To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De fiscale maatregelen van het zomerakkoord

03/09/2018

Het zomerakkoord van 26 juli bevat naast een reeks maatregelen in het kader van de zgn. “jobsdeal” (u leest hier alles over in ons artikel van 27 juli 2018), ook een aantal fiscale maatregelen. We geven u graag een overzicht.

Terbeschikkingstelling van een woning- formule opnieuw gewijzigd

De kosteloze terbeschikkingstelling van een woning aan een werknemer of bedrijfsleider geeft aanleiding tot een voordeel van alle aard dat forfaitair wordt geraamd. Deze forfaitaire formule bedraagt “100/60 van het (geïndexeerd) kadastraal inkomen” en werd in het verleden bovendien verhoogd met een factor 1,25 of 3,8[1] indien het goed ter beschikking werd gesteld door een rechtspersoon.

De rechtspraak sprak zich de laatste tijd negatief uit over dit onderscheid (terbeschikkingstelling door een rechtspersoon of niet) en oordeelde dat het discriminatoir was.

Geen vermenigvuldigingsfactor meer

De administratie sloot zich aan bij dit standpunt en publiceerde recent een circulaire die stelt dat voortaan en ook retro- actief vanaf 1 januari 2017 in alle gevallen (zowel ter beschikkingstelling door een natuurlijk persoon als door een rechtspersoon) de basisformule “100/60 van het (geïndexeerd) kadastraal inkomen” dient toegepast te worden, zonder verhoging met de factor 1,25 of 3,8.

Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 13 juni 2018.

Het betreft echter een voorlopige maatregel in afwachting van een nieuwe, niet- discriminatoire regeling.

Op naar een nieuwe vermenigvuldigheidsfactor “2”

En deze nieuwe “regeling” is op komst. De regering bereikte immers een akkoord om het “forfaitair voordeel van alle aard voor huisvesting” in alle gevallen[2] te ramen op “100/60 van het (geïndexeerd) kadastraal inkomen, vermenigvuldigd met een factor 2”.

Sociaal passief eenheidsstatuut aangepast

Om de hogere ontslagkosten op te vangen die het eenheidsstatuut met zich meebrengt, werd sinds 1 januari 2014 een nieuwe economische belastingvrijstelling ten behoeve van de werkgevers ingevoerd: het zgn. “het sociaal passief in gevolge het eenheidsstatuut”.

Op basis van dit sociaal passief kan iedere werkgever elk jaar een bedrag van zijn belastbare winsten en baten vrijstellen. Dit kan ten belope van een bepaald bedrag aan bezoldigingen[3], toegekend aan werknemers die minimaal 5 dienstjaren hebben in het eenheidsstatuut (na 1 januari 2014). Het aanleggen van dergelijke vrijgestelde provisies is dus ten vroegste mogelijk vanaf 1 januari 2019.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in onze informatiefiche op Lex4You.

Welke wijzigingen? Gespreide toekenning

De overheid besliste nu om de vrijstelling sociaal passief gespreid toe te kennen over vijf opeenvolgende jaren.

Daartoe wordt de jaarlijkse vrijstelling waarop een werkgever voor een bepaald jaar recht heeft, beperkt tot een maximum van 20% van het totale sociaal passief voor dat jaar en wordt de overige 80% van dit bedrag toegekend in schijven van 20% vrijgesteld over de 4 volgende jaren.

Welke wijzigingen? Geen cumul

Verder wordt nu verduidelijkt dat de vrijstelling die wordt berekend niet cumuleert. Een werknemer in het 6de dienstjaar geeft recht op een vrijstelling van 3 weken bezoldiging. In het 7de dienstjaar zou deze werknemer opnieuw recht geven op een vrijstelling van 3 weken bezoldiging (en dus niet op een vrijstelling van 6 weken bezoldiging).

Ficheverplichting voor aandelen toegekend door buitenlandse moedervennootschap

Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een groep zouden verplicht worden om fiscale fiches op te maken wanneer hun werknemers gratis aandelen, aandelen met korting of andere voordelen van alle aard worden toegekend door een buitenlandse onderneming van de groep.

Deze wijziging zou retro- actief ingaan voor de voordelen die vanaf 1 januari 2018 rechtstreeks of onrechtstreeks worden toegekend. Bij toekenningen vanaf 1 januari 2019 zou bovendien ook verplicht bedrijfsvoorheffing moeten gestort worden.

Let op! Voorlopige maatregelen

Bovenvermelde maatregelen moeten nog in wetteksten gegoten worden. Ze zijn dus geenszins definitief en we beschikken bovendien nog niet over meer informatie.

Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van alle wijzigingen in dit verband.

 


[1] Al naar gelang het kadastraal inkomen lager of hoger is dan 745 euro.

[2] Ongeacht of het gaat om een terbeschikkingstelling van het goed door een natuurlijk of rechtspersoon en ongeacht de hoogte van het kadastraal inkomen.

[3] 3 weken bezoldiging per begonnen dienstjaar vanaf het 6de dienstjaar na 1 januari 2014

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03-09-2018