To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De consumptiecheque is aangekomen !

17/07/2020

De “consumptiecheque”, die zowel in de horeca als in de cultuur- en sportsector gebruikt kan worden, en binnenkort ook in de kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand gesloten zijn geweest, is vandaag in werking getreden[1].

Net zoals de maaltijd- en de ecocheques wordt hij niet als loon beschouwd en is hij dus vrijgesteld van sociale lasten en belasting. Er moeten wel een aantal voorwaarden nageleefd worden.

De consumptiecheque kan maar tot 31 december 2020 worden uitgegeven en blijft geldig tot 7 juni 2021.

Cheque vrijgesteld aan bepaalde voorwaarden

Net zoals de maaltijd- en ecocheque maakt de consumptiecheque geen deel uit van het loon van uw werknemers en geeft hij bijgevolg geen aanleiding tot persoonlijke of werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid. Hij wordt evenmin belast[2].

Er moeten niettemin een aantal voorwaarden nageleefd worden:

 • de consumptiecheque mag niet toegekend worden ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of toeslag waarop al dan niet socialezekerheidsbijdragen betaald moeten worden;
  U mag dus, bijvoorbeeld, niet minder loon toekennen tijdens een bepaalde maand om de aankoop van de consumptiecheques te financieren of een premie vervangen door de toekenning van die cheques.
 • de toekenning van die cheque moet geregeld worden met een sectorale of ondernemingscao. Als dat niet mogelijk is, omdat er geen vakbondsafvaardiging bestaat of het een personeelscategorie betreft waarvoor doorgaans geen cao afgesloten wordt, kan de consumptiecheque via een individuele overeenkomst toegekend worden. Deze moet schriftelijk zijn en het bedrag van de cheque mag niet hoger zijn dan dat waarin via cao voorzien is in dezelfde onderneming (voor zover deze bestaat);
  U mag dus geen consumptiecheque uitreiken vooraleer u de hiervoor beschreven procedure gevolgd hebt. Een model van collectieve of individuele overeenkomst is nu reeds beschikbaar zijn bij uw Legal advisor om u te helpen.
 • de cao of de individuele overeenkomst moet de maximum nominale waarde van de consumptiecheque vermelden met een bedrag van maximum 10 euro per cheque;
 • de consumptiecheque mag niet volledig of gedeeltelijk tegen geld ingeruild worden;
 • het totale bedrag van de cheques mag niet meer dan 300 euro per werknemer bedragen;
 • de consumptiecheque moet op naam van de werknemer uitgereikt worden. Net zoals voor de overige cheques wordt die voorwaarde geacht vervuld te zijn als de toekenning, het aantal cheques en het bedrag ervan vermeld staan op de individuele rekening van de werknemer.
  Opmerking: een wetsvoorstel werd net goedgekeurd om deze voorwaarde te vereenvoudigen. Er zal worden voorzien dat deze voorwaarde geacht wordt vervuld te zijn wanneer het totale bedrag van de consumptiecheques op de individuele rekening van de werknemer wordt vermeld[3].
 • de consumptiecheque moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten: 
  • duidelijk aangeven dat hij slechts geldig is tot 7 juni 2021;
  • de uitreikingsdatum van de cheque vermelden. Hij zal uitgereikt mogen worden tot 31 december 2020;
  • vermelden dat hij enkel gebruikt mag worden in de inrichtingen van de horeca- en culturele sector die erkend of gesubsidieerd worden door de bevoegde overheid of in sportverenigingen waarvoor er een federatie bestaat die erkend of gesubsidieerd wordt door de Gemeenschappen of tot één van de nationale federaties behoort.
  • Opmerking: het wetsvoorstel waarvan sprake is hierboven breidt het toepassingsgebied van de cheque uit naar kleinhandelszaken die verplicht werden gedurende meer dan 1 maand te sluiten. 

Als die voorwaarden niet nageleefd zijn, zal de cheque op fiscaal en op sociaal vlak als een gewoon loon behandeld worden! U moet dan socialezekerheidsbijdragen en een bedrijfsvoorheffing betalen op het toegekende bedrag.

Papieren cheque… en binnenkort ook elektronisch!

Om die cheque snel in roulatie te kunnen brengen, had de regering in eerste instantie beslist om hem enkel op papier uit te reiken. Onder deze vorm is de cheque vandaag in werking getreden.

Maar zoals we dit hebben vermeld, werd gisteren een wet goedgekeurd om de elektronische consumptiecheque in te voeren. Deze wet zal ook op 17 juli in werking treden zodra ze gepubliceerd wordt. We houden u op de hoogte.

 


[1] Koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot invoeging van een artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, Belgisch Staatsblad van 17 juli 2020. Een wetsvoorstel over de elektronische consumptiecheque werd gisteren bovendien goedgekeurd.

[2] Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (Corona III), Belgisch Staatsblad van 23 juli 2020. In tegenstelling tot de andere soorten van cheques is de consumptiecheque bovendien in zijn totaliteit aftrekbaar.

[3] Deze wet werd in plenaire zitting van de Kamer goedgekeurd op 16 juli, maar moet nog officieel in werking treden.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-07-2020