To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Fiche 281.50 - Vergeet de indiening vóór 30 juni 2017 niet!

16/06/2017

De richtlijnen voor het bestellen, opstellen en indienen van de papieren fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 voor de inkomsten van 2016 zijn beschikbaar op de website van de FOD Financiën [1].

Ter herinnering

Schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno’s, vacatiegelden, erelonen, enz… dienen hun fiches 281.50 in te dienen vóór 30 juni 2017.

Deze deadline geldt zowel voor de indiening van deze fiches langs elektronische weg, dan wel op papier.

Waarom moeten fiscale fiches opgemaakt worden?

De verplichting om individuele fiches en samenvattende opgaven op te maken is belangrijk voor de schuldenaar van de inkomsten.  Enkel de inkomsten die op deze fiches voorkomen kunnen immers beschouwd worden als beroepskosten en afgetrokken worden van de winsten of baten van de betrokken periode.

Meer informatie?

U kan onze analyse raadplegen in de fiche "Belastingfiches 281".  Deze kan u nalezen in de rubriek Fiscaal/Info+.

 


[1] Bericht van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelasting, Belgisch Staatsblad van 12 juni 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-06-2017