To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavirus: nieuwe fiscale maatregelen bekendgemaakt

11/06/2020

Vandaag werd een wet[1] gepubliceerd met verschillende fiscale maatregelen in het kader van de coronacrisis. Deze wet behandelt het fiscale luik van de recent gepubliceerde maatregelen rond tewerkstelling in cruciale sectoren. Verder voert zij een reeks uitzonderlijke en afwijkende fiscale maatregelen in. Hierna bespreken we de belangrijkste maatregelen voor de loonfiscaliteit:

120 extra vrijwillige, onbelaste overuren

In de kritieke sectoren werd het aantal vrijwillige overuren opgetrokken van 100 tot 220 uur (m.a.w. 120 bijkomende vrijwillige overuren). Dit geldt voor de overuren gepresteerd in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020. Bovendien is geen overwerktoeslag verschuldigd voor deze overuren.

U leest alles over deze maatregel in onze actua van 24 april 2020.

Geen belasting op deze overuren

De nieuwe fiscale wet bepaalt nu dat er geen belastingen verschuldigd zijn (en dus ook geen bedrijfsvoorheffing) op de bezoldigingen voor deze overuren.

Bovendien zijn ze ook voor de RSZ vrijgesteld, waardoor het om 120 “bruto = netto” overuren gaat.

Maar ook geen belastingvermindering en vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Daartegenover staat dat de werknemer geen vermindering van zijn bedrijfsvoorheffing geniet voor deze bijkomende 120 overuren. En de werkgever komt ook niet in aanmerking voor een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Deze maatregelen gelden namelijk alleen voor overuren met een overwerktoeslag.

Wat doet Securex voor u?

Komt uw onderneming in aanmerking voor deze maatregel? En presteerden uw werknemers in de periode tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 daadwerkelijk vrijwillige overuren zoals hierboven toegelicht (bruto = netto overuren)?

Gelieve uw client advisor hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan u doen door ons en deze uren door te geven via de kalendercode “NOC”.

Op die manier zorgt Securex voor een correcte loonverwerking en een juiste vermelding van deze overuren op de fiscale fiche.

Studenten mogen meer dan 475 uur per jaar werken

Door de grote behoefte aan arbeidskrachten in de kritieke sectoren, werd ook gezocht naar een stimulans om studenten hier aan de slag te krijgen. Daarom werd beslist om de uren die zij in het tweede kwartaal van 2020 presteren, niet in rekening te brengen op het contingent van 475 uur.

Dat betekent concreet dat studenten in 2020 meer dan 475 uur zullen kunnen werken met verminderde RSZ-bijdragen.

Voor meer informatie hierover kunt u ons artikel van 23 april  raadplegen.

En wat is de fiscale behandeling van deze uren?

In het algemeen is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de eerste 475 uur studentenarbeid per kalenderjaar die niet aan RSZ onderworpen zijn.

De regels over de bedrijfsvoorheffing werden nu zo aangepast dat de in het tweede kwartaal van 2020 gepresteerde uren studentenarbeid (die vrij zijn van RSZ), niet meetellen om te bepalen of deze 475 uur bereikt zijn[2]. Op de bezoldigingen voor deze niet in rekening gebrachte uren studentenarbeid is dan ook geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

OK, maar blijft de student dan nog wel fiscaal ten laste?

De nieuwe fiscale wet zorgt ervoor dat de uren studentenarbeid die gepresteerd worden in de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020 niet zullen meetellen voor het bepalen van de netto bestaansmiddelen[3].

Zo kunnen studenten nog steeds ten laste blijven van hun ouders, zelfs met die extra prestaties.

Verlaagd tarief bedrijfsvoorheffing voor wettelijke uitkeringen

De wettelijke uitkeringen die worden toegekend aan tijdelijk werklozen in de periode van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020 zullen onderworpen worden aan een verlaagd tarief van 15% zonder verminderingen. Dit is een afwijking op het gangbare tarief van 26,75%.

Let op! Het verlaagd tarief betreft dus enkel de wettelijke uitkeringen. De sectorale en extralegale aanvullingen worden niet bedoeld en blijven aan het tarief van 26,75% onderworpen.

Aanpassing van de vermeerderingen bij te weinig of geen voorafbetalingen

Verder verhoogt de nieuwe wet de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van het derde en het vierde kwartaal. Bedoeling is om ondernemingen met liquiditeitsproblemen te helpen. Het uitstellen van de voorafbetalingen naar die vervaldata is op die manier minder nadelig.

De FOD Financiën had deze informatie reeds eerder meegedeeld op haar website. U vindt hier meer informatie over in ons artikel van 16 april 2020. 

SWT’ers: vrijstelling van bedrijfstoeslag indien werkhervatting bij de vroegere werkgever

Voor de maanden april, mei en juni 2020 werd beslist dat een SWT’er die het werk hervat in een vitale sector zijn recht op een belastingvrije bedrijfstoeslag behoudt, zelfs als hij het werk hervat bij de vroegere (ex-) werkgever. Normaal geldt die regel alleen maar in geval van werkhervatting bij een andere werkgever of als zelfstandige. De SWT’er die het werk hervat, behoudt dan normaalgezien het recht op zijn bedrijfstoeslag ten laste van de ex-werkgever, vrij van belastingen.

Aanvullende pensioenen: vrijwillige premies nu toch aftrekbaar

Sommige werkgevers zijn bereid om de periodes van tijdelijke werkloosheid corona gelijk te stellen met effectieve prestaties. Dit onder meer voor het aanvullend pensioen. Ze betalen dan bijdragen voor het aanvullend pensioen die niet voorzien zijn in de pensioentoezegging. Op die manier willen ze de gevolgen van de tijdelijke werkloosheid door de COVID-19 pandemie voor hun werknemers beperken.

Strikt genomen zijn deze premies die buiten de pensioentoezegging betaald worden niet aftrekbaar als beroepskost. Uitzonderlijk zullen deze premies die een werkgever vrijwillig betaalt voor de periodes van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van corona nu toch onder voorwaarden aftrekbaar zijn.

 


[1] Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, Belgisch Staatsblad van 11 juni 2020.

[2] Opgelet: deze aanpassing werd niet doorgevoerd via de nieuwe fiscale wet van 24 april 2020, maar wel via het Koninklijk besluit van 18 mei 2020 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen voor studentenarbeid, BS 26 mei 2020.

[3] Voor de bezoldigingen voor de uren studentenarbeid die buiten deze periode gepresteerd worden , blijft de normale “vrijstelling” van de eerste schijf van 2.820 euro (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2021) gelden.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11-06-2020