To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het mobiliteitsbudget is in aantocht!

02/12/2019

Nadat de Kamercommissie Financiën enkele weken geleden haar goedkeuring gaf aan het wetsontwerp “mobiliteitsbudget”[1], zette ook de commissie Sociale Zaken vorige week het licht op groen voor de maatregel. Ondanks de regeringscrisis is een publicatie van het mobiliteitsbudget dan toch niet ver af.

Mobiliteitsbudget is gelijk aan multimodaliteit

Daar waar de mobiliteitsvergoeding[2] volledig inzet op het gebruik van het alternatief vervoer (zo kan een bedrijfswagen bijvoorbeeld geen deel uitmaken van de mobiliteitsvergoeding), ligt de focus bij het mobiliteitsbudget op de zgn. “multimodaliteit”. Of anders gezegd, het opeenvolgend gebruik van verschillende vervoermiddelen (voor het woon- werkverkeer).

Dit blijkt onder andere uit de opbouw van de verschillende pijlers van het mobiliteitsbudget.

En mobiliteitsbudget is ook gelijk aan drie pijlers

Wie afstand doet van de bedrijfswagen waarop hij recht heeft[3], krijgt hiervoor een bedrag in de plaats (dit bedrag dat gelijk is aan de “total cost” van de wagen voor de werkgever is het mobiliteitsbudget) dat kan besteed worden aan één of meerdere van volgende drie pijlers:

  • pijler 1: een milieuvriendelijke bedrijfswagen (dit is ofwel een elektrische wagen, ofwel een wagen die aan een aantal regels voldoet betreffende CO2- uitstoot, emissienormen,…);
  • pijler 2: alternatieve en duurzame vervoersmodi (fiets, openbaar vervoer, deeloplossingen,…)
  • pijler 3: het saldo dat één keer per jaar in contanten wordt uitbetaald.

Vrijwillige invoering en na te leven voorwaarden

Net zoals bij de mobiliteitsvergoeding ligt het initiatief tot invoering van het mobiliteitsbudget bij de werkgever. Deze laatste is vrij om een systeem van mobiliteitsbudget in te voeren in zijn onderneming en de werknemer kan op zijn beurt niet verplicht worden om de bedrijfswagen waar hij recht op heeft in te ruilen.

Om in te stappen in het systeem moeten beide partijen (werkgever en werknemer) bovendien ook aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zo moeten werkgevers (de start- ups uitgezonderd) reeds gedurende 36 maanden voorafgaand aan de invoering van het systeem onafgebroken één of meerdere bedrijfswagens ter beschikking hebben gesteld.

De werknemers van hun kant moeten reeds gedurende 12 maanden recht hebben op een bedrijfswagen bij de werkgever (waarvan 3 maanden ononderbroken op het moment van de aanvraag)[4].

Een gunstige fiscale en sociale behandeling, maar niet voor het restbudget!

 

Sociale behandeling

Fiscale behandeling

Pijler 1

Milieuvriendelijke bedrijfswagen

Idem zoals bedrijfswagen (solidariteitsbijdrage werkgever)

Idem zoals bedrijfswagen (voordeel van alle aard, forfaitair gewaardeerd)

Pijler 2

Alternatief en duurzaam vervoer

Geen persoonlijke, noch patronale RSZ

Onbelast bij werknemer, volledig aftrekbaar bij werkgever

Pijler 3

Saldo

Bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage van 38,07% verschuldigd door werknemer, geen patronale RSZ

Onbelast bij werknemer, volledig aftrekbaar bij werkgever

Het mobiliteitsbudget in de praktijk

Recent werd door de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit[5] goedgekeurd dat de uitvoering en het beheer van het mobiliteitsbudget moet verzekeren. Dit ontwerp bepaalt onder meer welke informatie aan de werknemers moet verstrekt worden en over welke minimum functionaliteiten de beheersystemen van het mobiliteitsbudget[6] moeten beschikken.

Wanneer zal het mobiliteitsbudget in werking treden?

Het mobiliteitsbudget treedt normaal in werking op 1 maart 2019. Om retro- activiteit te vermijden, zou het dan ook goed zijn dat de wet gepubliceerd wordt vóór die datum. We houden u op de hoogte!

Wat doet Securex voor u?

Bent u ook geïnteresseerd in het mobiliteitsbudget? En wilt u hier alles over weten? Perfect, dan bent u bij ons aan het juiste adres! Op 26 februari organiseren wij immers een webinar over dit onderwerp. Inschrijven kan hier.

Ziet u mobiliteit ruimer dan alleen het mobiliteitsbudget? Geen nood, ook dan hebben wij een perfecte formule voor u: onze opleiding Road to HR “mobiliteit en cafetariaplan”.

En voor zij die zelf aan de slag willen gaan met het mobiliteitsbudget, is er ook nog steeds onze handige berekeningstool.

 


[1] Wetsontwerp van 3 december 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (parlementair document 54K3381).

[2] Meer over deze maatregel kan u nalezen in onze infofiche op Lex4You. We hebben bovendien ook een handige overzichtstabel die u in “no time” wegwijs maakt in de maatregel.

[3] In het kader van het mobiliteitsbudget moet de werknemer dus hetzij effectief over een bedrijfswagen beschikken, hetzij er krachtens zijn functiecategorie voor in aanmerking komen (individueel toegekende wagens komen dus niet in aanmerking).

[4] Met dien verstande dat de dubbele voorwaarde van 12 en 3 maanden niet geldt voor werknemers die in dienst worden genomen en evenmin voor werknemers die bevorderd zijn of van functie zijn gewijzigd (indien deze bevordering of functiewijziging heeft

plaatsgevonden vóór de inwerkingtreding van deze wet). Vindt de bevordering of de functiewijziging pas plaats na de inwerkingtreding van deze wet, dan dient deze dubbele voorwaarde wel gerespecteerd te worden.

[5] Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 9 en 23 van de wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget.

[6] De praktische invoering van het mobiliteitsbudget zal ondersteund dienen te worden door een elektronisch systeem, zoals een mobiliteitskaart.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/12/2019