To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Grensarbeiders - Vergeet de formaliteiten niet aan het begin van het jaar!

19/01/2021

Grensarbeiders genieten van een fiscaal voordelig statuut in die zin dat ze belast blijven in hun woonstaat (Frankrijk). Bijgevolg is er geen bedrijfsvoorheffing op hun loon verschuldigd in België. Maar let op! Om dit voordelig statuut te genieten, moeten wel een aantal formaliteiten vervuld te worden.

 

Wat zijn de basisvoorwaarden om het statuut van grensarbeider te genieten?

Een grensarbeider is een werknemer in loondienst die, ongeacht zijn nationaliteit:

 • Zijn enig duurzaam tehuis heeft in de Franse grensstreek
 • Zijn werkzaamheid in loondienst uitoefent in de Belgische grensstreek;
 • Deze werkzaamheid niet langer dan 30 dagen per kalenderjaar uitoefent buiten de Belgische grensstreek.

Meer informatie over deze voorwaarden vindt u in onze fiche op Lex4You.  

Wie van de grensarbeidersregeling geniet, is uitsluitend belastbaar in Frankrijk (in plaats van in zijn werkstaat België). Op de bezoldigingen van de grensarbeider moet bijgevolg geen Belgische bedrijfsvoorheffing ingehouden worden.

 

Een noodzakelijke formaliteit- het attest 276 front/ grens

Om zijn hoedanigheid van grensarbeider te bewijzen, moet de grensarbeider het formulier 276 Front/Grens op eigen initiatief invullen en doen invullen in twee exemplaren. Wij raden u wel aan om uw werknemer(s) hierin te begeleiden.

Wordt deze formaliteit niet vervuld, dan is de gunstige grensarbeidersregeling niet van toepassing en kunnen de bezoldigingen in beide staten (België én Frankrijk) belast worden.

 

Stappenplan- hoe gaat dit “invullen en doen invullen” in zijn werk?

 • De werknemer vervolledigt kader I van het formulier (in tweevoud) en geeft deze twee exemplaren aan u als werkgever.
 • U, de werkgever, vult kader II van het formulier in en geeft beide exemplaren terug aan de werknemer.
 • De werknemer bezorgt beide exemplaren aan de belastinginspecteur van zijn woonplaats in Frankrijk.
 • De Franse belastinginspecteur vervolledigt kader III van het formulier 276. Op die manier verklaart hij dat de werknemer voor de toepassing van de Franse belastingen als grensarbeider beschouwd wordt.
 • Vervolgens bezorgt hij het tweede exemplaar terug aan de werknemer.
 • De werknemer dient dit exemplaar op zijn beurt aan u, zijn Belgische werkgever, te bezorgen.

 

Tegen wanneer moet het formulier ingediend worden?

Het tweede exemplaar van formulier 276 Front/Grens moet (volledig door alle partijen ingevuld) vóór de uitbetaling van het eerste loon van 2020 aan u als werkgever bezorgd worden.

Dit is een absolute vereiste voor uw werknemer om zijn statuut van grensarbeider te behouden. Aangezien dit statuut niet automatisch wordt verlengd, moet deze aanvraag jaarlijks hernieuwd worden.

 

Wat moet u doen in afwachting van het volledig ingevulde formulier?

Op basis van de verklaring van de Franse belastinginspecteur mag u de inhouding en doorstorting van de bedrijfsvoorheffing achterwege laten.

Zolang de werknemer het ingevulde formulier echter niet aan u heeft overgemaakt, moet bedrijfsvoorheffing worden ingehouden en doorgestort alsof het om een niet-grensarbeider zou gaan!

 

Welke bijkomende formaliteiten moeten nog vervuld worden?

Attest van daadwerkelijke bewoning en verklaring verlaten grensstreek

Omwille van het groot aantal aanvragen, zijn de Franse taxatiediensten niet altijd in staat om voldoende controles uit te voeren.

Daarom moeten de werknemers die aanspraak maken op de grensarbeidersregeling jaarlijks, samen met het formulier 276, een document bezorgen aan hun werkgever waaruit de daadwerkelijke bewoning in de Franse grensstreek blijkt (rekening voor water, gas, elektriciteit,…).

 

U als werkgever houdt de vereiste stukken ter beschikking van de administratie

De werkgever houdt op zijn beurt gedurende het ganse jaar, op de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden uitoefent, volgende stukken ter beschikking van de administratie:

 • Het volledig ingevulde en door de Franse administratie bevestigde formulier 276 Front/Grens
 • Het document waaruit de daadwerkelijke bewoning in de Franse grensstreek blijkt
 • Een telling van de dagen waarop de werknemer de grensstreek verlaat, met vermelding van de reden voor elk van deze verplaatsingen

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 19-01-2021