To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Fiscale balans - Uitbreiding van het toepassingsgebied

24/04/2019

Op 1 januari 2019 werd het toepassingsgebied van de zgn. “fiscale balans” uitgebreid buiten de domeinen van de FOD Financiën en de RSZ. Meer specifiek gaat het over een  uitbreiding naar schulden van alle andere federale overheidsdiensten (bv. Accijnzen, registratierechten) en staatsorganismen.

Waarover gaat de fiscale balans nu weer juist?

De fiscale balans bevat de vorderingen op en de schulden van een natuurlijke of rechtspersoon (belastingplichtige) aan de federale overheidsdiensten. Op die manier is het een systeem dat toelaat om schuldvergelijking toe te passen (m.n. om schulden die er bestaan tussen belastingplichtigen en de verschillende overheidsdiensten te compenseren).

Tot begin dit jaar was het toepassingsgebied van de fiscale balans beperkt  tot de domeinen van de FOD Financiën en de Rijksdienst voor sociale zekerheid.

Verruimd toepassingsgebied sinds 1 januari 2019

Op basis van een circulaire van 28 januari 2019[1] werd het toepassingsgebied van de fiscale balans sinds begin dit jaar uitgebreid naar alle sommen die aan een persoon door een andere federale overheidsdienst of staatsorganisme moeten worden teruggegeven of betaald.

Bovendien kan de aanwending zonder formaliteiten ook worden toegepast voor betwiste schuldvorderingen.

Hoe werkt het in de praktijk?

In de praktijk wordt de uitbreiding van de fiscale balans restrictiever toegepast dan een letterlijke lezing van de bepalingen van de circulaire toelaat.

Als u als belastingplichtige een tegoed heeft inzake bedrijfsvoorheffing, dan kan u niet zomaar de terugbetaling van dit bedrag verkrijgen. De FOD Financiën is immers verplicht om, vooraleer over te gaan tot de terugbetaling ervan, na te gaan of er geen overheidsschulden bestaan in hoofde van deze belastingplichtige zelf. Zo ja, dan zal het tegoed aan bedrijfsvoorheffing eerst aangewend worden om zijn schulden aan de overheid in volgende volgorde aan te zuiveren:

  • de bedrijfsvoorheffing ;
  • de andere schulden bij de FOD Financiën ;
  • de schulden bij de RSZ ;
  • de andere overheidsschulden

Alles begint dus met een tegoed op de bedrijfsvoorheffing en het initiatief ligt bij FOD Financiën.

Ondanks de uitbreiding van het toepassingsgebied van de fiscale balans is het vooralsnog niet de bedoeling dat bijvoorbeeld een tegoed aan sociale zekerheidsbijdragen worden toegerekend op overheidsschulden (nochtans laat een letterlijke lezing van de circulaire dit wel toe).

De belastingplichtige wordt van de toepassing van de fiscale balans op de hoogte gebracht door FOD Financiën.

Wat doet Securex voor u?

Securex wordt op regelmatige basis door de FOD Financiën geïnformeerd over het bestaan van “niet-gebruikte betalingen”. Na nazicht van uw klantrekening zorgen we ervoor dat deze “niet-gebruikte betalingen” worden toegekend aan een niet vervallen periode bedrijfsvoorheffing en informeren we u welk bedrag u in mindering mag brengen van een volgende betaling bedrijfsvoorheffing.

In het geval de “niet-gebruikte betaling” het aangiftebedrag bedrijfsvoorheffing ruim overstijgt, zal Securex aan de FOD Financiën een terugbetaling van het tegoed vragen. Uiteraard heeft Securex geen zicht op het resultaat van de toepassing van de fiscale balans. De FOD Financiën richt de communicatie terzake immers rechtstreeks aan de belastingplichtige zelf.

 


[1] Circulaire 2019/C/4 van 28 januari 2019 betreffende de uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 334 van de programmawet van 27 december 2004.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 24-04-2019