To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De “speed pedelec” binnenkort ook een fiets voor de RSZ en de fiscus

25/07/2017

Het gebruik van de fiets voor het woon- werkverkeer wordt de laatste jaren om evidente redenen (para-)fiscaal aangemoedigd. Toch vallen niet alle tweewielers, denken we in het bijzonder aan de speed pedelecs, onder deze definitie.

Daar komt nu verandering in via een wetsontwerp[1] dat het toepassingsgebied van de fiets gevoelig uitbreidt.

Ter herinnering: het parafiscaal gunstregime voor de fiets

Het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer, wordt (para)fiscaal aangemoedigd via de fietsvergoeding enerzijds en door een vrijstelling van het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets door de werkgever anderzijds.

Sociaal en fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding

De kilometervergoeding die toegekend wordt voor de met de fiets gedane verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling is vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen voor een bedrag van 0,23 euro per km[2].  Dat kilometerforfait wordt enkel toegekend voor de verplaatsingen die effectief met de fiets verricht worden.

Gunstige behandeling voor toegekende bedrijfsfiets

De terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets (inclusief toebehoren, onderhouds- en stallingskosten) aan een werknemer die hem gebruikt voor zijn woon-werkverplaatsingen is fiscaal gezien een vrijgesteld voordeel[3].  Het privégebruik van deze fiets brengt bovendien geen belastbaar voordeel van alle aard teweeg,  op voorwaarde dat hij ook effectief voor de woon-werkverplaatsingen gebruikt wordt.

Sociaal zijn de regels strikter. De terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets is voor de RSZ alleen vrijgesteld voor wat het woon-werkverkeer (alsook de beroepsmatige verplaatsingen) betreft. De zuivere privéverplaatsingen blijven dus onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen (ook al wordt er woon-werkverkeer met de fiets verricht).

Welke tweewielers zijn “fietsen”?

Oorspronkelijk werd voor het (para)fiscaal gunstregime onder het begrip “fiets” zowel de klassieke stadsfiets als de hybride fiets (dit is een tussenvorm tussen de stadsfiets en de mountainbike) verstaan.

Later volgden ook de mountainbike en de koersfiets, alsook de elektrische fiets mits deze aan specifieke voorwaarden[4] voldoet.  

Te beperkte definitie- Wetswijziging

Het huidige toepassingsgebied van de “fiets” belet dat bepaalde tweewielers die momenteel op de markt zijn, worden uitgesloten. Een wetswijziging om de regelgeving aan te passen aan de veranderende mobiliteitsvisie op het woon- werkverkeer ingevolge de recente technologische evolutie van fietsen, drong zich dan ook op.

Het nieuwe wetsontwerp zal het begrip fiets voortaan dan ook algemener en ruimer formuleren. Onder de term “fiets” zal worden verstaan[5]:

  • een rijwiel;
  • een elektrisch aangedreven gemotoriseerd rijwiel;
  • een elektrisch aangedreven “speed pedelec” zoals gedefinieerd in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Zullen voortaan dan ook onder de nieuwe definitie vallen

Al dan niet elektrisch aangedreven klassieke fietsen, hybride fietsen, koersfietsen, mountainbikes, city bikes, bakfietsen, aangepaste fietsen voor mindervaliden en plooibare fietsen.

Zullen daarentegen uitgesloten blijven

Hoverboards, rolschaatsen, skateboards, monowheels en segways. Het gaat hier immers om al dan niet gemotoriseerde voortbewegingstoestellen en geen fietsen.

Wanneer treedt deze verruimde definitie in werking?

De bepalingen van het wetsontwerp zouden in werking treden vanaf aanslagjaar 2018 (met andere woorden, retroactief vanaf inkomstenjaar 2017). Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen in dit verband.

Wat kan Securex voor u doen?

Wenst u uw werknemers ook een (elektrische) fiets toe te kennen? Of meer nog, wenst u hen zelf te laten kiezen op welke manier en via welke vervoermiddelen zij naar het werk komen? Overweeg dan zeker de invoering van een cafetariaplan via Securex. Ontdek onze aanpak op www.securex.be/cafetariaplan of via cafeteriaplan@securex.be.  

 


[1] Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen I.

[2] Art. 38, § 1,1e lid, 14°, a WIB 92.  Geïndexeerd bedrag voor het inkomstenjaar 2017. 

[3] Art. 38, §1, 1ste lid, 14°, b, WIB 92.

[4] Om fiscaal als een fiets te worden beschouwd, dient de elektrische fiets cumulatief aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • er moet sprake zijn van een trapondersteuning. Dit houdt in dat de bestuurder zelf moet meetrappen om vooruit te komen, waarbij de elektrische motor extra kracht oplevert en dat de motor ook stilvalt wanneer de bestuurder niet trapt;
  • ondersteuning van een motor is slechts toegelaten tot een snelheid van 25 km/u;
  • waarbij het geleverde vermogen maximaal 250 Watt

[5] Deze rijwielen, elektrisch aangedreven gemotoriseerde rijwielen of speed pedelecs kunnen al dan niet uitgerust zijn met een garageknop (walk Assist, Park Assist, vertrekhulp, parkeerhulp, etc…) waardoor ze beperkt autonoom kunnen bewegen om bijvoorbeeld gemakkelijker een helling te kunnen opwandelen met de fiets aan de hand.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 25-07-2017