To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Info uitwisselen met de fiscus: digitaal wordt de regel

01/04/2021

Vanaf 1 april 2021 worden alle berichten die u per brief overmaakt aan de FOD Financiën opgeslagen op een beveiligd elektronisch platform. Tegen 2025 is het bovendien de bedoeling dat dit platform de standaardmanier wordt om info uit te wisselen tussen enerzijds de fiscus en en anderzijds de burgers, rechtspersonen en professionelen.

Papier wordt met andere woorden de uitzondering als communicatiemiddel. De digitalisering is namelijk niet meer weg te denken uit onze samenleving en ook de fiscus gaat nu mee met zijn tijd.

 

Uitzondering voor burgers

Alle informatie-uitwisselingen die rechtsgevolgen tussen de FOD Financiën en de belastingplichtigen teweeg brengen, moeten in de toekomst in principe via het elektronisch platform plaatsvinden. We benadrukken “in principe”, omdat er enkele uitzonderingen en nuances zijn.

Natuurlijke personen: papier, tenzij opt in

Voor gewone burgers, de zgn. natuurlijke personen, verandert er weinig. Zij zullen kunnen kiezen om digitaal te communiceren met de fiscus, via een opt in. Doen zij dat niet, dan blijft de communicatie gewoon via papier gebeuren.

Professionelen en rechtspersonen: digitaal is verplicht

Professionelen en rechtspersonen – zoals ondernemingen – worden daarentegen verplicht om de elektronische weg te gebruiken. Enkel als zij zich niet konden identificeren bij het beveiligd elektronisch platform is er een uitzondering.

Professionele derden: digitaal is absoluut verplicht

Professionele gevolmachtigden – zoals accountants, boekhouders, sociale secretariaten – zijn zonder uitzondering verplicht om elektronisch te communiceren met de FOD Financiën, zelfs wanneer de belastingplichtige die zij vertegenwoordigen van de opt-in regeling geniet.  

 

Is dit allemaal wel veilig?

Om de betrouwbaarheid en veiligheid van betrouwbare gegevensuitwisseling te garanderen, zal beroep worden gedaan op informaticaprocedures die gebruik maken van authentificatiemechanismes (genre Itsme). Zo wordt de rechtszekerheid van de elektronische communicatie gegarandeerd.

 

Over welke uitwisselingen gaat het?

De communicaties die digital first moeten worden, zijn verspreid over heel wat fiscale wetboeken en wetten. De volgende teksten werden daarom aangepast door een wet van 26 januari 2021:

  • Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
  • Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
  • Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
  • Wetboek der successierechten
  • Wetboek van diverse rechten en taksen
  • Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
  • Algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977
  • Domaniale wet van 22 december 2019
  • Wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën

Op al die fiscale domeinen zal de communicatie met de FOD Financiën – voor zover die rechtsgevolgen teweeg brengt – in de toekomst dus hoofdzakelijk langs digitale weg gebeuren.

 

Het startschot is gegeven. En nu?

De vernieuwingsoperatie kadert binnen de Belgische en Europese plannen om een digitale overheid te creëren. Securex houdt u blijvend op de hoogte over de wijzigingen die deze wetgeving voor u in de praktijk heeft.

De wet van 26 januari 2021 heeft alvast de basis gelegd voor de digitalisering tussen de fiscus en de belastingplichtigen. Vanaf 1 april 2021 zullen alle berichten die de belastingplichtige per brief overmaakt aan de FOD Financiën al gereproduceerd, geregistreerd en bewaard worden op het beveiligd elektronisch platform. De volgende jaren zal nog veel werk moeten geleverd worden om alles in de praktijk om te zetten, en tegen 2025 zullen alle nieuwe wetteksten volledig in werking getreden zijn.

 

Bronverwijzing:

 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01-04-2021