsvoorheffing

-620,28

-626,0

Bijz. bijdrage sociale zekerheid

-38,51

-38,51

Netto

2.818,41

2.812,69

 

*Bovenstaande berekening is louter een simulatie die rekening houdt met de bedrijfsvoorheffing van inkomstenjaar 2021.

 

In 2021 zal Kurt € 5,72 meer overhouden dan in 2020.

 

Wat doet Securex voor u?

Bovenvermelde wijzigingen worden zoals ieder jaar in ons berekeningssysteem aangepast, voor een correcte loonberekening in 2021.

 

Wenst u zelf de nieuwe barema’s bedrijfsvoorheffing te consulteren? Klik dan door op deze pagina.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 24-12-2020